මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය

සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා
0112885207
0112885208
දිගු අංකය 435
cgelection@elections.gov.lk
එච්.ආර්.පී. පීරිස් මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස්
(ජාතික මැතිවරණ)
0112868447
0112868368
දිගු අංකය 317
addcompe@elections.gov.lk
එම්.එම්.එස්.කේ. බණ්ඩාර මාපා මහතා
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්
(පාර්ලිමේන්තු)
011 2868169
දිගු අංකය 210
dcpe@elections.gov.lk
ශ්‍රීන් යාපා බොරලැස්ස මහතා
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්
0112868962
0112868962
දිගු අංකය 209
asstcompe@elections.gov.lk
බී. තිනකරන්
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 211

නාලක කළුවැව මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස්
(පළාත් පාලන)
011-2868368
011-2868446
දිගු අංකය 207
addcomla@elections.gov.lk
ජේ.ඒ.එස්.පී. ජයසිංහ මහතා
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්
(පළාත් පාලන)
011-2866903
දිගු අංකය 420
dclae@elections.gov.lk
ඒ.එන්.එන්. නුස්රත් මෙනවිය
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්
(පළාත් පාලන)
0112872406
0112872406
දිගු අංකය 434
asstcomla@elections.gov.lk
එන්.පී. විජයවීර මෙනවිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 208
බී.පී.සී. කුලරත්න මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් (නීති හා විමර්ශණ)
011-2868591
0112868448
දිගු අංකය 202
චන්න පී ද සිල්වා මහතා
අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම් හා පර්යේෂණ)
0112877618
දිගු අංකය 322
channa@elections.gov.lk
ඒ.ජී.එස්.එස්. පුෂ්පාකුමාරි මෙනවිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 323

බී.එම්.පී.ජී.වී. බණ්ඩාර මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් (පාලන)
011-2868086
011-2885228
දිගු අංකය 457
එස්.අච්චුදන් මහතා
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් (පාලන)
0112868406
0112868406
දිගු අංකය 203
dcadmin@elections.gov.lk

ඊ.ඒ. වීරසේන මහතා
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි
0112868449
0112868449
දිගු අංකය 204
finance@elections.gov.lk
ජී.ආර්.ඒ.කේ. ගම්ලත් මහතා
ප්‍රධාාන ගණකාධිකාරි
011-2866521
011-2866521
දිගු අංකය 201
ca@elections.gov.lk
පී.ආර්.පී. සුමංගලී මෙනවිය
ගණකාධිකාරි (ගෙවීම්)
011-2886805
011-2886805
දිගු අංකය 213
acctpaymt@elections.gov.lk
ජී.එච්.කේ. ශිරෝමණි මිය
ප්‍රධාන කළමනාකාර සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 206
ඩී.එල්.එස්. දීපිකා මිය
පරිපාලන නිලධාරි
aoad@elections.gov.lk
කේ.එස්.එම්. කුරුවිටගේ
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
(ආයතන අංශය)
දිගු අංකය 102
establishment@elections.gov.lk
කේ.සී. කුමාරතුංග මහතා
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
(ප්‍රවාහන අංශය)
දිගු අංකය 101

male icon
කේ.ඩී.ඒ. නිශාන්ත මහතා
ගණකාධිකාරි (ප්‍රසම්පාදන)
0112868454
0112868454
දිගු අංකය 104
supply@elections.gov.lk
කේ.ආර්. ඥානේන්ද්‍රම්
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 103

එස්.ඒකනායක මහතා
අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
0112879570
දිගු අංකය 450
directorict@
elections.gov.lk
කල්පනී රත්නායක මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
011-2863785
දිගු අංකය 455
adict1@
elections.gov.lk
ජේ.ඒ.එස්.එස්. ජයසිංහ මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
දිගු අංකය 302
jasanjeewa@
elections.gov.lk
ඩබ්.ඒ. රංජන් නිශාන්ත මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
011- 22868599
දිගු අංකය 304
adict@
elections.gov.lk
එම්.යූ. අලගොඩ මෙනවිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 305
0112877615
it@elections.
gov.lk

යූ.ජී.එච්.පී. ධර්මදාස මිය
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ ඉංග්‍රීසි)
දිගු අංකය 326
transieng@elections.
gov.lk
ඒ.එස්.එම්. ජිෆ්රි මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ දමිල)
දිගු අංකය 308
transintam@elections.
gov.lk
එම්.ඒ. ගාමිණී මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ ඉංග්‍රීසි)
දිගු අංකය 325
ec.transsineng@elections.
gov.lk
එම්.ටී.ඉසෙඩ්. රිෆා මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ දමිල)
දිගු අංකය 421
rifa@elections.
gov.lk
එස්.ටී. බුලත්සිංහල මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
0112886806
0112886806
දිගු අංකය 109
auditor@elections.gov.lk
ඩී.සී.ඒ. ජාගෙඩආරච්චි
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 112
auditbranch@elections.gov.lk