මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

සංචාරක බංගලාව – නුවර එළිය


01:1 සංචාරක නිවාසය වෙන්කර ගැනීමට අවශ්‍ය දිනට සති තුනකට පෙර මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයේ පරිපාලන නිලධාරී විමසීමෙන් අනතුරුව අදාළ අයදුම්පතක් සම්පූර්ණ කොට ඉදිරිපත් කර නියමිත ගාස්තුව ගෙවා, සංචාරක නිවාසය අදාළ අයට වෙන්කරවා ගත හැකිය. පරිපාලන නිලධාරීගේ දුරකථන අංක පහත පරිදි වේ

011-2868441-3 (පොදු කාර්යාලය) – දිගුව 112

0602083371 (රාජකාරී)

0718616945 (ජංගම)

01:2 සංචාරක නිවාසය වෙන්කර ගැනීම සඳහා ඔබ විසින් මුදල් ගෙවූ ලදුපතේ ඡායා පිටපතක් ඇමුණුම 1 පරිදි වූ අයදුම්පත සමග අමුණා ඉදිරිපත් කළයුතු අතර, එම අයදුම්පත ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත පැමිණ භාරදීමෙන් හෝ 011-2868450 ෆැක්ස් අංකයට යොමු කිරීම හෝ සිදුකළ හැකිය.

01:3 ෆැක්ස් මගින් යොමු කරන ලද අයදුම්පත පරිපාලන නිලධාරී වෙත ලද බව සනාථ කරගැනීම ඔබ වෙත සංචාරක නිවාසය නියමිත දිනට වෙන්කරවා ගැනීමට පහසුවක් වනු ඇත.

01:4 ඔබගේ අයදුම්පතට අනුව ඉල්ලුම් කරන ලද දින/ දිනයන් සඳහා සංචාරක නිවාසයේ නවාතැන් ගැනීමට අනුමැතිය ලබාදීමේ ලිපියෙහි ඔබගේ පිටපත පරිපාලන නිලධාරී වෙතින් ලබා ගතයුතු අතර එය සංචාරක නිවාසයේ භාරකරු වශයෙන් නම්කර ඇති ආර්.ජී.ආර්.එම්. බණ්ඩාර මහතා වෙත ඉදිරිපත්කර අදාල දිනයන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් සලසාගත හැකිය.

01:5 සංචාරක නිවාසය වෙන් කර දීමේදී අප්‍රේල්, අගෝස්තු හා දෙසැම්බර් යන මාස වල මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රමුඛතාව දෙනු ලැබේ.

01:6 නවාතැන් ගැනීම් සඳහා අවශ්‍ය වන කොට්ට, ඇඳ ඇතිරිලි, බ්ලැන්කට් හා ආහාර පිසීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ, ශීතකරණ හා ගෑස් උඳුන් සපයනු ලැබේ.

කාමර සංඛ්‍යාව – 2

කාමරයක සිටිය හැකි උපරිම සංඛ්‍යාව – 3

මැතිවරණ කොමිෂන්ව සභාවේ සේවකයින් සඳහා කුලිය (දිනකට) – රු. 1000.00

රාජ්‍ය / අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයින් – රු. 2000.00

වෙනත් (බාහිර පාර්ශව) – රු. 5000.00

සංචාරක නිවාසයේ භාරකරුගේ නම – ආර්.ජී.ආර්.එම්. බණ්ඩාර මහතා

02:1 ඇදන්, කොට්ට, ඇඳ ඇතිරිලි, කොට්ට උර සහ ලිනන් රෙදි (Blanket) යනාදිය සපයනු ලැබේ. මේවා පිරිසිදු කිරීමේ ගාස්තු සංචාරක නිවාසයේ ගාස්තු වලට ඇතුළත් නොවේ. එබැවින් පිරිසිදු කිරිමේ ගාස්තු වශයෙන් පාවිච්චි කරන දෑ වෙනුවෙන් කාමරයක් සඳහා රු. 200.00 ක මුදලක් සංචාරක නිවස්න භාරකරු වෙත ගෙවිය යුතුය.

02:2 මෙම සංචාරක නිවාසයේ ලැගුම් ගන්නා නේවාසිකයන්ට ආහාර පාන සකසා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වූ මුළුතැන්ගෙයි උපකරණ, ශීතකරණ, ගෑස් උඳුන ඇතුළු උපකරණ සියල්ල සපයනු ලබන අතර ඒ සඳහා වන ඉන්ධන සහ විදුලිය වෙනුවෙන් දිනකට රු.200.00 ක මුදලක් සංචාරක නිවස්නය භාරකරු වෙත ගෙවිය යුතුය.

02:3 මුදල් ගෙවීම ප්‍රධාන කාර්යාලය ඇතුළු දිවයිනේ ඕනෑම මැතිවරණ කාර්යාලයකින් සිදු කළ හැකිය.

02:4 මෙම කොමිෂන් සභාවේ හෝ රජයේ අවශ්‍යතාවයක් මත හෝ හදිසි අවශ්‍යතාවයක දී වෙන් කිරීම අවලංගු කරනු ලැබුවහොත් වෙන්කර ගැනීම වෙනුවෙන් අයකළ මුදල ආපසු ගෙවනු ලැබේ.

03:1 සංචාරක නිවාසයෙහි ලැගුම් ගැනීම සඳහා අවසර පත්‍රය මගින් අවසර ලබා ගත් එහි නම් සඳහන් අය හැර වෙනත් අයවලුන්ට ලැගුම් ගැනීමට අවසර දෙනු නොලැබේ. එක් කාමරයක නවාතැන් ගත හැක්කේ උපරිම වශයෙන් තිදෙනෙකුට පමණි.

03:2 වෙන් කරවා ගත් සංචාරක නිවාසය භාවිතා නොකරන්නේ නම්, එය වෙන්කරවාගත් අය විසින් ඒ බව නවාතැන් ගැනීමට නියමිත දිනට දින 07 කට පෙර මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයේ පරිපාලන නිලධාරි වෙත ලිඛිතව දැන්විය යුතුය. ඒ හේතුවෙන් කිසිම මුදලක් ආපසු ගෙවනු නොලැබේ. නොවැලැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා වෙන් කරවා ගත් සංචාරක නිවාසය භාවිතා නොකරන්නේ නම් පමණක්, එම දිනය හෝ කාලය වෙනුවට අදාළ වර්ෂය අවසන් වීමට පෙර අවකාශය ඇති වෙනත් දිනයක් හෝ අදාළ කාලයක් ඒ සඳහා නැවත ලබා ගැනීමට මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයේ පරිපාලන නිලධාරි වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් වන්නේ නම්, ඒ පිළිබඳව සලකා බලනු ඇත.

03:3 සංචාරක නිවාසය වෙන් කරවා ගත් අය එහි නිත්‍යානුකූලව රැදී සිටීමට අවසර ලබාගෙන ඇති කාලය තුළ එම නිවාස භූමියේ ඇති දෑ ද, ගොඩනැගිල්ල ද, එම ගොඩනැගිල්ල තුළ ඇති සියලු දෑ ද ආරක්ෂා වන අන්දමින් මෙම නවාතැන් පහසුව භුක්ති විඳීමට වග බලා ගත යුතුය. සංචාරක නිවාසයේ ගත කරන කාලය තුළ එම ගොඩනැගිල්ලට, එහි පරිශ්‍රයේ ඇති දැයකට හෝ ගොඩනැගිල්ලේ ඇති, කිසිඳු දෙයකට අලාභහානි සිදු වුවහොත් එය යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් දක්වනු ලබන ආකාරයකට නිවාසය වෙන් කරවාගත් අය, කටයුතු කළ යුතුය.

03:4 සංචාරක නිවාසයේ ගත කරන කාලය තුළ එහි නවාතැන් ගත් අයට විරුද්ධව යම් පැමිණිල්ලක් ලැබුණහොත් ඉන් ඉදිරියට මෙම සංචාරක නිවාසය එම අයට වෙන් කිරීම පිළිබඳව සලකා බලනු නොලැබේ.

03:5 සංචාරක නිවාසය නවාතැන් ගැනීමට වෙන් කරවා ගන්නා කිසිවෙකුට එහි උත්සව හා සම්භාෂණ ආදිය පැවැත්වීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්ය.

03:6 නවාතැන් ගනු ලබන අය විසින් ආහාර සකස් කර ගැනීම සඳහා මුළුතැන්ගෙය පාවිච්චි නොකරන්නේ නම්, අවශ්‍ය ආහාර ලබා ගැනීම සඳහා සංචාරක නිවාසය භාරකරු දැනුවත් කර පිටතින් ආහාර පාන ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ හැකිය.

03:7 නේවාසිකයින් විසින් නිවස්නය භාරකරු වෙත ඉහත 02:2 යටතේ ගෙවනු ලබන ගාස්තු සඳහා ද ලදුපතක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ.

03:8 සංචාරක නිවාසය වෙන් කරවා ගැනීම සඳහා වු අයදුම්පතෙහි හා ඉහත සඳහන් කොන්දේසි හා නියමයන්ට එකඟව නේවාසිකයන් සංචාරක නිවාසය තුළ විනීතව හා විනයගරුකව හැසිරීම නිරතුරුව අපේක්ෂා කරන අතර, රජයේ දේපළක් වන මෙය ආරක්ෂාකාරීව පරිහරණය කිරීම එහි නවාතැන් ගනු ලබන හැමගේ වගකීමකි.

අයදුම් පත්‍රය

අයදුම්පත බාගත කරන්න