මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
IMG-LOGO
නවතම තොරතුරු: පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05

චක්‍රලේඛ/ ගැසට්

 

දිනය විස්තරය
2020.06.10 24(3) වැනි වගන්තිය යටතේ ඡන්ද විමසීමේ දිනය පිළිබඳ දැන්වීම - 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය
2020.06.09 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 - එක් එක් අපේක්ෂකයාට පවරන ලද අනුක්‍රමික අංකය සහ නාමයෝජනා පත්‍රයෙහි දැක්වෙන පරිදි අපේක්ෂකයන්ගේ නම්
2020.06.06 ඡන්ද විමසීම් කාල සීමාව තුළ දී රජයට හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවලට හෝ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවලට හෝ අයත් යම් නිශ්චල හෝ චංචල දේපළ පක්ෂ, කණ්ඩායම්, අපේක්ෂක ප්‍රවර්ධනයට නැතහොත් අගතියට හේතු වන පරිදි හෝ නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමේ කාර්යයට බාධාවන පරිදි හෝ යොදා ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා වූ විධාන
2020.06.03 ඡන්ද විමසීම්වල දී තරග කරනු ලබනු දේශපාලන පක්ෂ අපේක්ෂකයන් විසින් අනුගමනය කළ යුතු ආචාර ධර්ම පද්ධතිය
2020.06.03 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 104ආග (5)(අ) අනුව්‍යවස්ථාව යටතේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් සාදනු ලබන මාධ්‍ය උපමාන
2020.03.11 (අ) උපලේඛනය (දේශපාලන පක්ෂ සඳහා වෙන්කර දී ඇති ලකුණු) - සංශෝධිත ගැසට් නිවේදනය
2020.03.05 (අ) උපලේඛනය (දේශපාලන පක්ෂ සඳහා වෙන්කර දී ඇති ලකුණු)
2020.02.24 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 98 වැනි ව්‍යවස්ථාවේ (8) වැනි අනු ව්‍යවස්ථාව යටතේ නියමය - 2019 ඡන්දහිමි නාමලේඛනය අනුව ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයට අනුමත මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාව
අංකය දිනය විස්තරය
PE/2020/TR-11 2020.07.06 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05
මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා යොදවනු ලබන නිලධාරීන්ට රාජකාරි සඳහා යොදවනු ලබන නිලධාරීන්ට රාජකාරි දුම්රිය බලපත් නිකුත් කිරීම
PE/2020/TR-10 2020.07.06 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05
ප්‍රධාන ගණන් කිරීමේ නිලධාරින්/ සහකාර තේරීම් භාර නිලධාරින් ඡන්ද විමසීමේ රාජකාරි සඳහා නිල වාහන (Assigned Vehicles) රැගෙන යාම
PE/2020/TR-09 2020.07.06 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05
ප්‍රධාන ගණන් කිරීමේ නිලධාරින්/ සහකාර තේරීම්භාර නිලධාරින් සතු පෞද්ගලික වාහන භාවිත කිරීම
PE/2020/TR-08 2020.07.06 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05
ඡන්ද පොළ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඡන්ද ස්ථානාධිපතිවරුන් විසින් රැගෙන එන පෞද්ගලික වාහන ඡන්ද පොළ රාජකාරි සඳහා යොදා ගැනීම
PE/2020/TR-07 2020.06.24 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 - ඡන්ද පොළ ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා පෞද්ගලික බස්රථ යොදා ගැනීම
PE/2020/TR-06 2020.06.22 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 - ඡන්ද පොළ ප්‍රවාහන පහසුකම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස්රථ යොදා ගැනීම
TR/2020/05 2020.06.19 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 - කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම හා ගෙවීම් කිරීම
TR/2020/04 2020.06.19 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 - තැපැල් හා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට වාහන ලබා ගැනීම
PE/2020/TR-03 2020.03.12 මැතිවරණ රාජකාරි අතරතුරදී කාර්මික දෝෂ වලට ලක්වන රජයේ වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම/ හදිසි අනතුරු වලට මුහුණ දෙන රජයේ වාහන සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම
PE/2020/TR-02 2020.03.03

පොදු 231 ඉන්ධන ඇණවුම් මගින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග