මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය

සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා
0112885207
0112885208
දිගු අංකය 435
cge@elections.gov.lk
එච්.ආර්.පී. පීරිස් මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස්
(ජාතික මැතිවරණ)
0112868447
0112868368
දිගු අංකය 317
addcompe@elections.gov.lk
කේ.ජේ.එස්. මාධව මහතා
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්
(ජාතික මැතිවරණ)
0112868169
0112868169
extension 210
dc.ne@elections.gov.lk
කුමරිනි ප්‍රතාපසිංහ මෙය
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්
(ජාතික මැතිවරණ)
0112868962
0112868962
දිගු අංකය 209
ac.ne@elections.gov.lk
බී. තිනකරන්
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 211
cc.ne@elections.gov.lk
එස්.අච්චුදන් මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස්
(පළාත් පාලන)-වැ.බ.
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්
(පළාත් පාලන)
011-2866903
දිගු අංකය 420
addcomla@elections.gov.lk
dc.lae@elections.gov.lk
ඒ.එන්.එන්. නුස්රත් මහත්මිය
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්
(පළාත් පාලන)
0112872406
0112872406
දිගු අංකය 434
ac.lae@elections.gov.lk
එන්.පී. විජයවීර මෙනවිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 208
cc.lae@elections.gov.lk
බී.පී.සී. කුලරත්න මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් (නීති හා විමර්ශණ)
011-2867471
0112868448
දිගු අංකය 202
addy.com.legal@elections.gov.lk
ඒ.ඩී.පී.එන්. ආටිගල මෙය
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් (නීති හා විමර්ශණ)
0112868153
0112868153
දිගු අංකය 324
චන්න පී ද සිල්වා මහතා
අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම් හා පර්යේෂණ)
0112877618
0112877618
දිගු අංකය 323
channa@elections.gov.lk
කේ.සී.ඩී. සේරසුන්දර මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම් හා පර්යේෂණ)
0112885771
දිගු අංකය 460
ඩබ්ලිව්.එච්. වීරසිංහ මිය
නීති නිලධාරි
0112885439
දිගු අංකය 438
whlegal@elections.gov.lk
චතුරි නවෝදා ගාල්ලගේ මිය
නීති නිලධාරි
දිගු අංකය 462
එස්. සත්‍යකුමාර් මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 439/ 216
cc.legal@elections.gov.lk

බී.එම්.පී.ජී.වී. බණ්ඩාර මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් (පාලන)
011-2868086
011-2885228
දිගු අංකය 457
addy.com.admin@elections.gov.lk
ජේ.ඒ.එස්.පී. ජයසිංහ මහතා
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් (පාලන)
0112868406
0112868406
දිගු අංකය 203
dcadmin@elections.gov.lk

කේ.එස්.පී. පෙරේරා මහතා
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි
0112868449
0112868449
extension 204
cfo@elections.gov.lk
ජී.ආර්.ඒ.කේ. ගම්ලත් මහතා
ප්‍රධාාන ගණකාධිකාරි
011-2866521
011-2866521
දිගු අංකය 201
ca@elections.gov.lk
වයි.ඩී. ගමගේ මිය
ගණකාධිකාරි (ගෙවීම්)
0112886805
0112886805
extension 213
payment.acct@elections.gov.lk
ජී.එච්.කේ. ශිරෝමණි මිය
ප්‍රධාන කළමනාකාර සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 206
finance@elections.gov.lk
ඩී.එල්.එස්. දීපිකා මිය
පරිපාලන නිලධාරි
0112074599
දිගු අංකය 459
ao.admin@elections.gov.lk
කේ.එස්.එම්. කුරුවිටගේ
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
(ආයතන අංශය)
දිගු අංකය 102
admin_branch@elections.gov.lk
කේ.සී. කුමාරතුංග මහතා
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
(ප්‍රවාහන අංශය)
දිගු අංකය 101
transportbranch@elections.gov.lk

male icon
කේ.ඩී.ඒ. නිශාන්ත මහතා
ගණකාධිකාරි (ප්‍රසම්පාදන)
0112868454
0112868454
දිගු අංකය 104
procurement.acct@elections.gov.lk
කේ.ආර්. ඥානේන්ද්‍රම්
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 103
supply@elections.gov.lk

එස්.ඒකනායක මහතා
අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
0112879570
දිගු අංකය 450
directorict@elections.gov.lk
කල්පනී රත්නායක මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
0112863785
දිගු අංකය 455
kalpanie@elections.gov.lk
ඩබ්.ඒ. රංජන් නිශාන්ත මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
0112868399
දිගු අංකය 304
ranjan@elections.gov.lk
එම්.යූ. අලගොඩ මෙනවිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
0112877615
දිගු අංකය 305
it@elections.gov.lk
cc.ictdivision
gov.lk

යූ.ජී.එච්.පී. ධර්මදාස මිය
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ ඉංග්‍රීසි)
දිගු අංකය 326
translator.helani@elections.
gov.lk
ඒ.එස්.එම්. ජිෆ්රි මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ දමිල)
දිගු අංකය 308
translator.jiffri@elections.
gov.lk
එම්.ඒ. ගාමිණී මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ ඉංග්‍රීසි)
දිගු අංකය 325
translator.gamini@elections.
gov.lk
එම්.ටී. සෙයිනුර් රිෆා මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ දමිල)
translator.rifa@elections.
gov.lk
එස්.ටී. බුලත්සිංහල මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
0112886806
0112886806
දිගු අංකය 109
sidath@elections.gov.lk
ඩී.සී.ඒ. ජාගෙඩආරච්චි
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 112
cc.audit@elections.gov.lk