தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

இலங்கை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு

தேர்தல்கள் செயலகம் . அஞ்சல் பெட்டி இல.02, சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
0112868441 | 0112868442
0112868443
0112868426
info@elections.gov.lk

0112868443 என்ற இலக்கத்தில் மாத்திரம் தன்னியக்க உதவி கிடைக்கும். ஆதலால் உங்களுக்கு நீட்சி இலக்கம் தெரியுமாயின் உங்கள் தொலைபேசியூடாக தொலைபேசி இயக்குநரின் உதவியின்றி நேரடியாக நீட்சி இலக்கத்தைத் தொடர்பு கொள்ள முடியும்.

திரு. நிமல் ஜீ.
புஞ்சிஹேவா
தவிசாளர்
0112868444
0112868445
நீட்சி இல 300
punchihewa@
elections.gov.lk,

chairman@
elections.gov.lk

 

திரு. எஸ்.பி.
திவாரத்ன
அங்கத்தவர்
0112879131
0112879131

 

 

 

திரு.எம். எம்.மொஹமட்
அங்கத்தவர்
0112879132
0112879132
mohamed.member@
elections.gov.lk

 

திரு. கே. பீ.பீ.
பத்திரண
அங்கத்தவர்
pathirana.member@
elections.gov.lk

 

 

 

திருமதி. பீ.எஸ்.எம்.
சார்ல்ஸ்
அங்கத்தவர்
charles.member@
elections.gov.lk

 

 

 

திரு. எச். எம். டீ. டி.
ஹேரத்
செயலாளர்
0112879133
0112879133
நீட்சி இல 314
secretary@elections.gov.lk

 

திரு. நலீன் சேமகே
தவிசாளரின் ஒருங்கிணைப்பு
செயலாளர்
nalin@elections.gov.lk

 

 

 

திருமதி. யூ.டி. அநோமா
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை
அலுவலர்