මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල

 

 • *
  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල – 2019 (ඇල්පිටිය)
 • *
  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල – 2018
 • පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල - 2018
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 කල්මුණ මහ නගර සභාව භාගත කරන්න
  02 අක්කරපත්තු මහා නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 අම්පාර නගර සභාව භාගත කරන්න
  04 දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 දමන ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 උහන ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 මහඔය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 නාමල්ඔය ප්‍රාදේශිය සභාව භාගත කරන්න
  09 පදියතලාව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 නාවිදන්වේලි ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 සමන්තුරෙයි ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 ඉරක්කාමම් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  13 අක්කරපත්තු ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  14 පොතුවිල් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  15 අඩ්ඩාලච්චේන ප්‍රාදේශිය සභාව භාගත කරන්න
  16 ආලයඩිවෙම්බු ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  17 ලාහුගල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  18 කාර්තීව් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  19 නින්දවූර් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  20 තිරුක්කෝවිල් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 අනුරාධපුර මහ නගර සභාව භාගත කරන්න
  02 මැදවච්චිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  03 රඹෑව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  04 කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 පදවිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 කහටගස්දිගිලිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 හොරොව්පොතාන ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 ගලෙන්බිඳුනුවැව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 තලාව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 නුවරගම්පළාත නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 නුවරගම්පළාත මධ්‍යම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 නොච්චියාගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  13 රාජාංගනය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  14 ගල්නෑව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  15 ඉපලෝගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  16 මිහින්තලේ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  17 තිරප්පනේ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  18 කැකිරාව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  19 පලාගල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 බදුල්ල මහ නගර සභාව භාගත කරන්න
  02 බණ්ඩාරවෙල මහ නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 හපුතලේ නගර සභාව භාගත කරන්න
  04 මහියංගන ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 රිදීමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 සොරණාතොට ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 කන්දෙකැටිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 පස්සර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 ලුණුගල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 හාළි ඇල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  13 ඌව පරණගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  14 වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  15 බණ්ඩාරවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  16 ඇල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  17 හපුතලේ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  18 හල්දුම්මල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 මඩකලපුව මහ නගර සභාව භාගත කරන්න
  02 එරාවූර් නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 කාත්තන්කුඩි නගර සභාව භාගත කරන්න
  04 කෝරලේපත්තු බටහිර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 එරාවූර් පත්තු ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 කෝරලේ පත්තු ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 කෝරලේ පත්තු උතුර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 මන්මුනේ දකුණ සහ එරාවූර් පත්තු ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 මන්මුනේ පත්තු ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 මන්මුනේ බටහිර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 මන්මුනේ නිරිතදිග ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 පොරතිවු පත්තු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 කොළඹ මහ නගර සභාව භාගත කරන්න
  02 දෙහිවල-ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාව භාගත කරන්න
  04 කඩුවෙල මහ නගර සභාව භාගත කරන්න
  05 මොරටුව මහ නගර සභාව භාගත කරන්න
  06 කොලොන්නාව නගර සභාව භාගත කරන්න
  07 සීතාවකපුර නගර සභාව භාගත කරන්න
  08 මහරගම නගර සභාව භාගත කරන්න
  09 කැස්බෑව නගර සභාව භාගත කරන්න
  10 බොරලැස්ගමුව නගර සභාව භාගත කරන්න
  11 කොටිකාවත්ත-මුල්ලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  13 හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 ගාල්ල මහනගර සභාව භාගත කරන්න
  02 අම්බලන්ගොඩ නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 හික්කඩුව නගර සභාව භාගත කරන්න
  04 බලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 නෙළුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 තවලම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 නාගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  13 නියාගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  14 බද්දේගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  15 යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  16 රජ්ගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  17 අක්මීමන ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  18 බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  19 ඉමදූව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  20 හබරාදූව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 මීගමුව මහනගර සභාව භාගත කරන්න
  02 ගම්පහ මහ නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 වත්තල-මාබෝල නගර සභාව භාගත කරන්න
  04 කටුනායක-සීදූව නගර සභාව භාගත කරන්න
  05 මිනුවන්ගොඩ නගර සභාව භාගත කරන්න
  06 ජා-ඇළ නගර සභාව භාගත කරන්න
  07 පෑලියගොඩ නගර සභාව භාගත කරන්න
  08 වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  13 අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  14 ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  15 ජා-ඇළ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  16 මහර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  17 දොම්පෙ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  18 බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  19 කැළණිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 හම්බන්තොට මහනගර සභාව භාගත කරන්න
  02 තංගල්ල නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  04 කටුවන ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 තංගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 අගුණකොලපැලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 සූරියවැව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 යාපනය මහනගර සභාව භාගත කරන්න
  02 වැල්වැටිතුරේ නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 පේදුරුතුඩුව නගර සභාව භාගත කරන්න
  04 චාවකච්චේරි නගර සභාව භාගත කරන්න
  05 කරෙයිනගර් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 කයිට්ස් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 ඩෙල්ෆ් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 වැලනි ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 වලිකාමම් බටහිර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 වලිකාමම් උතුර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 වලිකාමම් නිරිතදිග ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 වලිකාමම් දකුණ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  13 වලිකාමම් නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  14 වඩමාරච්චි නිරිතදිග ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  15 පේදුරුතුඩුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  16 චාවකච්චේරි ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  17 නල්ලූර් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 පානදුර නගර සභාව භාගත කරන්න
  02 හොරණ නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 කලුතර නගර සභාව භාගත කරන්න
  04 බේරුවල නගර සභාව භාගත කරන්න
  05 පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 දොඩන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 කලුතර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  13 බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  14 පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  15 අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  16 මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  17 වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 මහනුවර මහනගර සභාව භාගත කරන්න
  02 වත්තේගම නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 කඩුගන්නාව නගර සභාව භාගත කරන්න
  04 ගම්පොළ නගර සභාව භාගත කරන්න
  05 නාවලපිටිය නගර සභාව භාගත කරන්න
  06 තුම්පනේ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 අකුරණ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 පූජාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 පාතදුම්බර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 පන්විල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 උඩදුම්බර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  13 මිනිපේ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  14 මැදදුම්බර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  15 කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  16 පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  17 මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට කෝරළය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  18 යටිනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  19 උඩුනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  20 උඩපලාත ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  21 ගඟ ඉහළකෝරලේ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  22 පස්බාගේ කෝරලේ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 කෑගල්ල නගර සභාව භාගත කරන්න
  02 වරකාපොල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  03 ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  04 කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 මාවනැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 අරණායක ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 යටියන්තොට ප්‍රාෙද්ශය සභාව භාගත කරන්න
  09 බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 රුවන්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 දැරණියගල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 දෙහිඕවිට ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 පච්චිලෛපල්ලි ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  02 කරච්චි ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  03 පූනකරි ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 කුරුණෑගල මහනගර සභාව භාගත කරන්න
  02 කුළියාපිටිය නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 ගිරිබාව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  04 ගල්ගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 පොල්පිතිගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 නිකවැරටිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 කොබෙයිගනේ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 මහව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 ඉබ්බාගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 වාරියපොල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 පඬුවස්නුවර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 බිංගිරිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  13 උඩුබද්දාව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  14 පන්නල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  15 කුළියාපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  16 අලව්ව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  17 නාරම්මල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  18 පොල්ගහවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  19 කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  20 මාවතගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  21 රිදීගම ප්‍රාදේශීය සභෘව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 මන්නාරම නගර සභාව භාගත කරන්න
  02 මන්නාරම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  03 නානත්තාන් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  04 මුසලි ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 මාන්තායි බටහිර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 දඹුල්ල මහනගර සභාව භාගත කරන්න
  02 මාතලේ මහනගර සභාව භාගත කරන්න
  03 පල්ලේපොල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  04 ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 අඹන්ගඟ කෝරලේ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 නාඋල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 ලග්ගල පල්ලේගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 විල්ගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 මාතලේ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 යටවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 උකුවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  13 රත්තොට ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 මාතර මහනගර සභාව භාගත කරන්න
  02 වැලිගම නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 පිටබැද්දර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  04 කොටපොල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 කිරින්ඳ පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 මුලටියන ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 අතුරලිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 හක්මන ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  13 තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  14 දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  15 දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  16 මාතර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  17 වැලිගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 බිබිල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  02 මැදගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  03 මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  04 සියඹලාණ්ඩුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 මොණරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 බුත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 කතරගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 තණමල්විල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 මාන්තායි නැගෙනහිර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  02 තුනුක්කායි ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  03 පුදුකුඩියිරිප්පු ප්‍රාෙද්ශී්‍ය සභාව භාගත කරන්න
  04 මුහුදුබඩපත්තු ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 නුවර එළිය මහනගර සභාව භාගත කරන්න
  02 හැටන් දික්ඔය නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 තලවාකැලේ ලිඳුල නගර සභාව භාගත කරන්න
  04 අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 නුවර එළිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 කොත්මලේ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 වලපනේ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 මස්කොළිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 ආගරපතාන ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 කොටගල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 පොළොන්නරුව මහනගර සභාව භාගත කරන්න
  02 ඇලහැර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  03 හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  04 මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 වැලිකන්ද ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 දිඹුලාගල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 පොලොන්නරුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 පුත්තලම නගර සභාව භාගත කරන්න
  02 හලාවත නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  04 පුත්තලම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 වනාතවිල්ලුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 නවගත්තේගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 ආණමඩුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 හලාවත ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 නාත්තණ්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 රත්නපුර මහනගර සභාව භාගත කරන්න
  02 බලංගොඩ නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව භාගත කරන්න
  04 ඇහැළියගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 රත්නපුර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 කුරුවිට ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 පැල්මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 බලංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 ඉඹුල්පෙ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 කහවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 වැලිගෙපොල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  13 නිවිතිගල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  14 අයගම ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  15 කලවාන ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  16 ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  17 කොලොන්න ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 ත්‍රිිකුණාමලය නගර සභාව භාගත කරන්න
  02 කින්නියා නගර සභාව භාගත කරන්න
  03 වේරුගල් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  04 සේරුවිල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 කන්තලේ ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  06 මොරවැව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  07 ගෝමරකවඩල ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  08 පදවි ශ්‍රී පුර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  09 ත්‍රිකුණාමලය නගර සහ කඩවත් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  10 කුච්චවේලි ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  11 තඹලගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  12 මුතූර් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  13 කින්නියා ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  # පළාත් පාලන ආයතනයේ නම භාගත කරන්න
  01 වව්නියාව නගර සභාව භාගත කරන්න
  02 වව්නියාව උතුර ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  03 වෙන්ගල සේට්ටිකුලම් ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  04 වව්නියාව දකුණ (සිංහල) ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න
  05 වව්නියාව දකුණ (දෙමල) ප්‍රාදේශීය සභාව භාගත කරන්න

   

  65(ආ) වගන්තියට අනුව එක් එක් පළාත් පාලන ආයතනයට තෝරා පත්කර ගත් සභික සංඛ්‍යාව
 •  

   

 • *
  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල – 2011
 • *
  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල – 2009 (යාපනය මහා නගර සභා සහ වවුනියා නගර සභා)
 • *
  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල – 2006
 • *
  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසිම් ප්‍රතිඵල – 2002