මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

පනත්

අංකය දිනය විස්තරය බාගතකර ගන්න
22/2021 2021-10-13 2021 අංක 22 ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ (සංශෝධන) පනත
E
28/2017 2017-11-17 2017 අංක 28 දරන පළාත් පාලන ආයතන (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
E
22/2017 10/13/2017 2017 අංක 22 දරන ප්‍රාදේශීය සභා (සංශෝධන) පනත
E
21/2017 2017-10-13 2017 අංක 21 දරන නගර සභා (සංශෝධන) පනත
E
20/2017 2017-10-13 2017 අංක 20 දරන මහ නගර සභා (සංශෝධන) පනත
E
17/2017 2017-09-22 2017 අංක 17 දරන පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත
E
262 වන අධිකාරය 2017-09-01 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය)
16/2017 2017-08-31 2017 අංක 16 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත
E
10/2017 2017-07-21 2017 අංක 10 දරන ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
01/2016 2016-02-17 2016 අංක 1 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත
E
37/2014 2014-10-23 2014 අංක 37 දරන පළාත් පාලන ආයතනවල පුරප්පාඩු පිරවීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) (සංශෝධන) පනත
E
30/2013 2013-07-12 2013 අංක 30 දරන පළාත් පාලන ආයතනවල පුරප්පාඩු පිරවීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
E
22/2012 2012-11-15 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන (සංශෝධන) පනත
E
21/2012 2012-11-15 2012 අංක 21 දරන පළාත් පාලන ආයතන (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
E
28/2011 2011-05-25 2011 අංක 28 දරන මැතිවරණ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
E
58/2009 2009-10-16 2009 අංක 58 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ (සංශෝධන) පනත2009 අංක 58 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ (සංශෝධන) පනත
E
30/2009 2009-05-18 2009 අංක 30 දරන පළාත් පාලන ආයතන (විශේෂ විධිවිධාන) (සංශෝධන) පනත
E
55/2007 2007-11-16 2007 අංක 55 දරන පළාත් පාලන ආයතන (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
E
30/2007 2007-08-08 2007 අංක 30 දරන පළාත් පාලන ආයතන (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
E
16/2007 2007-04-30 2007 අංක 16 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත
E
02/2006 2006-01-19 2006 අංක 2 දරන පළාත් පාලන ආයතන (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
E
14/2004 2004-11-18 අංක 14 දරන ඡන්ද විමසීම් (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
E
25/1990 1990-09-29 1990 අංක 25 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම්(සංශෝධන) පනත
E
24/1990 1990-06-29 1990 අංක 24 දරන පළාත් පාලන ආයතන (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
E
35/1988 1988-10-21 1988 අංක 35 දරන ඡන්ද විමසීම් (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
29/1988 1988-08-16 1988 අංක 29 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ (සංශෝධන) පනත
16/1988 1988-05-24 1988 අංක 16 දරන ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීම පිළිබඳ (සංශෝධන) පනත
15/1988 1988-05-24 1988 අංක 15 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ (සංශෝධන) පනත
02/1988 1988-01-27 1988 අංක 2 දරන පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනත
24/1987 1987-05-15 අංක 24 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත
20/1987 1987-04-16 1987 අංක 20 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත
48/1983 1983-12-08 1983 අංක 48 දරන පළාත් පාලන ආයතන (විශේෂ විධිවිධාන පනත ) පනත
15/1981 1981-03-12 1981 අංක 15 දරන ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීම පිළිබඳ පනත
E
07/1981 1981-02-27 1981 අංක 7 දරන ජනමත විචාරණ පනත
E
01/1981 1981-01-22 1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත
44/1980 1980-10-24 1980 අංක 44 දරන ඡන්ද හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත
සි
E