මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

අදාල බාගත කිරීම්

විස්තරය
බාගත කිරීමට
(අ) උපලේඛනය (දේශපාලන පක්ෂ සඳහා වෙන්කර දී ඇති ලකුණු) / (ආ) උපලේඛනය (දේශපාලන පක්ෂ සඳහා වෙන්කර දී නොමැති ලකුණු)
E
1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 8(9) උපවගන්තිය යටතේ දේශපාලන පක්ෂයක් වශයෙන් පිළිගැනීමට අදාලව එකී පනතේ 7 වැනි වගන්තියේ සඳහන් විධිවිධාන සම්බන්ධයෙන් එම පනතේ 8(9) උපවගන්තිය යටතේ නිකුත් කරනු ලබන විධාන
E
දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරීම - 2022 අයදුම්පත
1981 අංක 01 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 7 (4) (අ) වගන්තිය යටතේ දැන්වීම
E
2009 අංක 58 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ (සංශෝධන ) පනත
E
 1981 අංක 1 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත
E