මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
IMG-LOGO
නවතම තොරතුරු: පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05

මාධ්‍ය නිවේදන

 

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය - 2020

 

අංකය දිනය

විස්තරය

# 2020.07.10 කායික දුබලතාවයෙන් යුතු තැනැත්තන් සඳහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයට ඇතුළුවීමේ දොරටුවේ සිට ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය පිහිටි ගොඩනැගිල්ල දක්වා ත්‍රීරෝද රථ මගින් ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසීම
MR/49 2020.07.13 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.11 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.12 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/48 2020.07.11 රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු අයවළුන්ට, ජාතික මැතිවරණ වලදී වැටුප් හෝ පෞද්ගලික නිවාඩු අහිමිවීමකින් තොරව ස්වකීය ඡන්දය දීමට හැකිවනු පිණිස නිවාඩු ලබා දීම
MR/45 2020.07.11 1981 අංක 01 දරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත යටතේ 122 වගන්තිය අනුව සේවා නියුක්තිකයන්ට ඡන්දය දීමට හැකි වන පරිදි නිවාඩු දීම
MR/47 2020.07.12 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.10 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.11 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/46 2020.07.11 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.09 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.10 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/44 2020.07.10 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.08 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.09 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/43 2020.07.09 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.07 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.08 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/40 2020.07.08 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - ​සියලුම වාහන හා ත්‍රී රෝද රථවල අලවා ඇති පක්ෂ/ කණ්ඩායම්/ අපේක්ෂක ප්‍රවර්ධන ස්ටිකර්, ඡායාරූප හා චිත්‍ර ඉවත් කිරීම
MR/41 2020.07.08 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - පළාත් පාලන ආයතනවල රාජ්‍ය දේපළ අයුතු පරිහරණය වැළැක්වීම
MR/42 2020.07.08 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.06 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.07 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/39 2020.07.07 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.05 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.06 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/37 2020.07.07 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020.08.05 - රජයේ කාර්යාල හෝ ආයතන තුළ ඡන්ද ආයාචනා කිරීමෙන් අත් පත්‍රිකා බෙදීමෙන් වැලකී සිටීමේ අවශ්‍යතාව
MR/38 2020.07.06 ඡන්ද විමසීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම
MR/36 2020.07.04 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020.08.05- තැපැල් ඡන්ද සළකුණු කිරීම පිළිබඳ දැනුම් දීම
MR/35 2020.07.04 කායික දුබලතාවයෙන් යුතු තැනැත්තන් විසින් විශේෂ ප්‍රවාහන පහසුකම් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
MR/34 2020.07.03 අශක්නුතාවට පත් ඡන්ද හිමියකුට ඡන්ද පොළේදී ඡන්ද පත්‍රිකාව සලකුණු කිරීම සඳහා සහායකයකු කැටුව යාමට අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන සැලසීම
MR/33 2020.06.29 වලංගු හැඳුනුම්පතක් ඉදිරිපත් නොකරන කිසිඳු අයකුට තැපෑලෙන් ඡන්දය දීම සඳහා අවකාශ ලබා නොදීම
MR/31 2020.06.23 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය
MR/30 2020.06.18 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - තැපෑලෙන් ඡන්දය දීම
MR/29 2020.06.18 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 - දේශපාලන ගුවන් ප්‍රචාර සඳහා රූපවාහිනි සහ ගුවන් විදුලි පහසුකම් ලබාදීම
MR/28 2020.06.16 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 තැපෑලෙන් ඡන්දය දීමේ පහසුකම් සහ නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදා හැරීම
MR/27 2020.06.12 තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ දින වකවානු සහ මැතිවරණ ක්‍රියාවලියට අදාළ දින නියම කිරීම
MR/26 2020.05.30 2021 වර්ෂයේ පළමු වසර සඳහා පාසල් වලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඡන්දහිමි නාමලේඛන තොරතුරු ලබා ගැනීම
MR/25 2020.05.27 තරඟ කරනු ලබන පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල අපේක්ෂක නම් ලැයිස්තුව
MR/24 2020.05.12 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය-2020, තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාර ගැනීම
MR/23 2020.04.27 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය-2020, තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම
MR/21 2020.04.27 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය-2020, පිළිගත් සහ ප්‍රතික්ෂේප වූ නාමයෝජනා විස්තර
MR/22 2020.04.03 COVID -19 ආපදා තත්වයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමේදී දේශපාලනමය ප්‍රචාරනයන් ලබා ගැනීමෙන් වැලකීමේ අවශ්‍යතාව
MR 2020.04.03

Names of each Recognized Political Party/Independent Group Names of Candidates as setout in the Nomination Paper
1.Colombo
2.Gampaha
3.Kalutara
4.Kandy
5.Matale
6.Nuwara Eliya
7.Galle
8.Matara
9.Hambantota
10.Jaffna
11.Vanni
12.Batticaloa
13.Digamadulla
14.Trincomalee
15.Kurunegala
16.Puttalam
17.Anuradhapura
18.Polonnaruwa
19.Badulla
20.Moneragala
21.Ratnapura
22.Kegalle
List of Persons Submitted Under Article 99A of the Constitution

 

MR/20 2020.03.18 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 - ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හා නාමයෝජනා භාරදීම
MR/19 2020.03.17 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 - ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හා නාමයෝජනා භාරදීම
MR/18 2020.03.17 තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාර ගැනීම
MR/17 2020.03.15 දේශපාලන පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් වෙතින් කෙරෙන ඉල්ලීම COVID 19 ට ඉඩ නොදෙමු
MR/16 2020.03.15 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය -2020
MR/15 2020.03.14 දේශපාලන පක්ෂ/ ස්වාධීන කණ්ඩායම් සඳහා ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන් සඳහා කෙරෙන දැනුම් දීමයි.
MR/14 2020.03.14 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 - ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හා නාමයෝජනා භාරදීම
MR/13 2020.03.13 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 - ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හා නාමයෝජනා භාරදීම
MR/12 2020.03.12 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020 ඇප තැන්පත් භාර ගැනීම (2020.03.11 දින දක්වා)
MR/11 2020.03.11 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020 ඇප තැන්පත් භාර ගැනීම (2020.03.10 දින දක්වා)
# 2020.03.08 මැතිවරණයට පෙරාතුව විකාශනය කරන ලද ප්‍රචාරය කරන ලද හෝ පළ කරන ලද දේශපාලනඥයන් සහභාගි වූ වැඩසටහන් නැවත නැවත විකාශය කිරීම/ පලකිරීම
MR/10 2020.03.10 මියගිය හා විදේශගත ඡන්ද දායකයන්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීම
MR/09 2020.03.10 තැපෑලෙන් ඡන්දය දීමේ පහසුකම්- තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ගේ සහ සහතික කිරීමේ නිලධාරින්ගේ අවධානය සඳහා
MR/08   පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020 ඇප තැන්පත් භාර ගැනීම (2020.03.06 දින දක්වා)
MR/07   1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 16 වන වගන්තිය යටතේ ස්වාධීන කණ්ඩායම් විසින් ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම සහ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා දේශපාලන පක්ෂ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් විසින් නාමයෝජනා කළ යුතු අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව
MR/06   තමාගේ ඡන්ද පොළ පිහිටි ප්‍රදේශයේ පවතින තත්ත්වය හේතුකොට ගෙන එම ඡන්ද පොළට ගොස් ඡන්දය දීමට නොහැකි වෙතැයි සාධාරණ බියක් ඇති තැනැත්තන්ට වෙනත් ඡන්ද පොළකදී ඡන්දය දීම සඳහා වූ පහසුකම්
MR/05 2020.03.06 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020 ඇප තැන්පත් භාර ගැනීම (2020.03.05 දින දක්වා)
MR/04 2020.03.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020 ඇප තැන්පත් භාර ගැනීම (2020.03.04 දින දක්වා )
MR/03 2020.03.04 තැපෑලෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලත් රජයේ නිලධාරින්/ ආරක්ෂක අංශ නිලධාරින් වෙත කරනු ලබන නිවේදනය
MR/02 2020/03/04 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020 ඇප තැන්පත් භාර ගැනීම (2020.03.03 දින දක්වා )
MR/01 2020/02/26 2020 වර්ෂයේ අප්‍රේල් හෝ මැයි මාසයේදී පැවැත්වෙතැයි අපේක්ෂිත මහ මැතිවරණයේදී භාවිත කරනුයේ 2019 ඡන්දහිමි නාම ලේඛනය බැවින් එම මහ මැතිවරණයේදී තැපෑලෙන් ඡන්දය දීමට අපේක්ෂිත ඡන්ද හිමියන් වෙත කෙරෙන දැනුම් දීමයි.