தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம்

மாவட்டம் பெயர் மற்றும் பதவி அலுவலக   தொ.பே இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல் பிரதம எழுதுநர்
அநுராதபுரம்
திரு. கே. முகுந்தன்
(உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர்)
0252222551 0252226440 anuradhapura@elections.gov.lk திரு. ஏ. கே. வன்னிநாயக்க
அம்பாறை
திரு. ஏ.எம்.கே.எஸ்.
அத்தநாயக்க
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0632224342 0632224342 ampara@elections.gov.lk திரு. ஜே.ஜே.பி. தினேஷ்
பதுளை
திரு. கே. காந்தீபன்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0552222424 0552225222 badulla@elections.gov.lk திரு எச்.கே.ஆர்.எச். முதுன்கொடுவ
மட்டக்களப்பு
திரு. எம்.பி.எம்.
சுப்யான்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0652224312 0652224374 batticaloa@elections.gov.lk திரு. எம். தில்லைவாசன்
கொழும்பு (நகரம்) 
திரு. எம்.எம்.எஸ்.கே.
பண்டார மாபா
(பிரதித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர் )
0112369437 0112369279 colombocity@elections.gov.lk திரு. டப்ல்யூ.கே. கிரிசந்த
கொழும்பு (மாவட்டம்)
திரு. ஆர்.எஸ். வெதகே
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0112369438 0112369481 colombodistrict@elections.gov.lk செல்வி. டீ. ஜே. விக்கிரமகே
கம்பஹா திரு.கே.ஜே.எஸ்.
மாதவ
(பிரதித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர்)
திருமதி. ஏ. அயந்தா
ஆனந்தி
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
கம்பஹா வடக்கு

0332222047


0332237522


0332223580


0332223462


gampaha@elections.gov.lk


gampahanorth@elections.gov.lk

திருமதி. டப்ல்யூ.ஏ.யூ.டப்ல்யூ. விஜேசுந்தர
திரு. ஆர்.எச். கபில ரணசிங்க
(நிருவாக அலுவலர்)
aogampaha@elections.gov.lk

காலி
திரு. டப்ள்யு. எச். ஆர். விஜய குமார
(பிரதித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0912234028 0912234018 galle@elections.gov.lk திரு.எஸ்.எஸ். அமரசிங்க
அம்பாந்தோட்டை
செல்வி. டீ. டப்ளியு.
போஷித்தா கௌமதி
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0472256248/
0473129851
0472256495 hambantota@elections.gov.lk திரு. கே.ஜீ. தயானந்த
யாழ்ப்பாணம்
திரு. ஆர். சீ. அமல்றாஜ்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0212222655 0212228002 jaffna@elections.gov.lk திருமதி. ரீ. சுகந்தினி
களுத்துறை
திரு. காலிந்திர ஜயவீர
பிரனாந்து
(பிரதித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0342222266 0342222247 kaluthara@elections.gov.lk திருமதி.ஜீ.பீ.டி.யசந்தி
கண்டி
கலாநிதி எச்.டி.என்.எஸ்.
பிரனாந்து
(பிரதித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0812233187 0812233190 kandy@elections.gov.lk செல்வி.ஆர்.போகாஹவத்த
திரு. எஸ்.எம்.ஏ.பி.
சமரகோன்

(நிருவாக அலுவலர்)
கேகாலை
​திரு.கே.எச்.எம்.எஸ்.பீ.
கஸ்துரிசிங்க

(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0352232003 0352222561 kegalle@elections.gov.lk திருமதி. கே. ஐ. பி. குமாரி பெல்பிட்ட
குருநாகல்
திரு. ஆர்.எம்.எச்.பி.
ரத்நாயக்க 

(பிரதித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0372222369 0372221549 kurunegala@elections.gov.lk திருமதி. கே.பீ. பீ.சீ. கருணாரத்ன
திரு. எஸ்.ஏ.டி. 
பிரவீன

(நிருவாக அலுவலர்) 
aokurunegala@elections.gov.lk
மாத்தளை
திரு.எச்.ஏ.எரங்க புஷ்பகுமார
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0662222422 0662230275 matale@elections.gov.lk திரு. ஆர். எம். அனுர ரத்நாயக்க
மாத்தறை
செல்வி. டீ. டப்ளியு.
போஷித்தா கௌமதி 
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0412222305 0412244645 matara@elections.gov.lk திரு. டப்ல்யூ. லால் சந்திரசேகர
மன்னார்
திரு. வீ. சிவராஜா
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0232222289 0232223710 mannar@elections.gov.lk திரு. பீ. ஜே. டி. அமரசிங்ஹ
மொணராகலை
திரு. என். றேகன்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0552276315 0552276294 monaragala@elections.gov.lk

திரு. ஆர்.எம். அபேசேகர

நுவரெலியா
திரு. லஹிரு
களுகம்பிட்டிய
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0522222325 0522222680 nuwaraeliya@elections.gov.lk திரு. டி. எம். டப். திசாநாயக்க
பொலன்னறுவை
செல்வி. பியுமி
ஆட்டிகல

(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0272222012/
0273128802
0272057532 pollonnaruwa@elections.gov.lk திரு. எஸ் எம். ஹாலிக்
புத்தளம்
திரு. எஸ்.எல்.ஆர்.
ஜயநாயக்க
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0322265246 0322265248 puttalam@elections.gov.lk செல்வி.எம்.ஏ.ஆர்.எஸ்.
பிரனாந்து
இரத்தினபுரி
திரு. சுரங்க
அம்பகஹதென்ன
(பிரதித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0452222023 0452223059 ratnapura@elections.gov.lk திருமதி. எஸ்.எம். ஷியாமா புஸ்பகுமாரி
திருகோணமலை
செல்வி ஏ.டி.பீ.என்
ஆட்டிகல

(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0262222304 0262222304/
0262224975
trinco@elections.gov.lk திரு. பீ. ஜயபரன்
வவுனியா 
திரு. ​ஜே.ஜெனிற்றன்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0242222311 0242222311 vavuniya@elections.gov.lk திரு.டீபிரசாத்
திரு. டீ. சக்திராஜ்
(நிருவாக அலுவலர்)
கிளிநொச்சி
திரு. டப்ல்யு. ஜீ. டப்ல்யு.
ஞானதயாளன்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0212285664 0212283819 kilinochchi@elections.gov.lk திருமதி. எஸ். ஞானரதினி
முல்லைத்தீவு
திரு. ​ஜே.ஜெனிற்றன்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர் - ப.க)
0212061426 0212061427 mulaitivu@elections.gov.lk திருமதி.  சுலக்ஸனா