මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO
 • *

  පළාත් පාලන ආයතන කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය ජාතික කමිටු වාර්තාව - 2022

 • *

  පලාත් පාලන ආයතන තොරතුරු


 •   පලාත් පාලන ආයතන

  බාගත කරන්න

   
    දිස්ත්‍රික්කය තොරතුරු
  01 කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  02 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  03 කලුතර දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  04 මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  05 මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  06 නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  07 ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  08 මාතර දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  09 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  10 යාපනය දිස්ත්‍රිකකය භාගත කරන්න
  11 කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  12 මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  13 වවුනියා දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  14 මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  15 මඩකලපුව දිස්ත්‍රිකය භාගත කරන්න
  16 අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  17 ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රිකකය භාගත කරන්න
  18 කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  19 පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  20 අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  21 පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය/td> භාගත කරන්න
  22 බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  23 මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  24 රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න
  25 කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය භාගත කරන්න