මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය, නො.02, සරණ මාවත, රාජගිරිය, 10107, ශ්‍රී ලංකා
0112868441 | 0112868442
0112868443
0112868426
info@elections.gov.lk

0112868443 අංකය පමණක් ස්වයංක්‍රීය සහකරු ලක්ෂණ දරයි. එබැවින් ඔබ දිගු අංකය දන්නේ නම් ඔබගේ දුරකථනයෙන් දුරකථන ක්‍රියාකරුගේ සහයකින් තොරව දිගු අංකය ඇමතිය හැකි ය.

ආර්.එම්.ඒ.එල්.
රත්නායක මහතා

සභාපති
0112868444
0112868445
දිගු අංකය 300
rathnayake.chairman@
elections.gov.lk
chairman@
elections.gov.lk
එම්.ඒ.පී.සී. පෙරේරා
මහතා

සාමාජික
0112879132
දිගු අංකය 312
perera.member@
elections.gov.lk
අමීර් ෆායිස් මහතා

සාමාජික
0112879131
දිගු අංකය 313
faaiz.member@
elections.gov.lk
amfaaiz@gmail.com
අනුසුයා ෂන්මුගනාදන් මෙය

සාමාජික
0112860028
දිගු අංකය 311
anusuyashan@
elections.gov.lk
මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් දිසානායක

සාමාජික
0112860030
දිගු අංකය 310
l.dissanayake@
elections.gov.lk

එච්.එම්.ටී.ඩී. හේරත් මහතා
ලේකම්
0112879133
0112879133
දිගු අංකය 314
secretary@elections.gov.lk
රිසාන් එම්.ඒ. හමීඩ් මහතා
සභාපති සම්බන්ධිකරණ ලේකම්
0112868444
0112868445
දිගු අංකය 152
cosec@elections.gov.lk
යූ.ඩී. අනෝමා මහත්මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි