මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
IMG-LOGO

මැතිවරණ වාර්තා

විස්තරය බාගත කරන්න
1947 - ප්‍රථම මහා මැතිවරණය
1960 මාර්තු මස 19 වැනි දින සහ ජූලි 20 වැනි දින පවත්වන ලද පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණ පිළිබඳ වාර්තාව
1965 මාර්තු මස 22 වැනි දින පවත්වන ලද ලංකාවේ හයවැනි පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය පිළිබඳ වාර්තාව
හත්වැනි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ වාර්තාව