මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

අදාළ ආකෘති පත්‍ර බාගත කිරීම්

 • *

  2024.02.01 දින සිට 2026.01.31 දින දක්වා වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ කරන යොවුන් පුරවැසියන් ඡන්දහිමි නාමලේඛනයට ඇතුළත් කිරීම (2024/2025_YC ආකෘතිය)

 • *

  ඡන්දහිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන - 2024(2025/ER ආකෘතිය)

 • *

  ඡන්දහිමි නාමලේඛනයෙහි තැනැත්තෙකුගේ නම ඇතුළත් කරවා ගැනීම හෝ තබාගනු  ලැබීම සඳහා ඒ තැනැත්තා විසින් ම කරනු  ලබන හිමිකම්පෑමේ ආකෘතිය ('අ' ආකෘතිය)

 • *

  ඡන්දහිමි නාමලේඛනයෙහි තැනැත්තෙකුගේ නම ඇතුළත් කරවා ගැනීම හෝ තබාගනු ලැබීම සඳහා ඒ තැනැත්තා වෙනුවෙන් වෙනත් යම් තැනැත්තෙකු විසින් කරනු ලබන හිමිකම්පෑමේ ආකෘතිය ('ආ' ආකෘතිය)

 • *

  ඡන්දහිමි නාමලේඛනයෙහි නමක් ඇතුළත් කිරීම හෝ තබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පෑමේ ආකෘතිය ('ඇ' ආකෘතිය)

 • *

  හිමිකම් පාන්නකුගේ නම ඡන්දහිමි නාමලේඛනයෙහි ඇතුලත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පෑමේ ආකෘතිය ('ඈ' ආකෘතිය)