මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

අදාළ ආකෘති පත්‍ර බාගත කිරීම්

 • *

  2021/ER ආකෘතිය ආකෘතිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා උපදෙස් පත්‍රිකාව

 • *

  ඡන්දහිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන - 2021(2021/ER ආකෘතිය)

 • *

  අර්ධ වශයෙන් නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු කළ ප්‍රදේශ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සිදු නොකළ ප්‍රදේශ වල ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත

 • *

  ඡන්දහිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන - 2020 (UE ආකෘතිය)

 • *

  ඡන්දහිමි නාමලේඛනයෙහි තැනැත්තෙකුගේ නම ඇතුළත් කරවා ගැනීම හෝ තබාගනු  ලැබීම සඳහා ඒ තැනැත්තා විසින් ම කරනු  ලබන හිමිකම්පෑමේ ආකෘතිය ('අ' ආකෘතිය)

 • *

  ඡන්දහිමි නාමලේඛනයෙහි තැනැත්තෙකුගේ නම ඇතුළත් කරවා ගැනීම හෝ තබාගනු ලැබීම සඳහා ඒ තැනැත්තා වෙනුවෙන් වෙනත් යම් තැනැත්තෙකු විසින් කරනු ලබන හිමිකම්පෑමේ ආකෘතිය ('ආ' ආකෘතිය)

 • *

  ඡන්දහිමි නාමලේඛනයෙහි නමක් ඇතුළත් කිරීම හෝ තබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පෑමේ ආකෘතිය ('ඇ' ආකෘතිය)

 • *

  හිමිකම් පාන්නකුගේ නම ඡන්දහිමි නාමලේඛනයෙහි ඇතුලත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පෑමේ ආකෘතිය ('ඈ' ආකෘතිය)

 •