මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
IMG-LOGO

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය, නො.02, සරණ මාවත, රාජගිරිය, 10107, ශ්‍රී ලංකා
0112868441 | 0112868442
0112868443
0112868426
info@elections.gov.lk

0112868443 අංකය පමණක් ස්වයංක්‍රීය සහකරු ලක්ෂණ දරයි. එබැවින් ඔබ දිගු අංකය දන්නේ නම් ඔබගේ දුරකථනයෙන් දුරකථන ක්‍රියාකරුගේ සහයකින් තොරව දිගු අංකය ඇමතිය හැකි ය.

නිමල් ජී. පුංචිහේවා මහතා
සභාපති
0112868444
0112868445
දිගු අංකය 300
එස්.බී. දිවාරත්න මහතා
සාමාජික
එම්.එම්. මොහොමඩ් මහතා
සාමාජික
කේ.පී.පී. පතිරණ මහතා
සාමාජික

ජීවන් ත්‍යාගරාජා මහතා
සාමාජික

එච්.එම්.ටී.ඩී. හේරත් මහතා
ලේකම්
0112879133
0112879133
දිගු අංකය 314
secretary@elections.gov.lk
ඒ. අයන්තා ආනන්දි මිය
සහකාර ලේකම්
0112885657
ඩී.එල්.එස්. දීපිකා මිය
පරිපාලන නිලධාරි
දිගු අංකය 303
එම්.ආර්.ඩී. දසනායක මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි
දිගු අංකය 303