මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය

සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා
0112885207
0112885208
දිගු අංකය 435
cgelection@elections.gov.lk
එච්.ආර්.පී. පීරිස් මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස්
(ජාතික මැතිවරණ)
0112868447
0112868368
දිගු අංකය 317
addcompe@elections.gov.lk
ශ්‍රීන් යාපා බොරලැස්ස මහතා
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්
0112868962
0112868962
දිගු අංකය 209
asstcompe@elections.gov.lk
බී. තිනකරන්
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 211

නාලක කළුවැව මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස්
(පළාත් පාලන)
011-2868368
011-2868446
දිගු අංකය 207
addcomla@elections.gov.lk
එස්.අච්චුදන් මහතා
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්
(පළාත් පාලන)
011-2866903
දිගු අංකය 420
dclae@elections.gov.lk
ටී. සුවර්ණා මහත්මිය
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්
(පළාත් පාලන)
0112872406
0112872406
දිගු අංකය 434
එන්.පී. විජයවීර මෙනවිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 208
බී.පී.සී. කුලරත්න මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස්
(නීති හා විමර්ශණ)
011-2868591
0112868448
දිගු අංකය 202
addcomlegal@elections.gov.lk
චන්න පී ද සිල්වා මහතා
අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම් හා පර්යේෂණ)
0112877618
දිගු අංකය 322
channa@elections.gov.lk
කුමරිනි ප්‍රතාපසිංහ මෙය
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්
(නීති හා විමර්ශණ)
දිගු අංකය 324
kumarini@elections.gov.lk
ඒ.ජී.එස්.එස්. පුෂ්පාකුමාරි මෙනවිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 323

බී.එම්.පී.ජී.වී. බණ්ඩාර මහතා
අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් (පාලන)
011-2868086
011-2885228
දිගු අංකය 457
ජේ.ඒ.එස්.පී. ජයසිංහ මහතා
නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් (පාලන)
0112868406
0112868406
දිගු අංකය 203
dcadmin@elections.gov.lk
ඉඳුනිල් බණ්ඩාර මහතා
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් (පාලන)
acadmin@elections.gov.lk

කේ.එස්.පී. පෙරේරා මහතා
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි
0112868449
0112868449
extension 204
ජී.ආර්.ඒ.කේ. ගම්ලත් මහතා
ප්‍රධාාන ගණකාධිකාරි
011-2866521
011-2866521
දිගු අංකය 201
ca@elections.gov.lk
ගණකාධිකාරි (ගෙවීම්)
ජී.එච්.කේ. ශිරෝමණි මිය
ප්‍රධාන කළමනාකාර සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 206
ඩී.එල්.එස්. දීපිකා මිය
පරිපාලන නිලධාරි
aoad@elections.gov.lk
කේ.එස්.එම්. කුරුවිටගේ
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
(ආයතන අංශය)
දිගු අංකය 102
establishment@elections.gov.lk
කේ.සී. කුමාරතුංග මහතා
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
(ප්‍රවාහන අංශය)
දිගු අංකය 101

male icon
කේ.ඩී.ඒ. නිශාන්ත මහතා
ගණකාධිකාරි (ප්‍රසම්පාදන)
0112868454
0112868454
දිගු අංකය 104
supply@elections.gov.lk
කේ.ආර්. ඥානේන්ද්‍රම්
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 103

එස්.ඒකනායක මහතා
අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
0112879570
දිගු අංකය 450
directorict@
elections.gov.lk
කල්පනී රත්නායක මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
011-2863785
දිගු අංකය 455
adict1@
elections.gov.lk
ජේ.ඒ.එස්.එස්. ජයසිංහ මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
දිගු අංකය 302
jasanjeewa@
elections.gov.lk
ඩබ්.ඒ. රංජන් නිශාන්ත මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තො.ස.තා)
011- 22868599
දිගු අංකය 304
adict@
elections.gov.lk
එම්.යූ. අලගොඩ මෙනවිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 305
0112877615
it@elections.
gov.lk

යූ.ජී.එච්.පී. ධර්මදාස මිය
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ ඉංග්‍රීසි)
දිගු අංකය 326
transieng@elections.
gov.lk
ඒ.එස්.එම්. ජිෆ්රි මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ දමිල)
දිගු අංකය 308
transintam@elections.
gov.lk
එම්.ඒ. ගාමිණී මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ ඉංග්‍රීසි)
දිගු අංකය 325
ec.transsineng@elections.
gov.lk
එම්.ටී.ඉසෙඩ්. රිෆා මහතා
භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ දමිල)
දිගු අංකය 421
rifa@elections.
gov.lk
එස්.ටී. බුලත්සිංහල මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
0112886806
0112886806
දිගු අංකය 109
auditor@elections.gov.lk
ඩී.සී.ඒ. ජාගෙඩආරච්චි
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 112
auditbranch@elections.gov.lk