මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල

 

 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 2020

  පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 - මැතිවරණ මනාප ප්‍රතිඵල

 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 2015

  පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015 - තරඟ කරන ලද දේශපාලන පක්ෂ විසින් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව සහ ලබාගත් ආසන ගණන

  පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2015 - මැතිවරණ මනාප ප්‍රතිඵල

 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 2010
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 2004
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 2001
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 2000
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1994
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1989
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයෙන් අනතුරුව පැවති අතුරු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1977
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1977
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයෙන් අනතුරුව පැවති අතුරු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1970
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1970
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයෙන් අනතුරුව පැවති අතුරු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1965
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1965
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1960-07-20
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1960-03-19
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1956
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයෙන් අනතුරුව පැවති අතුරු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1956
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1952
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයෙන් අනතුරුව පැවති අතුරු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1952
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1947
 • *
  පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණයෙන් අනතුරුව පැවති අතුරු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල – 1947
 • *
  අතුරු මැතිවරණ ප්‍රතිඵල සාරාංශය – 1947 සිට 1988