මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

මාධ්‍ය උපමාන

අංකය දිනය විස්තරය බාගතකර ගන්න
2352/50 2023.10.04 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් - 2023
මාධ්‍ය උපමාන ගැසට් පත්‍ර ඉදිරි මාස තුනක් සඳහා බලාත්මක කිරීම
E
2352/49 2023.10.04 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් - 2023
විධාන ගැසට් පත්‍රය ඉදිරි මාස තුනක් සඳහා බලාත්මක කිරීම
E
2339/17 2023-07-06 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් - 2023
මාධ්‍ය උපමාන ගැසට් පත්‍ර ඉදිරි මාස තුනක් සඳහා බලාත්මක කිරීම
E
2339/16 2023-07-06 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් - 2023
විධාන ගැසට් පත්‍රය ඉදිරි මාස තුනක් සඳහා බලාත්මක කිරීම
E
2334/29 2023-05-31 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 අධිකාරි) - 76අ වගන්තිය යටතේ වූ නියමය
E
2326/34 2023-04/05 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම්-2023
මාධ්‍ය උපමාන ගැසට් නිවේදන ඉදිරි මාස තුනක් සඳහා බලාත්මක කිරීම
E
2326/32 2023-04-05 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම්-2023
විධාන ගැසට් නිවේදනය ඉදිරි මාස තුනක් සඳහා බලාත්මක කිරීම
E
2318/78 2023-02-11 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 104(ආ)(5)(අ) අනුව්‍යවස්ථාව යටතේ වන මාධ්‍ය උපමාන
E
2313/33 2023-01-04 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 104(ආ).5(අ) අනුව්‍යවස්ථාව යටතේ වන මාධ්‍ය උපමාන
E
2313/32 2023-01-04 ඡන්ද විමසීම් කාල සීමාව තුළ දී රජයට හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවලට හෝ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවලට හෝ අයත් යම් නිශ්චල හෝ චංචල දේපළ පක්ෂ, කණ්ඩායම්, අපේක්ෂක ප්‍රවර්ධනයට නැතහොත් අගතියට හේතුවන පරිදි හෝ නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමේ කාර්යයට බාධාවන පරිදි ඍජුව හා වක්‍ර ලෙස හෝ යොදා ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා වූ විධාන
E
2313/31 2023-01-04 ඡන්ද විමසීම්වල දී තරඟ කරනු ලබන දේශපාලන පක්ෂ/ ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල අපේක්ෂකයින් විසින් අනුගමනය කළයුතු ආචාර ධර්ම පද්ධතිය
E