මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

ප්‍රසම්පාදන

 

අංකය දිනය

විස්තරය

අවසන් දිනය
# 2023.11.20 සැපයුම් හා සේවා සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2024 2023.12.13
# 2022.11.21 සැපයුම් හා සේවා සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2023 2022.12.14
# 2021.11.22 සැපයුම් හා සේවා සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2022 2021.12.03