தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

தேர்தல் செயலகத்தின் பணியாட்க்குழு

 


திரு. சமன் ஶ்ரீ ரத்நாயக்க
0112885207
0112885208
நீட்சி இல 435
cgelection@elections.gov.lk
திரு. எச். ஆர். பீ. பிரீஸ்
மேலதிக தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்
(தேசிய தேர்தல்கள்)
0112868447
0112868368
நீட்சி இல 317
addcompe@elections.gov.lk
திரு. ஸ்ரீன் யாபா
பொரலெஸ்ஸ
உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்
0112868962
0112868962
நீட்சி இல 209
asstcompe@elections.gov.lk
திரு. பி. தினகரன்
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
நீட்சி இல 211

திரு. எஸ். அச்சுதன்
மேலதிக தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்
(உள்ளூராட்ச்சி மன்றத்
தேர்தல்கள்)- (ப.க.)

பிரதித் தேர்தல்கள் 
ஆணையாளர்
(உள்ளூராட்ச்சி மன்றத்
தேர்தல்கள்)
011-2866903
நீட்சி இல 420
dclae@elections.gov.lk
திருமதி ஏ.என்.என். நுஸ்ரத்
உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்
(உள்ளூராட்ச்சி மன்றத்
தேர்தல்கள்)
0112872406
0112872406
நீட்சி இல 434
asstcomla@elections.gov.lk
செல்வி. என்.பீ. விஜயவீர
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
நீட்சி இல 208
திரு. பி. பீ. சி. குலரத்ன
மேலதிக தேர்தல்கள் ஆணையாளர்
(சட்டம் மற்றும் விசாரணை)
011-2867471
0112868448
நீட்சி இல 202
addcomlegal@elections.gov.lk
திரு.சன்ன பீ.தி சில்வா
பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி
மற்றும் திட்டமிடல்)
0112877618
நீட்சி இல 323
channa@elections.gov.lk
செல்வி. குமரினீ பிரதாபசிங்ஹ
உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர்
(சட்டம் மற்றும் விசாரணை்)
0112868153
0112868153
நீட்சி இல 324
kumarini@elections.gov.lk
திருமதி. எஸ்.பீ. செனரத்
உதவி பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி
மற்றும் திட்டமிடல்)
0112885771
நீட்சி இல 460
sachithrani@elections.gov.lk
திருமதி. டப்ல்யூ.எச்.வீரசிங்ஹ
சட்ட அலுவலர்
0112885439
நீட்சி இல 438
whlegal@elections.gov.lk
செல்வி. ஏ.ஜீ.எஸ்.எஸ்.
புஷ்பகுமாரி
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
நீட்சி இல 439/ 216

திரு. பி. எம். பீ. ஜி. பீ. வி. பண்டார
மேலதிக தேர்தல்கள்
ஆணையாளர் (நிருவாகம்)
011-2868086
011-2885228
நீட்சி இல 457
திரு. ஜே.ஏ.எஸ்.பீ. ஜயசிங்க
பிரதித் தேர்தல்கள் 
ஆணையாளர் (நிருவாகம்)
0112868406
0112868406
நீட்சி இல 203
dcadmin@elections.gov.lk
திரு. இந்துனில் பண்டார
உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர்
(நிருவாகம்)
0112868450
0112868450
நீட்சி இல 110
acadmin@elections.gov.lk

திரு.கே.எஸ்.பீ. பெரேரா
தலைமை நிதி அலுவலர்
0112868449
0112868449
extension 204
cfo@elections.gov.lk
திரு.ஜீ.ஆர்.ஏ.கே. கம்லத்
தலைமை கணக்காளர்
011-2866521
011-2866521
நீட்சி இல 201
ca@elections.gov.lk
திருமதி.வை.டி.கமகே
கணக்காளர் (கொடுப்பனவு)
011-2866521
extension 201
acctpaymt@elections.gov.lk
திருமதி. ஜி. எச். கே.
ஷிரோமனி
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
நீட்சி இல 206
திருமதி. டி. எல். எஸ்.
தீபிகா

நிருவாக அலுவலர்
0112074599
நீட்சி இல 459
aoad@elections.gov.lk
திரு.கே.எஸ்.எம். குருவிட்டகே
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
(தாபனப் பிரிவு)
நீட்சி இல 102
admin_branch@elections.gov.lk
திரு. கே. சீ. குமாரதுங்க
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
(போக்குவரத்துப் பிரிவு)
நீட்சி இல 101
transportbranch@elections.gov.lk

male icon
திரு. கே.டி.ஏ. நிஷாந்த
கணக்காளர் (பெறுகை)
0112868454
0112868454
நீட்சி இல 104
supply@elections.gov.lk
திரு. கே. ஆர். ஞானேந்திரம்
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
நீட்சி இல 103

திரு.எஸ். ஏக்கநாயக்க
பணிப்பாளர்
(தகவல் மற்றும்
தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்)
0112879570
நீட்சி இல 450
directorict@elections.gov.lk
திருமதி. கல்பனீ
ரத்நாயக்க
உதவிப் பணிப்பாளர்
( தகவல் மற்றும்
தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்)
011-2863785
நீட்சி இல 455
adict1@elections.gov.lk
திரு. ஜே.ஏ.எஸ். எஸ்.
ஜயசிங்ஹ
உதவிப் பணிப்பாளர்
( தகவல் மற்றும்
தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்)
0112860027
நீட்சி இல 302
jasanjeewa@elections.gov.lk
திரு.எப்.ஏ.ரஞ்ஜன் நிசாந்த
உதவிப் பணிப்பாளர்
(தகவல் மற்றும்
தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்)
011- 2868399
நீட்சி இல 304
ranjan@elections.gov.lk
செல்வி. எம். யு. அலகொட
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
0112877615
நீட்சி இல 305
it@elections.gov.lk

திருமதி. யூ.ஜீ.எச்.பீ. தர்மதாச
மொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்)
நீட்சி இல 326
transieng@elections.
gov.lk
திரு. ஏ. எஸ். எம். ஜிப்ரி
மொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/தமிழ்)
நீட்சி இல 308
transintam@elections.
gov.lk
திரு.எம்.ஏ. காமினி
மொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்)
நீட்சி இல 325
ec.transsineng@elections.
gov.lk
திரு. எம்.ரி. செய்னுர் றிபா
மொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம்/தமிழ்)
நீட்சி இல 462
rifa@elections.
gov.lk
திரு. எஸ்.டீ. புலத்சிங்ஹல
தலைமை உள்ளக கணக்காய்வாளர்
0112886806
0112886806
நீட்சி இல 109
auditor@elections.gov.lk
திரு.டி.சீ.ஏ. ஜாகொடஆரச்சி
பிரதம முகாமைத்துவ சேவை அலுவலர்
நீட்சி இல 112
auditbranch@elections.gov.lk