தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

தேர்தல் செயலகத்தின் பணியாட்க்குழு

 


திரு. சமன் ஶ்ரீ ரத்நாயக்க
0112885207
0112885208
நீட்சி இல 435
cgelection@elections.gov.lk
திரு. எச். ஆர். பீ. பிரீஸ்
மேலதிக தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்
(தேசிய தேர்தல்கள்)
0112868447
0112868368
நீட்சி இல 317
addcompe@elections.gov.lk
திரு. ஸ்ரீன் யாபா
பொரலெஸ்ஸ
உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்
0112868962
0112868962
நீட்சி இல 209
asstcompe@elections.gov.lk
திரு. பி. தினகரன்
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
நீட்சி இல 211

திரு. நாலக்க கலுவெவ
மேலதிக தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்
(உள்ளூராட்ச்சி மன்றத்
தேர்தல்கள்)
011-2868368
011-2868446
நீட்சி இல 207
addcomla@elections.gov.lk
திரு. எஸ். அச்சுதன்
பிரதித் தேர்தல்கள் 
ஆணையாளர்
(உள்ளூராட்ச்சி மன்றத்
தேர்தல்கள்)
011-2866903
நீட்சி இல 420
dclae@elections.gov.lk
திருமதி. டீ. சுவர்ணா
உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்
(உள்ளூராட்ச்சி மன்றத்
தேர்தல்கள்)
0112872406
0112872406
நீட்சி இல 434
செல்வி. என்.பீ. விஜயவீர
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
நீட்சி இல 208
திரு. பி. பீ. சி. குலரத்ன
மேலதிக தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்
(சட்டம் மற்றும் விசாரணை)
011-2868591
0112868448
நீட்சி இல 202
addcomlegal@elections.gov.lk
திரு.சன்ன பீ.தி சில்வா
பணிப்பாளர்
(ஆராய்ச்சி மற்றும்
திட்டமிடல்)
0112877618
நீட்சி இல 322
channa@elections.gov.lk
செல்வி. குமரினீ
பிரதாபசிங்ஹ
உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்
(சட்டம் மற்றும் விசாரணை்)
நீட்சி இல 324
kumarini@elections.gov.lk
செல்வி. ஏ.ஜீ.எஸ்.எஸ்.
புஷ்பகுமாரி
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
நீட்சி இல 323

திரு. பி. எம். பீ. ஜி. பீ. வி. பண்டார
மேலதிக தேர்தல்கள்
ஆணையாளர் (நிருவாகம்)
011-2868086
011-2885228
நீட்சி இல 457
திரு. ஜே.ஏ.எஸ்.பீ. ஜயசிங்க
பிரதித் தேர்தல்கள் 
ஆணையாளர் (நிருவாகம்)
0112868406
0112868406
நீட்சி இல 203
dcadmin@elections.gov.lk
திரு. இந்துனில் பண்டார
உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்
(நிருவாகம்)
acadmin@elections.gov.lk

திரு.கே.எஸ்.பீ. பெரேரா
தலைமை நிதி அலுவலர்
0112868449
0112868449
extension 204
திரு.ஜீ.ஆர்.ஏ.கே. கம்லத்
தலைமை கணக்காளர்
011-2866521
011-2866521
நீட்சி இல 201
ca@elections.gov.lk
கணக்காளர் (கொடுப்பனவு)
திருமதி. ஜி. எச். கே.
ஷிரோமனி
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
நீட்சி இல 206
திருமதி. டி. எல். எஸ்.
தீபிகா

நிருவாக அலுவலர்
aoad@elections.gov.lk
திரு.கே.எஸ்.எம். குருவிட்டகே
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
(தாபனப் பிரிவு)
நீட்சி இல 102
establishment@elections.gov.lk
திரு. கே. சீ. குமாரதுங்க
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
(போக்குவரத்துப் பிரிவு)
நீட்சி இல 101

male icon
திரு. கே.டி.ஏ. நிஷாந்த
கணக்காளர் (பெறுகை)
0112868454
0112868454
நீட்சி இல 104
supply@elections.gov.lk
திரு. கே. ஆர். ஞானேந்திரம்
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
நீட்சி இல 103

திரு.எஸ். ஏக்கநாயக்க
பணிப்பாளர்
(தகவல் மற்றும்
தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்)
0112879570
நீட்சி இல 450
directorict@
elections.gov.lk
திருமதி. கல்பனீ
ரத்நாயக்க
உதவிப் பணிப்பாளர்
( தகவல் மற்றும்
தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்)
011-2863785
நீட்சி இல 455
adict1@
elections.gov.lk
திரு. ஜே.ஏ.எஸ். எஸ்.
ஜயசிங்ஹ
உதவிப் பணிப்பாளர்
( தகவல் மற்றும்
தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்)
நீட்சி இல 302
jasanjeewa@
elections.gov.lk
திரு.எப்.ஏ.ரஞ்ஜன் நிசாந்த
உதவிப் பணிப்பாளர்
( தகவல் மற்றும்
தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்(ப.க)
011- 22868599
நீட்சி இல 304
adict@
elections.gov.lk
செல்வி. எம். யு.
அலகொட
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
நீட்சி இல 305
0112877615
it@elections
.gov.lk

திருமதி. யூ.ஜீ.எச்.பீ. தர்மதாச
மொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்)
நீட்சி இல 326
transieng@elections.
gov.lk
திரு. ஏ. எஸ். எம். ஜிப்ரி
மொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/தமிழ்)
நீட்சி இல 308
transintam@elections.
gov.lk
திரு.எம்.ஏ. காமினி
மொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்)
நீட்சி இல 325
ec.transsineng@elections.
gov.lk
திரு. எம்.ரி. செய்னுர் றிபா
மொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/தமிழ்)
நீட்சி இல 421
rifa@elections.
gov.lk
திரு. எஸ்.டீ. புலத்சிங்ஹல
தலைமை உள்ளக கணக்காய்வாளர்
0112886806
0112886806
நீட்சி இல 109
auditor@elections.gov.lk
திரு.டி.சீ.ஏ. ஜாகொடஆரச்சி
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
நீட்சி இல 112
auditbranch@elections.gov.lk