මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
IMG-LOGO

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය, නො.02, සරණ මාවත, රාජගිරිය, 10107, ශ්‍රී ලංකා
0112868441 | 0112868442
0112868443
0112868426
info@elections.gov.lk

 
මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා
සභාපති
0112868444
0112868445
දිගු අංකය 300
chairman@elections.gov.lk
එන්.ජේ. අබේසේකර මහතා (ජනාධිපති නීතීඥ)
සාමාජික
0112879131
0112879131
දිගු අංකය 310
member.abeysekara@elections.gov.lk
මහාචාර්ය රත්නජීවන් එච් හූල්
සාමාජික
0112879132
0112879132
දිගු අංකය 312
member.rathnajeewan@elections.gov.lk
එච්.එම්.ටී.ඩී. හේරත් මහතා
ලේකම්
0112879133
0112879133
දිගු අංකය 314
secretary@elections.gov.lk
ඒ. අයන්තා ආනන්දි මිය
සහකාර ලේකම්
0112885657
රිසාන් එම්.ඒ. මහීඩ් මහතා
සභාපති සම්බන්ධීකරණ ලේකම් (ජාත්‍යන්තර සබඳතා)
0112868441
දිගු අංකය 301
pa@elections.gov.lk
ඩී.එල්.එස්. දීපිකා මිය
පරිපාලන නිලධාරි
දිගු අංකය 303
එම්.ආර්.ඩී. දසනායක මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 303