මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය, නො.02, සරණ මාවත, රාජගිරිය, 10107, ශ්‍රී ලංකා
0112868441 | 0112868442
0112868443
0112868426
info@elections.gov.lk

0112868443 අංකය පමණක් ස්වයංක්‍රීය සහකරු ලක්ෂණ දරයි. එබැවින් ඔබ දිගු අංකය දන්නේ නම් ඔබගේ දුරකථනයෙන් දුරකථන ක්‍රියාකරුගේ සහයකින් තොරව දිගු අංකය ඇමතිය හැකි ය.

නිමල් ජී. පුංචිහේවා මහතා
සභාපති
0112868444
0112868445
දිගු අංකය 300
punchihewa@
elections.gov.lk,

chairman@
elections.gov.lk

එස්.බී. දිවාරත්න මහතා
සාමාජික
0112879131
0112879131
එම්.එම්. මොහොමඩ් මහතා
සාමාජික
0112879132
0112879132
mohamed.member@
elections.gov.lk

කේ.පී.පී. පතිරණ මහතා
සාමාජික
pathirana.member@
elections.gov.lk
පී.එස්.එම්. චාල්ස් මහත්මිය
සාමාජික
charles.member@
elections.gov.lk

එච්.එම්.ටී.ඩී. හේරත් මහතා
ලේකම්
0112879133
0112879133
දිගු අංකය 314
නලීන් සේමගේ මහතා
සභාපති සම්බන්ධිකරණ ලේකම්
nalin@elections.gov.lk
යූ.ඩී. අනෝමා මහත්මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි