මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
IMG-LOGO
නවතම තොරතුරු: පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල

 

 • *
  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල – 2019 (ඇල්පිටිය)
 • *
  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල – 2018
 • පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල - 2018 (කොට්ඨාස මට්ටමින්)
 •  

  අම්පාර

  අනුරාධපුරය

  බදුල්ල

  මඩකලපුව

  කොළඹ

  ගාල්ල

  ගම්පහ

  හම්බන්තොට

  යාපනය

  කඵතර

  මහනුවර

  කෑගල්ල

  කිලිනොච්චි

  කුරුණෑගල

  මන්නාරම

  මාතලේ

  මාතර

  මොණරාගල

  මුලතිව්

  නුවර එළිය

  පොළොන්නරුව

  පුත්තලම

  රත්නපුර

  ත්‍රීකුණාමලය

  වවුනියාව   

  65(ආ) වගන්තියට අනුව එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනයට තෝරා පත්කර ගත් සභික සංඛ්‍යාව
 •  

  අම්පාර

  අනුරාධපුරය

  බදුල්ල

  මඩකලපුව

  කොළඹ

  ගාල්ල

  ගම්පහ

  හම්බන්තොට

  යාපනය

  කඵතර

  මහනුවර

  කෑගල්ල

  කිලිනොච්චි

  කුරුණෑගල

  මන්නාරම

  මාතලේ

  මාතර

  මොණරාගල

  මුලතිව්

  නුවර එළිය

  පොළොන්නරුව

  පුත්තලම

  රත්නපුර

  ත්‍රීකුණාමලය

  වවුනියාව   

 • *
  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල – 2011
 • *
  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල – 2009 (යාපනය මහා නගර සභා සහ වවුනියා නගර සභා)
 • *
  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල – 2006
 • *
  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල – 2002