මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ ආඥා පනත (262 අධිකාරය) 38 (3) උප වගන්තිය යටතේ වූ නියමය

විස්තරය බාගතකර ගන්න
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සි
E
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය සි
E
කලුතර දිස්ත්‍රික්කය සි
E
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය සි
E
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය සි
E
නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය සි
E
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය සි
E
මාතර දිස්ත්‍රික්කය සි
E
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය සි
E
යාපනය දිස්ත්‍රිකකය සි
E
කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය සි
E
මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය සි
E
වවුනියා දිස්ත්‍රික්කය සි
E
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය සි
E
මඩකලපුව දිස්ත්‍රිකය සි
E
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය සි
E
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රිකකය සි
E
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය සි
E
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය සි
E
අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය සි
E
පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය සි
E
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය සි
E
මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය සි
E
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය සි
E
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය සි
E