මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

නම් කළ නිලධාරීන් හා තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව

ආයතනයේ/ දෙපාර්තමේන්තුවේ/ කාර්යාලයේ නම නම්කළ නිලධාරියාද තොරතුරු නිලධාරියාද යන වග   නිලධාරියාගේ නම රාජකාරී ලිපිනය දුරකථන  අංකය ෆැක්ස්/  ඊමේල්
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නම්කළ නිලධාරී එම්.කේ. සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල්/ මැතිවරණ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, සරණ මාවත, රාජගිරිය.  0112885207  0112885208
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තොරතුරු නිලධාරී රසික පීරිස් මහතා අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් (ජාතික මැතිවරණ) මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, සරණ මාවත, රාජගිරිය.  0112868448  0112868448
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී කේ.යූ. චන්ද්‍රලාල් මහතා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, ගාල්ල. 0912234028 0912234018
මාතර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ටී.ඩබ්ලිව්. පෝෂිතා කෞමදී මෙය සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මාතර. 0412222305 0412244645
කළුතර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී කාලින්ද්‍ර ජයවීර ප්‍රනාන්දු මහතා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, කළුතර. 0342222266 0342222247
මහනුවර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී එච්.ඩී.එන්.එස්. ප්‍රනාන්දු මයා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මහනුවර. 0812233187 0812233190
කොළඹ නාගරික මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී පී.ඒ.එස්. සේනාරත්න මහතා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්,කොළඹ නාගරික මැතිවරණ කාර්යාලය, 05 වන මහළ, නිළ මැදුර, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05 0112369437 0112369279
කොළඹ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරි  ඩබ්ලිව්.එච්.ආර්. විජය කුමාර මහතා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්. කොළඹ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, 05 වන මහළ, නිළ මැදුර, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05 0112369438 0112369481
ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී කේ.ජේ.එස්. මාධව මහතා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, ගම්පහ.  0332222047  0332223580
ගම්පහ (උතුර) මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ඉඳුනිල් බණ්ඩාර මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, ගම්පහ. 0332237522 0332223462
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ආර්.එම්.එච්.බී. රත්නායක මයා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, කුරුණෑගල.  0372222369 0372221549
යාපනය දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ආර්.සී. අමල්රාජ් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, යාපනය. 0212222655 0212228002
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී එස්.ඩබ්ලිව්. වෙල්ගම මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, කෑගල්ල. 0352232003 0352222561
අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී කේ. මුගුන්දන් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, අනුරාධපුරය. 0252222551 0252226440
රත්නපුර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී සුරංග අඹගහතැන්නෙ මහතා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, රත්නපුර. 0452222023 0452223059
මාතලේ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී පුලස්ති පතිරණ මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මාතලේ. 0662222422 0662230275
බදුල්ල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ඉන්දික .හතුරුසිංහ මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, බදුල්ල. 0552222424 0552225222
මොණරාගල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී එන්. රේගන් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මොණරාගල. 0552276315 0552276294
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ලහිරු කළුගම්පිටිය මයා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, නුවරඑළිය. 0522222325 0522222680
අම්පාර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී එම්.බී.එම්. සුෆ්යාන් මයා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, අම්පාර. 0632224342 0632224342
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ආර්.එස්. වෙදගේ මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මාගම් රුහුණුපුර, පරිපාලන සංකීර්ණය, හම්බන්තොට. 0472256248/
0473129851
0472256495
වව්නියාව දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ජේ. ජෙනිටන් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, වව්නියාව. 0242222311 0242222311
මන්නාරම දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී කේ. විමලරූබන් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් (වැ.බ.), දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මන්නාරම. 0232222289 0232223710
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී එම්.බී.එම්. සුෆ්යාන් මයා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මඩකලපුව. 0652224312 0652224374
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී එස්. සුදාකරන් මහතා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් (නැගෙනහිර පළාත), දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය. 0262222304 0262222304/
0262224975
කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්. ඥානදයාලන් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, කිලිනොච්චිය. 0212285664 0212283819
පුත්තලම දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී බී.එම්.අයි.එස්.එල්. බණ්ඩාර මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, පුත්තලම. 0322265246 0322265248
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්  මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී පියුමි ආටිගල මෙනවිය සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, පොළොන්නරුව. 0272222012/
0273128802
0272057532
මුලතිව් දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී කේ. කාන්දීපන් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මුලතිව්. 0212061426 0212061427