මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
IMG-LOGO

මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය

සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා
0112885207
0112885208
දිගු අංකය 435
cgelection@elections.gov.lk

එස්.අච්චුදන් මහතා
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් (පළාත් පාලන/ විශේෂ ව්‍යාපෘති)
dclae@elections.gov.lk
එච්.ආර්.පී. පීරිස් මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස්
(ජාතික මැතිවරණ)
0112868447
0112868368
දිගු අංකය 317
addcompe@elections.gov.lk
එම්.එම්.එස්.කේ. බණ්ඩාර මාපා මහතා
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්
(පාර්ලිමේන්තු)
dcpe@elections.gov.lk
ශ්‍රීන් යාපා බොරලැස්ස මහතා
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්
0112868962
0112868962
දිගු අංකය 209
asstcompe@elections.gov.lk
බී. තිනකරන්
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 211

මාධව වර්ණකුලසූරිය මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් (පළාත් පාලන)
0112868446
0112868367
addcomla@elections.gov.lk
ඒ.එන්.එන්. නුස්රත් මෙනවිය
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් (පළාත් පාලන)
0112872406
0112872406
දිගු අංකය 434
asstcomla@elections.gov.lk
එන්.පී. විජයවීර මෙනවිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 208
බී.පී.සී. කුලරත්න මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් (නීති හා විමර්ශණ)
112868448
112868448
දිගු අංකය 202
addcomlegalinvest@elections.gov.lk
ඩබ්.එම්.ඩීයූ. වීරසේකර මිය
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් (නීති)
දිගු අංකය 324

බී.එම්.පී.ජී.වී. බණ්ඩාර මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් (පාලන)
0112868446
0112868367
addcomla@elections.gov.lk
ජේ.ඒ.එස්.පී. ජයසිංහ මහතා
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් (පාලන)
0112868406
0112868406
දිගු අංකය 203
dcadmin@elections.gov.lk

ඊ.ඒ. වීරසේන මහතා
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි
0112868449
0112868449
දිගු අංකය 204
finance@elections.gov.lk
ජී.ආර්.ඒ.කේ. ගම්ලත් මහතා
ප්‍රධාාන ගණකාධිකාරි
0112886805
0112886805
දිගු අංකය 201
ca@elections.gov.lk
පී.ආර්.පී. සුමංගලී මෙනවිය
ගණකාධිකාරි (ගෙවීම්)
දිගු අංකය 213
acctpaymt@elections.gov.lk
ජී.එච්.කේ. ශිරෝමණි මිය
ප්‍රධාන කළමනාකාර සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 206

සුරංග රණසිංහ මහතා
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් (පාලන)
0112868450
0112868450
දිගු අංකය 110
suranga@elections.gov.lk
ජේ.යූ. ප්‍රියනාත් මහතා
පරිපාලන නිලධාරි
0113083371
0113083371
දිගු අංකය 107
ao@elections.gov.lk
කේ.එස්.එම්. කුරුවිටගේ
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
(ආයතන අංශය)
දිගු අංකය 102
establishment@elections.gov.lk
කේ.සී. කුමාරතුංග මහතා
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
(ප්‍රවාහන අංශය)
දිගු අංකය 101

male icon
ජේ.ජී.ඒ. තිලක් කුමාර මහතා
ගණකාධිකාරි (ප්‍රසම්පාදන)
0112868454
0112868454
දිගු අංකය 104
supply@elections.gov.lk
කේ.ආර්. ඥානේන්ද්‍රම්
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 103

චන්න පී ද සිල්වා මහතා ඒ.ජී.එස්.එස්. පුෂ්පාකුමාරි මෙනවිය
අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම් හා පර්යේෂණ ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
0112877618 දිගු අංකය 322
0112877618  
දිගු අංකය 323  
ddreseplan@elections.gov.lk

එස්.ඒකනායක මහතා
අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
0112879570
0112879570
දිගු අංකය 450
directorict@elections.gov.lk
කල්පනී රත්නායක මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
011-2877615
දිගු අංකය 455
adict1@elections.gov.lk
ජේ.ඒ.එස්.එස්. ජයසිංහ මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
දිගු අංකය 302
jasanjeewa@elections.gov.lk
ඩබ්.ඒ. රංජන් නිශාන්ත මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
0112868599
දිගු අංකය 304
adict@elections.gov.lk
එම්.යූ. අලගොඩ මෙනවිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 305
0112877615
it@elections.gov.lk

යූ.ජී.එච්.පී. ධර්මදාස මිය
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ ඉංග්‍රීසි)
දිගු අංකය 326
transieng@elections.gov.lk
ඒ.එස්.එම්. ජිෆ්රි මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ දමිල)
දිගු අංකය 308
transintam@elections.gov.lk
එම්.ඒ. ගාමිණී මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ ඉංග්‍රීසි)
දිගු අංකය 325
transineng@elections.gov.lk
එම්.ටී.ඉසෙඩ්. රිෆා මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ දමිල)
දිගු අංකය 421
transineng@elections.gov.lk
එස්.ටී. බුලත්සිංහල මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
0112886806
0112886806
දිගු අංකය 109
auditor@elections.gov.lk
ඩී.සී.ඒ. ජාගෙඩආරච්චි
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 112