මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

චක්‍රලේඛ/ ගැසට්


චක්‍රලේඛ - 2023

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම - 2023

අංකය දිනය විස්තරය
# 2023.04.26 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම 2023 - පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම සඳහා තරඟ කරනු ලබන අපේක්ෂක/ අපේක්ෂිකාවන්ගේ සමීපතම ඥාතීන් වන රජයේ නිලධරයන් සම්බන්ධයෙනි.
53 2023.02.12 පළාත් පාලන ආයතන සතු රාජ්‍ය දේපළ අයුතු පරිහරණය වැළැක්වීම
40 2023.01.20 දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු කාර්යාල කටයුතු පරිසීමා කිරීම හා අවභාවිතාව වැලැක්වීම
37 2023.01.18 පළාත් පාලන ආයතන සතු රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිතාව වැලැක්වීම
22 2023.01.06 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම - 2023 - ඡන්ද විමසීමේ ප්‍රචාරක කාර්යාල පිහිටුවීම
28 2023.01.07 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම - 2023 - පළාත් පාලන ආයතන සතු දේපළ අවභාවිතා කිරීම
20 2023.01.05 රජයට සහ රාජ්‍ය සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවලට අයත් දේපල මැතිවරණ කාල සීමාව තුළ දී අනිසි ලෙස භාවිතය කිරීම වැළැක්වීම සහ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙන පළාත්වලට අදාළ නිලධාරින්, සේවකයන් බඳවා ගැනීම/ උසස් කිරීම/ මාරු කිරීම සීමා කිරීම
17 2023.01.04 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම - 2023 - තැපෑලෙන් ඡන්දය දීම
13 2022.12.23 මැතිවරණ කාර්යයන් සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ නිලධරයන්ගේ තොරතුරු රැස් කිරීම

 

චක්‍රලේඛ/ ගැසට්

දිනය විස්තරය
2022.02.01 ඡන්දහිමි නාමලේඛනය-2022
2022.01.21 (අ) උපලේඛනය (දේශපාලන පක්ෂ සඳහා වෙන්කර දී ඇති ලකුණු) /
(ආ) උපලේඛනය (දේශපාලන පක්ෂ සඳහා වෙන්කර දී නොමැති ලකුණු)
2022.01.21 1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 8(9) උපවගන්තිය යටතේ දේශපාලන පක්ෂයක් වශයෙන් පිළිගැනීමට අදාලව එකී පනතේ 7 වැනි වගන්තියේ සඳහන් විධිවිධාන සම්බන්ධයෙන් එම පනතේ 8(9) උපවගන්තිය යටතේ නිකුත් කරනු ලබන විධාන
2022.01.21 මැතිවරණ කාර්යය සඳහා පිළගත් දේශපාලන පක්ෂ නාමලේඛනය (ගැසට් අංක 2263/22)
2020.06.10 24(3) වැනි වගන්තිය යටතේ ඡන්ද විමසීමේ දිනය පිළිබඳ දැන්වීම - 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය
2020.06.09 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 - එක් එක් අපේක්ෂකයාට පවරන ලද අනුක්‍රමික අංකය සහ නාමයෝජනා පත්‍රයෙහි දැක්වෙන පරිදි අපේක්ෂකයන්ගේ නම්
2020.06.06 ඡන්ද විමසීම් කාල සීමාව තුළ දී රජයට හෝ රාජ්‍ය සංස්ථාවලට හෝ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවලට හෝ අයත් යම් නිශ්චල හෝ චංචල දේපළ පක්ෂ, කණ්ඩායම්, අපේක්ෂක ප්‍රවර්ධනයට නැතහොත් අගතියට හේතු වන පරිදි හෝ නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමේ කාර්යයට බාධාවන පරිදි හෝ යොදා ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා වූ විධාන
2020.06.03 ඡන්ද විමසීම්වල දී තරග කරනු ලබනු දේශපාලන පක්ෂ අපේක්ෂකයන් විසින් අනුගමනය කළ යුතු ආචාර ධර්ම පද්ධතිය
2020.06.03 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 104ආග (5)(අ) අනුව්‍යවස්ථාව යටතේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් සාදනු ලබන මාධ්‍ය උපමාන
2020.03.11 (අ) උපලේඛනය (දේශපාලන පක්ෂ සඳහා වෙන්කර දී ඇති ලකුණු) - සංශෝධිත ගැසට් නිවේදනය
2020.03.05 (අ) උපලේඛනය (දේශපාලන පක්ෂ සඳහා වෙන්කර දී ඇති ලකුණු)
2020.02.24 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 98 වැනි ව්‍යවස්ථාවේ (8) වැනි අනු ව්‍යවස්ථාව යටතේ නියමය - 2019 ඡන්දහිමි නාමලේඛනය අනුව ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයට අනුමත මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාව
අංකය දිනය විස්තරය
2020/03 (1) 2020.08.19 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 - මැතිවරණ කාර්ය මණ්ඩලයට ගෙවීම් (සංශෝධිත)
2020/03 2020.08.12 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 - මැතිවරණ කාර්ය මණ්ඩලයට ගෙවීම්
# 2020.06.18 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020 මැතිවරණ ප්‍රචාරක කාර්යාල සීමා කිරීම
# 2020.03.03 තැපෑලෙන් ඡන්දය දීම
2020/03 2020.03.03

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 - රජයට සහ රාජ්‍ය සංස්ථා වලට/ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන වලට අයත් දේපළ මැතිවරණ කාල සීමාව තුලදී අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම වැලැක්වීම සහ නිලධාරින්, සේවකයන් බඳවා ගැනීම/උසස් කිරීම/ මාරු කිරීම සීමා කිරීම

2020/01 2020.02.20 මැතිවරණ කාර්යයන් සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ නිලධරයන්ගේ තොරතුරු රැස් කිරීම
2020/01(Format) 2020.02.20 මැතිවරණ කාර්යයන් සඳහා නිලධාරි සංගණනය (ආකෘතිය)
අංකය දිනය විස්තරය
PE/2020/TR-12 2020.07.23 සියළුම ප්‍රවාහන චක්‍රලේඛයන්හි සාරාංශගත ප්‍රධාන චක්‍රලේඛය
V7_ආකෘතිය 2020.07.16 රියදුරු උපදෙස් පත්‍රිකාව සහ V7 ආකෘතිය
PE/2020/TR-11 2020.07.06 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05
මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා යොදවනු ලබන නිලධාරීන්ට රාජකාරි සඳහා යොදවනු ලබන නිලධාරීන්ට රාජකාරි දුම්රිය බලපත් නිකුත් කිරීම
PE/2020/TR-10 2020.07.06 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05
ප්‍රධාන ගණන් කිරීමේ නිලධාරින්/ සහකාර තේරීම් භාර නිලධාරින් ඡන්ද විමසීමේ රාජකාරි සඳහා නිල වාහන (Assigned Vehicles) රැගෙන යාම
PE/2020/TR-09 2020.07.06 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05
ප්‍රධාන ගණන් කිරීමේ නිලධාරින්/ සහකාර තේරීම්භාර නිලධාරින් සතු පෞද්ගලික වාහන භාවිත කිරීම
PE/2020/TR-08 2020.07.06 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05
ඡන්ද පොළ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඡන්ද ස්ථානාධිපතිවරුන් විසින් රැගෙන එන පෞද්ගලික වාහන ඡන්ද පොළ රාජකාරි සඳහා යොදා ගැනීම
PE/2020/TR-07 2020.06.24 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 - ඡන්ද පොළ ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා පෞද්ගලික බස්රථ යොදා ගැනීම
PE/2020/TR-06 2020.06.22 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 - ඡන්ද පොළ ප්‍රවාහන පහසුකම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස්රථ යොදා ගැනීම
TR/2020/05 2020.06.19 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 - කුලී පදනම මත වාහන ලබා ගැනීම හා ගෙවීම් කිරීම
TR/2020/04 2020.06.19 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 - තැපැල් හා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට වාහන ලබා ගැනීම
PE/2020/TR-03 2020.03.12 මැතිවරණ රාජකාරි අතරතුරදී කාර්මික දෝෂ වලට ලක්වන රජයේ වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම/ හදිසි අනතුරු වලට මුහුණ දෙන රජයේ වාහන සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම
PE/2020/TR-02 2020.03.03

පොදු 231 ඉන්ධන ඇණවුම් මගින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග