මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

ඇබෑර්තු

දිනය විස්තරය අවසන් දිනය
2022.04.29 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරි පුරප්පාඩු පිරවීම - අයදුම්පත් භාරගන්නා දිනය දීර්ඝ කිරීම 2022.05.31
2022.04.29 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර පුරප්පාඩු පිරවීම - අයදුම්පත් භාරගන්නා දිනය දීර්ඝ කිරීම 2022.05.31
2022.04.01 නීති නිලධාරි III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා ස්ථිර පදනම මත බඳවා ගැනීම පිණිස අයදුම්පත් කැඳවීම 2022.04.22
2022.03.30 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරි පුරප්පාඩු පිරවීම 2022.04.30
2022.03.30 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර පුරප්පාඩු පිරවීම 2022.04.30
2022.01.24 තනතුරු පුරප්පාඩු 2022.02.03
2021.12.20 තනතුරු පුරප්පාඩු 2021.12.31
2021.10.05 නීති නිලධාරි තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය  
2021.04.28 ඇබෑර්තු - නීති නිලධාරි 2021.05.11