මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

ජනාධිපතිවරණය 

1981 අංක 15 දරන ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීමේ පනතට අනුව, ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට නියමවන අවස්ථාවක (ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය අවසන් වීමට පෙර මාසයකට අඩු නොවන සහ මාස දෙකකට වැඩි නොවන කාල සීමාවක් තුළ ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම හෝ ජනාධිපතිවරයා විසින් ජනාධිපතිවරණයක් පවත්වන ලෙස තම අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීම හේතුවෙන්)

 

1981 අංක 15 දරන ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීම පිළිබඳ පනත - 1981 මාර්තු මස 12
1988 අංක 16 දරන ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීම පිළිබඳ (සංශෝධන) පනත - 1988 මැයි මස 24
1988 අංක 35 දරන ඡන්ද විමසීම් (විශේෂ විධිවිධාන) පනත - 1988 ඔක්තෝබර් මස 21
2004 අංක 14 දරන ඡන්ද විමසීම් (විශේෂ විධිවිධාන) පනත - 2004 නොවැම්බර් මස 18
2011 අංක 28 දරන මැතිවරණ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත - 2011 මැයි මස 25