தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

இலங்கை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு

தேர்தல்கள் செயலகம் . அஞ்சல் பெட்டி இல.02, சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
0112868441 | 0112868442 | 0112868443
0112868426
info@elections.gov.lk

0112868443 என்ற இலக்கத்தில் மாத்திரம் தன்னியக்க உதவி கிடைக்கும். ஆதலால் உங்களுக்கு நீட்சி இலக்கம் தெரியுமாயின் உங்கள் தொலைபேசியூடாக தொலைபேசி இயக்குநரின் உதவியின்றி நேரடியாக நீட்சி இலக்கத்தைத் தொடர்பு கொள்ள முடியும்.

திரு. ஆர்.எம்.ஏ.எல்.
ரத்நாயக்க
தவிசாளர்
0112868444
0112868445
நீட்சி இல 300
chairman@
elections.gov.lk
திரு.எம்.ஏ.பி.சி.
பெரேரா
அங்கத்தவர்
0112879132
0112879132
நீட்சி இல 312
member.perera@
elections.gov.lk
திரு. அமீர் பாயீஸ்

அங்கத்தவர்
0112879131
0112879131
நீட்சி இல 313
member.faaiz@
elections.gov.lk
amfaaiz@gmail.com
செல்வி. அனுசுயா
சண்முகநாதன்
அங்கத்தவர்
0112860028
0112860028
நீட்சி இல 311
member.anusuyashan@
elections.gov.lk
பேராசிரியர். லக்ஷமன் திசாநாயக்க
அங்கத்தவர்
0112860030
0112860030
நீட்சி இல 310
member.lakshman@
elections.gov.lk
திரு. எச். எம். டீ. டி.
ஹேரத்
செயலாளர்
0112879133
0112879133
நீட்சி இல 314
secretary.ec@elections.gov.lk
திரு. ரிசான் எம். ஏ. ஹமீட்
தவிசாளரின் ஒருங்கிணைப்பு
செயலாளர்
0112868444
0112868445
நீட்சி இல 152
pa.chairman@elections.gov.lk
திருமதி. யூ.டி. அநோமா
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை
அலுவலர்
extension 309
cc.ec@elections.gov.lk