මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

අදාල බාගත කිරීම්

විස්තරය
බාගත කිරීමට
1981 අංක 1 දරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 7 (4) (අ) වගන්තිය යටතේ දැන්වීම
E
දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරීම - 2021 අයදුම්පත
E
2009 අංක 58 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ (සංශෝධන ) පනත
E
 1981 අංක 1 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත
E