මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

නම් කළ නිලධාරීන් හා තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව

ආයතනයේ/ දෙපාර්තමේන්තුවේ/ කාර්යාලයේ නම නම්කළ නිලධාරියාද තොරතුරු නිලධාරියාද යන වග   නිලධාරියාගේ නම රාජකාරී ලිපිනය දුරකථන  අංකය ෆැක්ස් ඊමේල්
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නම්කළ නිලධාරී එම්.කේ. සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල්, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, සරණ මාවත, රාජගිරිය. 0112885207 0112885208 cge@elections.gov.lk
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තොරතුරු නිලධාරී බී.පී.සී. කුලරත්න මහතා අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස්
(නීති හා විමර්ශණ),
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, සරණ මාවත, රාජගිරිය.
0112867471 0112868448 addy.com.legal@elections.gov.lk
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ඩබ්ලිව්.එච්.ආර්. විජය කුමාර මහතා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, ගාල්ල. 0912234028 0912234018 galle@elections.gov.lk
මාතර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ටී.ඩබ්ලිව්. පෝෂිතා කෞමදී මෙය සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මාතර. 0412222305 0412222305 matara@elections.gov.lk
කළුතර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී කාලින්ද්‍ර ජයවීර ප්‍රනාන්දු මහතා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, කළුතර. 0342222266 0342222247 kaluthara@elections.gov.lk
මහනුවර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ආචාර්ය එච්.ඩී.එන්.එස්. ප්‍රනාන්දු නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මහනුවර. 0812233187 0812233190 kandy@elections.gov.lk
කොළඹ නාගරික මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී එම්.එම්.එස්.කේ. බණ්ඩාර මාපා මයා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්,කොළඹ නාගරික මැතිවරණ කාර්යාලය, 05 වන මහළ, නිළ මැදුර, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05 0112369437 0112369279 colombocity@elections.gov.lk
කොළඹ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරි  ආර්.එස්. වෙදගේ මයා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්. කොළඹ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, 05 වන මහළ, නිළ මැදුර, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05 0112369438 0112369481 colombodistrict@elections.gov.lk
ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ඩබ්.ඒ.ආර්. වික්‍රමසිංහ මයා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, ගම්පහ. 0332222047 0332223580 gampaha@elections.gov.lk
ගම්පහ (උතුර) මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ඒ. අයන්තා ආනන්දි මිය සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, ගම්පහ. 0332237522 0332222743 gampahanorth@elections.gov.lk
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ආර්.එම්.එච්.බී. රත්නායක මහතා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, කුරුණෑගල. 0372222369 0372221549 kurunegala@elections.gov.lk
යාපනය දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ආර්.සී. අමල්රාජ් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, යාපනය. 0212222655 0212228002 jaffna@elections.gov.lk
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී කේ.එච්.එම්.එස්.පී. කස්තුරිසිංහ මයා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, කෑගල්ල. 0352222561 0352233050 kegalle@elections.gov.lk
අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී කේ. මුගුන්දන් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, අනුරාධපුරය. 0252222551 0252226440 anuradhapura@elections.gov.lk
රත්නපුර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී සුරංග අඹගහතැන්නෙ මහතා නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, රත්නපුර. 0452222023 0452223059 ratnapura@elections.gov.lk
මාතලේ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී එච්.ඒ. එරංග පුෂ්පකුමාර මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මාතලේ. 0662222422 0662222422 matale@elections.gov.lk
බදුල්ල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී කේ. කාන්දීපන් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, බදුල්ල. 0552222424 0552222424 badulla@elections.gov.lk
මොණරාගල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී එන්. රේගන් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මොණරාගල. 0552276315 0552276315 monaragala@elections.gov.lk
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ලහිරු කළුගම්පිටිය මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, නුවරඑළිය. 0522222325 0522222325 nuwaraeliya@elections.gov.lk
අම්පාර දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ඒ.එම්.කේ.එස්. අත්තනායක මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, අම්පාර. 0632224342 0632224342 ampara@elections.gov.lk
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ටී.ඩබ්ලිව්. පෝෂිතා කෞමදී මෙය සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මාගම් රුහුණුපුර, පරිපාලන සංකීර්ණය, හම්බන්තොට. 0472256248 0472256248 hambantota@elections.gov.lk
වව්නියාව දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ජේ. ජෙනිටන් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, වව්නියාව. 0242222311 0242222311 vavuniya@elections.gov.lk
මන්නාරම දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී වී. සිවරාජා මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් (වැ.බ.), දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මන්නාරම. 0232222289 0232222289 mannar@elections.gov.lk
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී එම්.බී.එම්. සුෆ්යාන් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මඩකලපුව. 0652224312 0652224374 batticaloa@elections.gov.lk
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ආර්. සසීලන් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය. 0262222304 0262224975 trinco@elections.gov.lk
කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්. ඥානදයාලන් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, කිලිනොච්චිය. 0212285664 0212285664 kilinochchi@elections.gov.lk
පුත්තලම දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී එස්.එල්.ආර්. ජයනායක මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, පුත්තලම. 0322265246 0322265246 puttalam@elections.gov.lk
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්  මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී එන්.පී.පී.අයි.ආර්. ගුණරත්න මයා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, පොළොන්නරුව. 0272222012 0272222012 pollonnaruwa@elections.gov.lk
මුලතිව් දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය තොරතුරු නිලධාරී ජේ. ජෙනිටන් මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්, දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, මුලතිව්. 0212061426 0212061426 mulaitivu@elections.gov.lk