මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

ඇබෑර්තු

දිනය විස්තරය අවසන් දිනය
2024.05.07 තනතුරු පුරප්පාඩු බාගත කරන්න
2023.08.17 මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ විධායක ශ්‍රේණියේ නීති නිලධාරි තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම සඳහා වූ ගැසට් නිවේදනය රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් 2023.08.11 වන සිකුරාදා දින පළකරන ලද ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රයේ I කොටස (IIඅ) ඡේදය යටතේ පළකර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර ගැසට් පත්‍රය බලන්න 2023.09.01
2023.07.25 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරි පුරප්පාඩු පිරවීම - (අනුප්‍රාප්තිකයකු රහිත පදනම මත) 2023.08.25 බාගත කරන්න
2023.07.25 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර පුරප්පාඩු පිරවීම (අනුප්‍රාප්තිකයකු රහිත පදනම මත) 2023.08.25 බාගත කරන්න
2023.05.29 තනතුරු පුරප්පාඩු 2023.06.12 බාගත කරන්න
2023.04.25 තනතුරු පුරප්පාඩු 2023.05.10 බාගත කරන්න
2023.02.12 ඇබෑර්තු - නීති නිලධාරි තනතුර 2023.02.22 බාගත කරන්න
2022.12.22 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී පුරප්පාඩු පිරවීම (අනුප්‍රාප්තිකයකු රහිත පදනම මත) 2023.01.25 බාගත කරන්න
2022.12.22 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර පුරප්පාඩු පිරවීම (අනුප්‍රාප්තිකයකු රහිත පදනම මත) 2023.01.25 බාගත කරන්න
2022.04.29 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරි පුරප්පාඩු පිරවීම - අයදුම්පත් භාරගන්නා දිනය දීර්ඝ කිරීම 2022.05.31 බාගත කරන්න
2022.04.29 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර පුරප්පාඩු පිරවීම - අයදුම්පත් භාරගන්නා දිනය දීර්ඝ කිරීම 2022.05.31 බාගත කරන්න
2022.04.01 නීති නිලධාරි III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා ස්ථිර පදනම මත බඳවා ගැනීම පිණිස අයදුම්පත් කැඳවීම 2022.04.22 බාගත කරන්න
2022.03.30 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරි පුරප්පාඩු පිරවීම 2022.04.30 බාගත කරන්න
2022.03.30 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර පුරප්පාඩු පිරවීම 2022.04.30 බාගත කරන්න
2022.01.24 තනතුරු පුරප්පාඩු 2022.02.03 බාගත කරන්න
2021.12.20 තනතුරු පුරප්පාඩු 2021.12.31 බාගත කරන්න
2021.10.05 නීති නිලධාරි තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය   බාගත කරන්න
2021.04.28 ඇබෑර්තු - නීති නිලධාරි 2021.05.11 බාගත කරන්න