මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO
  පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂවල නම්, පක්ෂ වලට අනුමත කරන ලද ලකුණු, ඒ එක් එක් පක්ෂයේ ලේකම්ගේ නම, ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය දැක්වෙන ලැයිස්තුව

බාගත කරන්න


Last Modified Date අවසන් යාවත්කාලීන දිනය:

ඒ ඒ දේශපාලන පක්ෂයේ තොරතුරු
දේශපාලන පක්ෂයේ නම නිළධාරි මණ්ඩලය පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව
1 අකිල ඉලංකෙයි තමිල් කොංග්‍රස් බාගත කරන්න බාගත කරන්න
2 අඛිල ඉලඞ්කෛ ද්‍රවිඩ මහාසභා බාගත කරන්න බාගත කරන්න
3 අපේ ජනබල පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
4 අභිනව නිවහල් පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
5 අරුණළු ජනතා පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
6 අහිල ඉලංගෙයි මහජන කොංග්‍රසය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
7 ඉලංකෙයි තමිල් අරසුක් කට්චි බාගත කරන්න බාගත කරන්න
8 ඊරෝස් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
9 ඊලවර් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
10 ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
11 එක්සත් කොංග්‍රස් පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
12 එක්සත් ජනරජ පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
13 එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
14 එක්සත් ජාතික පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
15 එක්සත් ජාතික සන්ධානය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
16 එක්සත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සන්ධානය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
17 එක්සත් මහජන පක්‍ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
18 එක්සත් වාමාංශික පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
19 එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
20 එක්සත් සාම සන්ධානය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
21 කඳුරට ජනතා පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
22 කම්කරු ජාතික පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
23 ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
24 ජනතා සේවක පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
25 ජනනායක තමිළ් තේසිය කූට්ටනි බාගත කරන්න බාගත කරන්න
26 ජනසෙත පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
27 ජාතික කොංග්‍රසය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
28 ජාතික ජන බලවේගය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
29 ජාතික ජනතා පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
30 ජාතික නිදහස් පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
31 ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
32 ජාතික සංවර්ධන පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
33 ජාතික සමගි පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
34 තමිල් මක්කල් කූට්ටනි බාගත කරන්න බාගත කරන්න
35 තමිල් මක්කල් තේසිය කූට්ටනි බාගත කරන්න බාගත කරන්න
36 තමිළ් මක්කල් විඩුදලෛප් පුළිකල් බාගත කරන්න බාගත කරන්න
37 දමිල ප්‍රගතශීලි සන්ධානය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
38 දෙමළ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍ර පක්‍ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
39 දෙවන පරපුර බාගත කරන්න බාගත කරන්න
40 දේශප්‍රේමි එක්සත් ජාතික පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
41 දේශ විමුක්ති ජනතා පක්‍ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
42 ද්‍රවිඩ ඊලාම් විමුක්ති සංවිධානය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
43 ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
44 නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
45 නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මාක්ස් ලෙනින් වාදී පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
46 නව ලංකා නිදහස් පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
47 නව සමසමාජ පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
48 නව සිහළ උරුමය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
49 නිදහස් ජනතා පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
50 පිවිතුරු හෙළ උරුමය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
51 පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
52 පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
53 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
54 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා කොංග්‍රසය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
55 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
56 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
57 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික සන්ධානය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
58 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්‍ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
59 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
60 මව්බිම ජනතා පක්‍ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
61 මහජන එක්සත් පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
62 යහපාලනය සඳහා වූ ජාතික පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
63 ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය (දේශපාලන අංශය) බාගත කරන්න බාගත කරන්න
64 ලංකා ජනතා පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
65 ලංකා සමසමාජ පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
66 ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්‍ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
67 ශ්‍රී ලංකා කම්කරු පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
68 ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
69 ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
70 ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
71 ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
72 ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
73 ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
74 ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
75 සමගි ජන බලවේගය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
76 සමත්තුව කච්චි බාගත කරන්න බාගත කරන්න
77 සමබිම පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
78 සමාජවාදී ජනතා සංසදය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
79 සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
80 සිංහලදීප ජාතික පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න
81 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
82 එක්සත් ලංකා පොදුජන පක්ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
83 එක්සත් ලංකා මහ සභා පක්‍ෂය බාගත කරන්න බාගත කරන්න
84 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රගතිශීලී පෙරමුණ බාගත කරන්න බාගත කරන්න