මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාල

පළාත/
දිස්ත්‍රික්කය
නම සහ තනතුර කාර්යාල දු.ක. අංකය ෆැක්ස් අංකය විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රධාන ලිපිකරු
අනුරාධපුරය
කේ. මුගුන්දන් මයා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0252222551 0252226440 anuradhapura@elections.gov.lk ඒ.කේ. වන්නිනායක මයා
අම්පාර
ඒ.එම්.කේ.එස්. අත්තනායක මහතා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0632224342 0632224342 ampara@elections.gov.lk ජේ.ජේ.බී. දිනේෂ් මයා
බදුල්ල
කේ. කාන්දීපන් මහතා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0552222424 0552225222 badulla@elections.gov.lk එම්.කේ.ආර්.එස්. මුදුන්කොටුව මයා
මඩකලපුව
එම්.බී.එම්. සුෆ්යාන් මයා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0652224312 0652224374 batticaloa@elections.gov.lk එම්. තිල්ලෛවාසන් මයා
කොළඹ(නාගරික)
එම්.එම්.එස්.කේ. බණ්ඩාර මාපා මයා
(නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0112369437 0112369279 colombocity@elections.gov.lk ඩබ්ලිව්.කේ. ක්‍රිෂාන්ත මයා
කොළඹ(දිස්ත්‍රික්)
ආර්.එස්. වෙදගේ මයා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0112369438 0112369481 colombodistrict@elections.gov.lk ඩී.ජේ. වික්‍රමගේ මෙය
ගම්පහ ඩබ්.ඒ.ආර්. වික්‍රමසිංහ මයා
(නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්)
ඒ. අයන්තා ආනන්දි මිය
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්
ගම්පහ උතුර)

0332222047


0332237522


0332223580


0332223462


gampaha@elections.gov.lk


gampahanorth@elections.gov.lk

ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ඩබ්ලිව්. විජේසුන්දර මිය
ආර්.එච්. කපිල රණසිංහ මයා
පරිපාලන නිලධාරි
aogampaha@elections.gov.lk

ගාල්ල
ඩබ්ලිව්.එච්.ආර්. විජය කුමාර මයා
(නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0912234028 0912234018 galle@elections.gov.lk එස්.එස්.අමරසිංහ මයා
හම්බන්තොට
ටී.ඩබ්ලිව්. පෝෂිතා කෞමදී මෙය
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් - වැ.බ)
0472256248/
0473129851
0472256495 hambantota@elections.gov.lk කේ.ජී. දයානන්ද මයා
යාපනය
ආර්.සී. අමල්රාජ් මයා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0212222655 0212228002 jaffna@elections.gov.lk ටී. සුගන්ධිනී මිය
කළුතර
කාලින්ද්‍ර ජයවීර ප්‍රනාන්දු මයා
(නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0342222266 0342222247 kaluthara@elections.gov.lk ජී.පී.ඩී. යසන්ති මිය
මහනුවර
ආචාර්ය එච්.ඩී.එන්.එස්. ප්‍රනාන්දු
(නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0812233187 0812233190 kandy@elections.gov.lk ආර්. බෝගහවත්ත මෙනවිය
එස්.එම්.ඒ.බී. සමරකෝන් මයා
(පරිපාලන නිළධාරි)
කෑගල්ල
කේ.එච්.එම්.එස්.පී. කස්තුරිසිංහ මයා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0352232003 0352222561 kegalle@elections.gov.lk කේ.එල්.ජේ.සී. සෝමරත්න මයා
කුරුණෑගල
ආර්.එම්.එච්.බී. රත්නායක මයා
(නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0372222369 0372221549 kurunegala@elections.gov.lk කේ.පී.පී.සී. කරුණාරත්න මිය
එස්.ඒ.ඩී.ප්‍රවීණ මයා
(පරිපාලන නිළධාරි)
aokurunegala@elections.gov.lk
මාතලේ
එච්.ඒ. එරංග පුෂ්පකුමාර මහතා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0662222422 0662230275 matale@elections.gov.lk ආර්.එම්. අනුර රත්නායක මයා
මාතර
ටී.ඩබ්ලිව්. පෝෂිතා කෞමදී මෙය
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0412222305 0412244645 matara@elections.gov.lk ඩබ්ලිව්. ලාල් චන්ද්‍රසේකර මයා
මන්නාරම
වී. සිවරාජා මයා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0232222289 0232223710 mannar@elections.gov.lk පී.ජේ.ඩී. අමරසිංහ මයා
මොණරාගල
එන්. රේගන් මහතා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0552276315 0552276294 monaragala@elections.gov.lk

ආර්.එම්. අබේසේකර මයා

නුවර එළිය
ලහිරු කළුගම්පිටිය මයා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0522222325 0522222680 nuwaraeliya@elections.gov.lk ඩී.එම්.ඩබලිව්. දිසානායක මයා
පොළොන්නරුව
පියුමි ආටිගල මෙය
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0272222012/
0273128802
0272057532 pollonnaruwa@elections.gov.lk එස්.එම්. හාලික් මයා
පුත්තලම
එස්.එල්.ආර්. ජයනායක මහතා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0322265246 0322265248 puttalam@elections.gov.lk එම්.ඒ.ආර්.එස්. ප්‍රනාන්දු මෙනවිය
රත්නපුරය
සුරංග අඹගහතැන්න මයා
(නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස් )
0452222023 0452223059 ratnapura@elections.gov.lk එස්.එම්. ශ්‍යාමා පුෂ්පකුමාරි මිය
ත්‍රිකුණාමලය
ආර්. සසීලන් මහතා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0262222304 0262222304/
0262224975
trinco@elections.gov.lk පී. ජයපරන් මයා
වවුනියාව
ජේ. ජෙනිටන් මයා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0242222311 0242222311 vavuniya@elections.gov.lk ටී. ප්‍රසාත් මයා
ටී. ශක්තිරාජ් මයා
(පරිපාලන නිළධාරි)
කිලිනොච්චි
ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්. ඥානදයාලන් මයා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0212285664 0212283819 kilinochchi@elections.gov.lk ආර්. පුවිරාසලිංගම් මයා
මුලතිව්
ජේ. ජෙනිටන් මයා
(සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්)
0212061426 0212061427 mulaitivu@elections.gov.lk එස්. සුලක්සනා මිය