தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம்

>
மாவட்டம் பெயர் மற்றும் பதவி அலுவலக   தொ.பே இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல் பிரதம எழுதுநர்
அநுராதபுரம்
திரு. கே. முகுந்தன்
(உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர்)
0252222551 0252222551 anuradhapura@elections.gov.lk திரு. ஏ. கே. வன்னிநாயக்க
அம்பாறை
திரு. ஏ.எம்.கே.எஸ்.
அத்தநாயக்க
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0632224342 0632224342 ampara@elections.gov.lk திரு. ஜே.ஜே.பி. தினேஷ்
பதுளை
திரு. கே. காந்தீபன்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0552222424 0552222424 badulla@elections.gov.lk திரு எச்.கே.ஆர்.எச். முதுன்கொடுவ
மட்டக்களப்பு
திரு. எம்.பி.எம்.
சுப்யான்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0652224312 0652224374 batticaloa@elections.gov.lk திரு. எம். தில்லைவாசன்
கொழும்பு (நகரம்) 
திரு. எம்.எம்.எஸ்.கே.
பண்டார மாபா
(பிரதித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர் )
0112369437 0112369279 colombocity@elections.gov.lk திரு. டப்ல்யூ.கே. கிரிசந்த
Mrs.S.K.Abeyrathne
(நிருவாக அலுவலர்)
0112369659 ao.colombo@elections.gov.lk
கொழும்பு (மாவட்டம்)
திரு. ஆர்.எஸ். வெதகே
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0112369438 0112369481 colombodistrict@elections.gov.lk செல்வி. டீ. ஜே. விக்கிரமகே
கம்பஹா
திரு.டப்ல்யூ.ஏ.ஆர்.
விக்ரமசிங்ஹ
(பிரதித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர்)
0332222047 0332223580 gampaha@elections.gov.lk திருமதி. டப்ல்யூ.ஏ.யூ.டப்ல்யூ. விஜேசுந்தர
திருமதி. ஏ. அயந்தா
ஆனந்தி

(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0332237522 0332222743
திரு. ஆர்.எச். கபில
ரணசிங்க

(நிருவாக அலுவலர்)
0332222743 0332223462 ao.gampaha@elections.gov.lk
காலி
திரு. டப்ள்யு. எச். ஆர். விஜய குமார
(பிரதித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0912234028 0912234018 galle@elections.gov.lk திரு.எஸ்.எஸ். அமரசிங்க
அம்பாந்தோட்டை
திரு. என். றேகன்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0472256248/
0473129851
0472256495 hambantota@elections.gov.lk திரு. கே.ஜீ. தயானந்த
யாழ்ப்பாணம்
திரு. ஆர். சீ. அமல்றாஜ்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0212222655 0212228002 jaffna@elections.gov.lk திருமதி. ரீ. சுகந்தினி
களுத்துறை
திரு. காலிந்திர ஜயவீர
பிரனாந்து
(பிரதித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0342222266 0342222247 kalutara@elections.gov.lk திருமதி.ஜீ.பீ.டி.யசந்தி
கண்டி
கலாநிதி எச்.டி.என்.எஸ்.
பிரனாந்து
(பிரதித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0812233187 0812233190 kandy@elections.gov.lk செல்வி.ஆர்.போகாஹவத்த
திரு. எஸ்.எம்.ஏ.பி.
சமரகோன்

(நிருவாக அலுவலர்)
ao.kandy@elections.gov.lk
கேகாலை
​திரு.கே.எச்.எம்.எஸ்.பீ.
கஸ்துரிசிங்க

(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0352222561 0352233050kegalle@elections.gov.lk திரு.கே.எல்.ஜே.சீ. சோமரத்ன
குருநாகல்
திரு. ஆர்.எம்.எச்.பி.
ரத்நாயக்க 
(பிரதித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0372222369 0372221549 kurunegala@elections.gov.lk செல்வி . டி..எச். ஜயந்தி ரேனுகா
திருமதி. கே.ஏ.எம்.
விஜேசேன

(நிருவாக அலுவலர்) 
0372221549 ao.kurunegala@elections.gov.lk
மாத்தளை
திரு.எச்.ஏ.எரங்க புஷ்பகுமார
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0662222422 0662222422 matale@elections.gov.lk திரு. ஆர். எம். அனுர ரத்நாயக்க
மாத்தறை
செல்வி. டீ. டப்ளியு.
போஷித்தா கௌமதி 
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0412222305 0412222305 matara@elections.gov.lk திரு. டப்ல்யூ. லால் சந்திரசேகர
மன்னார்
திரு. வீ. சிவராஜா
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0232222289 0232223710 mannar@elections.gov.lk திரு. ஏ.டீ.டீ. குரூஸ்
மொணராகலை
திரு. என். றேகன்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0552276315 0552276315 monaragala@elections.gov.lk

திரு. ஆர்.எம். அபேசேகர

நுவரெலியா
திரு. லஹிரு
களுகம்பிட்டிய
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0522222325 0522222680 nuwaraeliya@elections.gov.lk திரு. டி. எம். டப். திசாநாயக்க
பொலன்னறுவை
திரு. என்.பீ.பீ.ஐ.ஆர்.
குணரத்ன

(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0272222012 0272222012 pollonnaruwa@elections.gov.lk திரு. எஸ் எம். ஹாலிக்
புத்தளம்
திரு. எஸ்.எல்.ஆர்.
ஜயநாயக்க
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்) 
0322265246 0322265246 puttalam@elections.gov.lk செல்வி.எம்.ஏ.ஆர்.எஸ்.
பிரனாந்து
இரத்தினபுரி
திரு. சுரங்க
அம்பகஹதென்ன
(பிரதித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0452222023 0452223059 ratnapura@elections.gov.lk திருமதி. எஸ்.எம். ஷியாமா புஸ்பகுமாரி
திருகோணமலை
திரு.ஆர். சசீலன்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0262222304 0262224975 trinco@elections.gov.lk திரு. பீ. ஜயபரன்
வவுனியா 
திரு. ​ஜே.ஜெனிற்றன்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0242222311 0242222311 vavuniya@elections.gov.lk திரு.டீபிரசாத்
திரு. டீ. சக்திராஜ்
(நிருவாக அலுவலர்)
ao.vavuniya@elections.gov.lk
கிளிநொச்சி
திரு. ஆர். சீ. அமல்றாஜ்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்)
0212285664 0212285664 kilinochchi@elections.gov.lk திரு. ஆர். புவிராசலிங்கம்
முல்லைத்தீவு
திரு. ​ஜே.ஜெனிற்றன்
(உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர் - ப.க)
0212061426 0212061426 mulaitivu@elections.gov.lk திருமதி.  சுலக்ஸனா