මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
IMG-LOGO

මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය

සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා
0112885207
0112885208
දිගු අංකය 435

එස්.අච්චුදන් මහතා
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් (පළාත් පාලන/ විශේෂ ව්‍යාපෘති)
dclae@elections.gov.lk
එච්.ආර්.පී. පීරිස් මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස්
(ජාතික මැතිවරණ)
0112868447
0112868368
දිගු අංකය 317
එම්.එම්.එස්.කේ. බණ්ඩාර මාපා මහතා
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්
(පාර්ලිමේන්තු)
ශ්‍රීන් යාපා බොරලැස්ස මහතා
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්
0112868962
0112868962
දිගු අංකය 209
බී. තිනකරන්
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 211

මාධව වර්ණකුලසූරිය මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් (පළාත් පාලන)
0112868446
0112868367
addcomla@elections.gov.lk
ඒ.එන්.එන්. නුස්රත් මෙනවිය
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් (පළාත් පාලන)
0112872406
0112872406
දිගු අංකය 434
asstcomla@elections.gov.lk
එන්.පී. විජයවීර මෙනවිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 208
බී.පී.සී. කුලරත්න මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් (නීති හා විමර්ශණ)
112868448
112868448
දිගු අංකය 202
addcomlegalinvest@elections.gov.lk
ඩබ්.එම්.ඩීයූ. වීරසේකර මිය
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් (නීති)
දිගු අංකය 324

බී.එම්.පී.ජී.වී. බණ්ඩාර මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් (පාලන)
0112868446
0112868367
addcomla@elections.gov.lk
ජේ.ඒ.එස්.පී. ජයසිංහ මහතා
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් (පාලන)
0112868406
0112868406
දිගු අංකය 203
dcadmin@elections.gov.lk

ඊ.ඒ. වීරසේන මහතා
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි
0112868449
0112868449
දිගු අංකය 204
ජී.ආර්.ඒ.කේ. ගම්ලත් මහතා
ප්‍රධාාන ගණකාධිකාරි
0112886805
0112886805
දිගු අංකය 201
පී.ආර්.පී. සුමංගලී මෙනවිය
ගණකාධිකාරි (ගෙවීම්)
දිගු අංකය 213
ජී.එච්.කේ. ශිරෝමණි මිය
ප්‍රධාන කළමනාකාර සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 206

සුරංග රණසිංහ මහතා
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් (පාලන)
0112868450
0112868450
දිගු අංකය 110
ජේ.යූ. ප්‍රියනාත් මහතා
පරිපාලන නිලධාරි
0113083371
0113083371
දිගු අංකය 107
කේ.එස්.එම්. කුරුවිටගේ
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
(ආයතන අංශය)
දිගු අංකය 102
කේ.සී. කුමාරතුංග මහතා
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
(ප්‍රවාහන අංශය)
දිගු අංකය 101

male icon
ජේ.ජී.ඒ. තිලක් කුමාර මහතා
ගණකාධිකාරි (ප්‍රසම්පාදන)
0112868454
0112868454
දිගු අංකය 104
කේ.ආර්. ඥානේන්ද්‍රම්
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 103

චන්න පී ද සිල්වා මහතා ඒ.ජී.එස්.එස්. පුෂ්පාකුමාරි මෙනවිය
අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම් හා පර්යේෂණ ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
0112877618 දිගු අංකය 322
0112877618  
දිගු අංකය 323  
ddreseplan@elections.gov.lk

එස්.ඒකනායක මහතා
අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
0112879570
0112879570
දිගු අංකය 450
කල්පනී රත්නායක මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
011-2877615
දිගු අංකය 455
ජේ.ඒ.එස්.එස්. ජයසිංහ මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
දිගු අංකය 302
ඩබ්.ඒ. රංජන් නිශාන්ත මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
0112868599
දිගු අංකය 304
එම්.යූ. අලගොඩ මෙනවිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 305
0112877615

යූ.ජී.එච්.පී. ධර්මදාස මිය
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ ඉංග්‍රීසි)
දිගු අංකය 326
ඒ.එස්.එම්. ජිෆ්රි මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ දමිල)
දිගු අංකය 308
එම්.ඒ. ගාමිණී මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ ඉංග්‍රීසි)
දිගු අංකය 325
එම්.ටී.ඉසෙඩ්. රිෆා මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ දමිල)
දිගු අංකය 421
එස්.ටී. බුලත්සිංහල මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
0112886806
0112886806
දිගු අංකය 109
ඩී.සී.ඒ. ජාගෙඩආරච්චි
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 112