මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

පාලන වාර්තා/ කාර්ය සාධන වාර්තා

විස්තරය බාගතකර ගන්න
2022 අයවැය කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන කාර්ය සාධන වාර්තාව
2020 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2019 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2018 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2017 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2016 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2015 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ / මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2014 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2013 වර්ෂයේ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
2012  වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
2011 වර්ෂයේ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
2010 වර්ෂය සඳහා  මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
2009 වර්ෂයේ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
2008 වර්ෂය සඳහා  මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
2007  වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
2006 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
2005 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
2004 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
2003 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
2002 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
2001 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
2000 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
1999 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
1998 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්ගේ පාලන වාර්තාව
1997 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
1996 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
1995 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
1994 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
1993 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්ගේ පාලන වාර්තාව
1992 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්ගේ පාලන වාර්තාව
1991 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්ගේ පාලන වාර්තාව
1990 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්ගේ පාලන වාර්තාව
1989 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්ගේ පාලන වාර්තාව
1988 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්ගේ පාලන වාර්තාව
1987 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්ගේ පාලන වාර්තාව
1986 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්ගේ පාලන වාර්තාව
1985 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්ගේ පාලන වාර්තාව
1984 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්ගේ පාලන වාර්තාව
1983 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ පාලන වාර්තාව
1982 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස් වරයාගේ පාලන වාර්තාව
1981 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ කොමසාරිස් තැනගේ පාලන වාර්තාව