தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

இலங்கை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு

தேர்தல்கள் செயலகம் . அஞ்சல் பெட்டி இல.02, சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
0112868441 | 0112868442
0112868443
0112868426
info@elections.gov.lk

0112868443 என்ற இலக்கத்தில் மாத்திரம் தன்னியக்க உதவி கிடைக்கும். ஆதலால் உங்களுக்கு நீட்சி இலக்கம் தெரியுமாயின் உங்கள் தொலைபேசியூடாக தொலைபேசி இயக்குநரின் உதவியின்றி நேரடியாக நீட்சி இலக்கத்தைத் தொடர்பு கொள்ள முடியும்.

திரு. ஆர்.எம்.ஏ.எல்.
ரத்நாயக்க
தவிசாளர்
0112868444
0112868445
நீட்சி இல 300
rathnayake.chairman@
elections.gov.lk
chairman@
elections.gov.lk
திரு.எம்.ஏ.பி.சி.
பெரேரா
அங்கத்தவர்
0112879132
நீட்சி இல 312
perera.member@
elections.gov.lk
திரு. அமீர் பாயீஸ்

அங்கத்தவர்
0112879131
நீட்சி இல 313
faaiz.member@
elections.gov.lk
amfaaiz@gmail.com


செல்வி. அனுசுயா
சண்முகநாதன்
அங்கத்தவர்
0112860028
நீட்சி இல 311
anusuyashan@
elections.gov.lk
அங்கத்தவர்


திரு. எச். எம். டீ. டி.
ஹேரத்
செயலாளர்
0112879133
0112879133
நீட்சி இல 314
secretary@elections.gov.lk

 

திரு. ரிசான் எம். ஏ. ஹமீட்
தவிசாளரின் ஒருங்கிணைப்பு
செயலாளர்
0112868444
0112868445
நீட்சி இல 152
cosec@elections.gov.lk

 

திருமதி. யூ.டி. அநோமா
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை
அலுவலர்