මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

මාධ්‍ය නිවේදන

 

මාධ්‍ය නිවේදන - 2024

මාධ්‍ය නිවේදන - 2023

අංකය දිනය

විස්තරය

MR/LAE/2023/56 2023.09.27 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/56
MR/LAE/2023/54 2023.07.05 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/54
MR/LAE/2023/53 2023.07.04 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/53
MR/LAE/2023/52 2023.06.14 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/52
MR/LAE/2023/51 2023.06.09 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/51
MR/LAE/2023/50 2023.05.30 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/50
MR/LAE/2023/49 2023.04.25 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/49
MR/LAE/2023/48 2023.04.11 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/48
MR/LAE/2023/47 2023.04.11 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/47
MR/LAE/2023/46 2023.03.23 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/46
MR/LAE/2023/45 2023.03.16 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/45
MR/LAE/2023/44 2023.03.10 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/44
MR/LAE/2023/43 2023.03.10 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/43
MR/LAE/2023/42 2023.03.07 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/42
MR/LAE/2023/41 2023.03.03 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/41
MR/LAE/2023/40 2023.02.24 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/40
MR/LAE/2023/39 2023.02.24 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/39
MR/LAE/2023/38 2023.02.17 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/38
MR/LAE/2023/37 2023.02.14 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/37
MR/LAE/2023/36 2023.02.13 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/36
MR/LAE/2023/35 2023.02.12 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/35
MR/LAE/2023/34 2023.02.12 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/34
MR/LAE/2023/33 2023.02.09 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/33
MR/LAE/2023/32 2023.02.09 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/32
MR/LAE/2023/31 2023.02.09 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/31
MR/LAE/2023/30 2023.02.04 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/30
MR/LAE/2023/29 2023.01.31 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/29
MR/LAE/2023/28 2023.01.31 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/28
MR/LAE/2023/27 2023.01.30 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/27
MR/LAE/2023/26 2023.01.26 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/26
MR/LAE/2023/25 2023.01.21 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/25
MR/LAE/2023/24 2023.01.20 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/24
MR/LAE/2023/23 2023.01.19 මාධ්‍ය නිවේදන- LAE/2023/23
MR/LAE/2023/22 2023.01.19 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/22
MR/LAE/2023/21 2023.01.19 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/21
MR/LAE/2023/20 2023.01.19 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/20
MR/LAE/2023/19 2023.01.18 මාධ්‍ය නිවේදන- LAE/2023/19
MR/LAE/2023/18 2023.01.18 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/18
MR/LAE/2023/17 2023.01.17 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/17
MR/LAE/2023/16 2023.01.16 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/16
MR/LAE/2023/15 2023.01.14 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/15
MR/LAE/2023/14 2023.01.13 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/14
MR/LAE/2023/13 2023.01.13 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/13
MR/LAE/2023/12 2023.01.13 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/12
MR/LAE/2023/11 2023.01.12 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/11
MR/LAE/2023/10 2023.01.11 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/10
MR/LAE/2023/09 2023.01.10 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/09
MR/LAE/2023/08 2023.01.09 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/08
MR/LAE/2023/07 2023.01.07 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/07
MR/LAE/2023/06 2023.01.05 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/06
MR/LAE/2023/05 2023.01.05 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/05
MR/LAE/2023/04 2023.01.04 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/04
MR/LAE/2023/03 2023.01.04 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/03
MR/LAE/2023/02 2023.01.04 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/02
MR/LAE/2023/01 2023.01.04 මාධ්‍ය නිවේදන - LAE/2023/01

මාධ්‍ය නිවේදන - 2022

මාධ්‍ය නිවේදන - 2021

අංකය දිනය

විස්තරය

MR/31 2021.12.31 මාධ්‍ය නිවේදන - 31
MR/30 2021.12.28 මාධ්‍ය නිවේදන - 30
MR/29 2021.12.10 මාධ්‍ය නිවේදන - 29
MR/28 2021.11.30 මාධ්‍ය නිවේදන - 28
MR/27 2021.11.23 මාධ්‍ය නිවේදන අංක- 27
MR/26 2021.11.03 ඡන්දය ලියාපදිංචි වීම සඳහා දේපල අයිතිය අවශ්‍ය නොවේ.
MR/25 2021.10.22 මාධ්‍ය නිවේදන අංක- 25
MR/24 2021.10.08 මාධ්‍ය නිවේදන අංක- 24
MR/23 2021.09.17 2021.09.17 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ තීරණ
MR/22 2021.09.09 මාධ්‍ය නිවේදන අංක- 22
MR/21 2021.08.31 2021.08.31 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගෙන ඇති බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
MR/20 2021.08.03 2021 වර්ෂයේ වාර්ෂික ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ මාර්ගගතව ලියාපදිංචිය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
MR/18 2021.07.07 2021.07.07 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගෙන ඇති බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
MR/17 2021.06.18 2021.06.18 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගෙන ඇති බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
MR/19 2021.07.16 මාධ්‍ය නිවේදන - අංක 19
# 2021.07.12 ඡන්දහිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධනය - 2021 ග්‍රාම නිලධාරි උපදෙස්
MR/15 2021.05.18 2021.05.18 වන දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් මතු දැක්වෙන නිවේදනය නිකුත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.
MR/16 2021.06.08 2021.06.08 වන දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් මතු දැක්වෙන තීරණ ගෙන ඇති බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
MR/14 2021.05.04 2021.05.04 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන නිවේදන නිකුත් කිරීමට තීරණ ගෙන ඇත.
MR/13 2021.04.23 2021.04.22 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගෙන ඇති බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ.
MR/12 2021.04.22 2020 වර්ෂයේ ඡන්ද හිමි නාමලේඛන කෙටුම්පත් ප්‍රදර්ශනය කිරීම
# 2021.04.21 අර්ධ වශයෙන් නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු කළ ප්‍රදේශ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සිදු නොකල ප්‍රදේශවල ඡන්දහිමියන් ලියාපදිංචි කිරීම - නම් ලැයිස්තුව
# 2021.04.09 අර්ධ වශයෙන් නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු කළ ප්‍රදේශ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සිදු නොකල ප්‍රදේශවල ඡන්දහිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ තොරතුරු ලබා ගැනීම පිළිබඳ විශේෂ නිවේදනය
MR/11 2021.04.08 2021.04.07 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගෙන ඇති බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
MR/10 2021.03.30 2021.03.30 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගන්නා ලද බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
# 2021.03.16 ඡන්දහිමි නාමලේඛන උපුටන නිකුත් කිරීම සීමා කිරීම
MR/09 2021.03.24 2021.03.23 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගන්නා ලද බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
MR/08 2021.03.08 2021.03.08 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගන්නා ලද බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
MR/07 2021.03.01 2021.02.25 දින රැස්වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගන්නා ලද බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
MR/06 2021.02.02 මියන්මාරයේ පාලනය හමුදාව විසින් අත්කර ගැනීම හා ඡන්දයෙන් තේරී පත්වූ නියෝජිතයින් හා මැතිවරණ කොමිසමේ නිලධාරින් අත්අඩංගුවට ගැනීම
MR/05 2021.01.29 2021.01.29 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට පත්කොට ඇති කමිටුව වෙත මතු දැක්වෙන යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කරන ලද බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ.
MR/04 2021.01.22 2021 ජනවාරි මස 21 දින රැස්වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ගෙන ඇති තීරණ
MR/02 2021.01.07 ඡන්දහිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධනය - 2020
# 2020.12.31 2020.12.31 දින රැස්වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගෙන ඇති බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ.
# 2020.10.14 පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචිය - 2020

 

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය - 2020

අංකය දිනය

විස්තරය

MR/96 2020.08.12 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා තරඟ කරන ලද සියළුම අපේක්ෂකයන් වෙත කෙරෙන නිවේදනයයි
MR/95 2020.08.06 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.08.06 දින පෙ.ව. 7.00 සිට 2020.08.06 ප.ව. 4.00 දක්වා මැතිවරණ පැමිණිලි සාරාංශ
MR/94 2020.08.06 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.08.05 දින ප.ව. 5.00 සිට 2020.08.06 පෙ.ව. 7.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/93 2020.08.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.08.05 දින මැතිවරණ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/92 2020.08.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.08.05 දින උදෑසන 11.00 සිට 2020.08.05 ප.ව. 02.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/91 2020.08.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.08.05 දින උදෑසන 06.00 සිට 2020.08.05 පෙ.ව. 11.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/90 2020.08.05 ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම ඡායාරූපගත/ වීඩියෝගත කර සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ මුදාහැරීමෙන් වැළකීම
MR/89 2020.08.05 ඡන්ද පොළ සූදානම් කිරීම පිළිබඳ හඬපටය
MR/89 2020.08.05 ඡන්ද පොළ සූදානම් කිරීම පිළිබඳව දැනුම්වත් කිරීම
MR/88 2020.08.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.08.04 දින මධ්‍යහ්න12.00 සිට 2020.08.05 උදෑසන 06.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/87 2020.08.04 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.08.03 දින මධ්‍යහ්න12.00 සිට 2020.08.04 මධ්‍යහ්න 12.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/86 2020.08.04 මැතිවරණ ආරවුල් නිරාකරණ ඒකකයේ විශේෂ දුරකථන අංක පිළිබඳව දැනුම්දීම
MR/85 2020.08.03 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.08.02 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.08.03 ප.ව. 12.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/84 2020.08.02 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - ඡන්ද ගණන් කිරීමට පත්වීම් ලද රාජ්‍ය නිලධාරීන් / සියළු දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරු / බලයලත් නියෝජිතයින් හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් වෙත කෙරෙන නිවේදනයයි
MR/83 2020.08.03 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.08.01 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.08.02 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/82 2020.08.02 මැතිවරණ ප්‍රතිඵල විකාශන අයිතිය ලබා දීම
MR/81 2020.08.02 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.31 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.08.01 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/80 2020.08.01 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05
MR/79 2020.08.01 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.30 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.31 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/78 2020.08.01 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05
MR/77 2020.07.31 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.29 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.30 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/76 2020.07.30 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.28 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.29 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/75 2020.07.29 නිහඬ කාලය තුළ ප්‍රචාරණ කටයුතු සීමි කිරීමේ අවශ්‍යතාව
MR/73 2020.07.27 සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීන්, යූ ටියුබ් නාලිකා හිමිකරුවන්, ෆේස්බුක් පිටු පරිපාලකයන් හා සියලු සමාජ ජාල ක්‍රියාකරුවන් වෙත කෙරෙන දැනුම් දීමයි
MR/74 2020.07.29 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.27 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.28 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/72 2020.07.28 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.26 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.27 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/71 2020.07.25 විදේශගත වී සිට පැමිණි ඡන්ද හිමියන්, ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට පැමිණීමේදී විදේශ ගමන් බලපත්‍රය රැගෙන ඒමේ අවශ්‍යතාවය
MR/70 2020.07.25 1981 අංක 1 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 79 වැනි වගන්තිය අනුව ඡන්ද හිමියන් සඳහා අයුතු බලපෑම් කිරීමෙන් වැළැක්වීම, 81 වැනි වගන්තිය අනුව දූෂණ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් දඬුවම් සහ අපේක්ෂකයා වරදකරු කිරීම මත මන්ත්‍රී ධූරයට තෝරා පත්කර ගැනීම නිෂ්ප්‍රභ වීම
MR/68 2020.07.27 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.25 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.26 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/69 2020.07.25 ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම මනාප ලකුණු කිරීම පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරීම - අත් පත්‍රිකා ආදර්ශය
MR/67 2020.07.26 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.24 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.25 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/66 2020.07.25 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.23 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.24 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/65 2020.07.24 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.22 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.23 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/64 2020.07.23 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.21 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.22 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/63 2020.07.22 දේශපාලන අයිතිවාසිකම් ඇති නිලධරයන් මෙන්ම එම අයිතිවාසිකම් නොමැති මාණ්ඩලික නිලධාරින් ඡන්ද විමසීම් කාලය තුළ සංවිධානය කරනු ලබන දේශපාලනමය ස්වරූපයේ වැඩමුළු, සාකච්ඡා, සුහදහමු, භෝජන සංග්‍රහ සඳහා සහභාගි නොවීමේ අවශ්‍යතාව
MR/62 2020.07.22 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.20 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.21 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/61 2020.07.21 තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ විශේෂ කාල සීමාව
MR/60 2020.07.21 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.19 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.20 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/58 2020.07.20 ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම හා මනාප ලකුණු කිරීම පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම
MR/59 2020.07.20 ආගමික ස්ථානවල සිදුකරන මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු
MR/57 2020.07.20 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.18 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.19 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/56 2020.07.19 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.17 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.18 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/55 2020.07.18 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.16 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.17 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/54 2020.07.17 ඡන්ද පොළේදී ඡන්දදායකයින්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම
MR/53 2020.07.17 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.15 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.16 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/52 2020.07.16 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.14 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.15 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/51 2020.07.15 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.13 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.14 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/50 2020.07.14 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.12 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.13 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
# 2020.07.10 කායික දුබලතාවයෙන් යුතු තැනැත්තන් සඳහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයට ඇතුළුවීමේ දොරටුවේ සිට ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය පිහිටි ගොඩනැගිල්ල දක්වා ත්‍රීරෝද රථ මගින් ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසීම
MR/49 2020.07.13 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.11 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.12 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/48 2020.07.11 රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවයේ නියුතු අයවළුන්ට, ජාතික මැතිවරණ වලදී වැටුප් හෝ පෞද්ගලික නිවාඩු අහිමිවීමකින් තොරව ස්වකීය ඡන්දය දීමට හැකිවනු පිණිස නිවාඩු ලබා දීම
MR/45 2020.07.11 1981 අංක 01 දරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත යටතේ 122 වගන්තිය අනුව සේවා නියුක්තිකයන්ට ඡන්දය දීමට හැකි වන පරිදි නිවාඩු දීම
MR/47 2020.07.12 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.10 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.11 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/46 2020.07.11 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.09 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.10 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/44 2020.07.10 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.08 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.09 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/43 2020.07.09 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.07 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.08 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/40 2020.07.08 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - ​සියලුම වාහන හා ත්‍රී රෝද රථවල අලවා ඇති පක්ෂ/ කණ්ඩායම්/ අපේක්ෂක ප්‍රවර්ධන ස්ටිකර්, ඡායාරූප හා චිත්‍ර ඉවත් කිරීම
MR/41 2020.07.08 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - පළාත් පාලන ආයතනවල රාජ්‍ය දේපළ අයුතු පරිහරණය වැළැක්වීම
MR/42 2020.07.08 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.06 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.07 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/39 2020.07.07 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.07.05 දින ප.ව. 4.00 සිට 2020.07.06 ප.ව. 4.00 තෙක් වාර්තා වූ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/37 2020.07.07 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020.08.05 - රජයේ කාර්යාල හෝ ආයතන තුළ ඡන්ද ආයාචනා කිරීමෙන් අත් පත්‍රිකා බෙදීමෙන් වැලකී සිටීමේ අවශ්‍යතාව
MR/38 2020.07.06 ඡන්ද විමසීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම
MR/36 2020.07.04 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020.08.05- තැපැල් ඡන්ද සළකුණු කිරීම පිළිබඳ දැනුම් දීම
MR/35 2020.07.04 කායික දුබලතාවයෙන් යුතු තැනැත්තන් විසින් විශේෂ ප්‍රවාහන පහසුකම් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
MR/34 2020.07.03 අශක්නුතාවට පත් ඡන්ද හිමියකුට ඡන්ද පොළේදී ඡන්ද පත්‍රිකාව සලකුණු කිරීම සඳහා සහායකයකු කැටුව යාමට අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන සැලසීම
MR/33 2020.06.29 වලංගු හැඳුනුම්පතක් ඉදිරිපත් නොකරන කිසිඳු අයකුට තැපෑලෙන් ඡන්දය දීම සඳහා අවකාශ ලබා නොදීම
MR/31 2020.06.23 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය
MR/30 2020.06.18 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - තැපෑලෙන් ඡන්දය දීම
MR/29 2020.06.18 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 - දේශපාලන ගුවන් ප්‍රචාර සඳහා රූපවාහිනි සහ ගුවන් විදුලි පහසුකම් ලබාදීම
MR/28 2020.06.16 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 තැපෑලෙන් ඡන්දය දීමේ පහසුකම් සහ නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා බෙදා හැරීම
MR/27 2020.06.12 තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ දින වකවානු සහ මැතිවරණ ක්‍රියාවලියට අදාළ දින නියම කිරීම
MR/26 2020.05.30 2021 වර්ෂයේ පළමු වසර සඳහා පාසල් වලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඡන්දහිමි නාමලේඛන තොරතුරු ලබා ගැනීම
MR/25 2020.05.27 තරඟ කරනු ලබන පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල අපේක්ෂක නම් ලැයිස්තුව
MR/24 2020.05.12 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය-2020, තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාර ගැනීම
MR/23 2020.04.27 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය-2020, තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම
MR/21 2020.04.27 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය-2020, පිළිගත් සහ ප්‍රතික්ෂේප වූ නාමයෝජනා විස්තර
MR/22 2020.04.03 COVID -19 ආපදා තත්වයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමේදී දේශපාලනමය ප්‍රචාරනයන් ලබා ගැනීමෙන් වැලකීමේ අවශ්‍යතාව
MR 2020.04.03

Names of each Recognized Political Party/Independent Group Names of Candidates as setout in the Nomination Paper
1.Colombo
2.Gampaha
3.Kalutara
4.Kandy
5.Matale
6.Nuwara Eliya
7.Galle
8.Matara
9.Hambantota
10.Jaffna
11.Vanni
12.Batticaloa
13.Digamadulla
14.Trincomalee
15.Kurunegala
16.Puttalam
17.Anuradhapura
18.Polonnaruwa
19.Badulla
20.Moneragala
21.Ratnapura
22.Kegalle
List of Persons Submitted Under Article 99A of the Constitution

 

MR/20 2020.03.18 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 - ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හා නාමයෝජනා භාරදීම
MR/19 2020.03.17 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 - ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හා නාමයෝජනා භාරදීම
MR/18 2020.03.17 තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාර ගැනීම
MR/17 2020.03.15 දේශපාලන පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් වෙතින් කෙරෙන ඉල්ලීම COVID 19 ට ඉඩ නොදෙමු
MR/16 2020.03.15 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය -2020
MR/15 2020.03.14 දේශපාලන පක්ෂ/ ස්වාධීන කණ්ඩායම් සඳහා ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන් සඳහා කෙරෙන දැනුම් දීමයි.
MR/14 2020.03.14 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 - ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හා නාමයෝජනා භාරදීම
MR/13 2020.03.13 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 - ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම හා නාමයෝජනා භාරදීම
MR/12 2020.03.12 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020 ඇප තැන්පත් භාර ගැනීම (2020.03.11 දින දක්වා)
MR/11 2020.03.11 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020 ඇප තැන්පත් භාර ගැනීම (2020.03.10 දින දක්වා)
# 2020.03.08 මැතිවරණයට පෙරාතුව විකාශනය කරන ලද ප්‍රචාරය කරන ලද හෝ පළ කරන ලද දේශපාලනඥයන් සහභාගි වූ වැඩසටහන් නැවත නැවත විකාශය කිරීම/ පලකිරීම
MR/10 2020.03.10 මියගිය හා විදේශගත ඡන්ද දායකයන්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීම
MR/09 2020.03.10 තැපෑලෙන් ඡන්දය දීමේ පහසුකම්- තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ගේ සහ සහතික කිරීමේ නිලධාරින්ගේ අවධානය සඳහා
MR/08   පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020 ඇප තැන්පත් භාර ගැනීම (2020.03.06 දින දක්වා)
MR/07   1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 16 වන වගන්තිය යටතේ ස්වාධීන කණ්ඩායම් විසින් ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම සහ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා දේශපාලන පක්ෂ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් විසින් නාමයෝජනා කළ යුතු අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව
MR/06   තමාගේ ඡන්ද පොළ පිහිටි ප්‍රදේශයේ පවතින තත්ත්වය හේතුකොට ගෙන එම ඡන්ද පොළට ගොස් ඡන්දය දීමට නොහැකි වෙතැයි සාධාරණ බියක් ඇති තැනැත්තන්ට වෙනත් ඡන්ද පොළකදී ඡන්දය දීම සඳහා වූ පහසුකම්
MR/05 2020.03.06 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020 ඇප තැන්පත් භාර ගැනීම (2020.03.05 දින දක්වා)
MR/04 2020.03.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020 ඇප තැන්පත් භාර ගැනීම (2020.03.04 දින දක්වා )
MR/03 2020.03.04 තැපෑලෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලත් රජයේ නිලධාරින්/ ආරක්ෂක අංශ නිලධාරින් වෙත කරනු ලබන නිවේදනය
MR/02 2020/03/04 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020 ඇප තැන්පත් භාර ගැනීම (2020.03.03 දින දක්වා )
MR/01 2020/02/26 2020 වර්ෂයේ අප්‍රේල් හෝ මැයි මාසයේදී පැවැත්වෙතැයි අපේක්ෂිත මහ මැතිවරණයේදී භාවිත කරනුයේ 2019 ඡන්දහිමි නාම ලේඛනය බැවින් එම මහ මැතිවරණයේදී තැපෑලෙන් ඡන්දය දීමට අපේක්ෂිත ඡන්ද හිමියන් වෙත කෙරෙන දැනුම් දීමයි.