தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

சட்டம்

 

இலக்கங்கள் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம்
22/2021 2021-10-13 2021 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்க தேருநர்களைப் பதிவு செய்தல் (திருத்தச்) சட்டம்
E
28/2017 2017-11-17 2017 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க உள்ளூர் அதிகார சபைகள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம்
E
22/2017 2017-10-13 2017 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்க பிரதேச சபைகள் (திருத்திய) சட்டம்
E
21/2017 2017-10-13 2017 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க நகர சபைகள் (திருத்திய) சட்டம்
E
20/2017 2017-10-13 2017 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க மாநகர சபைகள் (திருத்திய) சட்டம்
E
17/2017 2017-09-22 2017 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இலக்க உள்ளூர் அதிகார சபைகள் தேர்தல்கள் (திருத்திய) சட்டம்
E
262 ஆம் அத்தியாயம் 2017-09-01 உள்ளூர் அதிகார சபைகள் தேர்தல்கள் கட்டளைச் சட்டத்தின் (262 ஆம் அத்தியாயம்)
16/2017 2017-08-31 2017 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க, உள்ளூர் அதிகார சபைகள் தேர்தல்கள் (திருத்தச்) சட்டம்
E
10/2017 2017-07-21 2017 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க தேருநர்களைப் பதிவு செய்தல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம்
01/2016 2016-02-17 2016 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, உள்ளூர் அதிகார சபைகள் தேர்தல்கள் (திருத்தச்) சட்டம்
E
37/2014 2014-10-23 2014 ஆம் ஆண்டின் 37 ஆம் இலக்க, உள்ளூர் அதிகார சபைகள் வெற்றிடங்களை நிரப்புதல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) (திருத்தச்) சட்டம்
E
30/2013 2013-07-12 2013 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க, உள்ளூர் அதிகார சபைகள் வெற்றிடங்களை நிரப்புதல் (விசேட ஏற்பாடுகள்)
E
22/2012 2012-11-15 2012 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்க,உள்ளூர் அதிகார சபைகள் தேர்தல்கள் (திருத்தச்) சட்டம்
E
21/2012 2012-11-15 2012 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் இலக்க, உள்ளூர் அதிகார சபைகள்  (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம்
E
28/2011 2011-05-25 2011 ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க தேர்தல்கள் (விசேட ஏற்பாடுகள் ) சட்டம் 
E
58/2009 2009-10-16 2009 ஆம் ஆண்டின் 58 ஆம் இலக்க தேர்தல்கள் (திருத்தச் ) சட்டம் 
E
30/2009 2009-05-18 2009 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க, உள்ளூர் அதிகார சபைகள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) (திருத்தச்) சட்டம்
E
55/2007 2007-11-16 2007 ஆம் ஆண்டின் 55 ஆம் இலக்க, உள்ளூர் அதிகார சபைகள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம்
E
30/2007 2007-08-08 2007 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க, உள்ளூர் அதிகார சபைகள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம்
E
16/2007 2007-04-30 2007 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க, உள்ளூர் அதிகார சபைகள் தேர்தல்கள் (திருத்தச்) சட்டம்
E
02/2006 2006-01-19 2006 ஆம் ஆண்டின் 02 ஆம் இலக்க,உள்ளூர் அதிகார சபைகள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம்
E
14/2004 2004-11-18 2004 ஆம் ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க தேர்தல்கள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம் 
E
25/1990 1990-09-29 1990 ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம் இலக்க உள்ளூர் அதிகார சபைகள் (திருத்தச்) சட்டம்
E
24/1990 1990-06-29 1990 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்ளூர் அதிகார சபைகள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம் (சிங்களம் மற்றும் ஆங்கில மொழியில் மாத்திரம்)
E
35/1988 1988-10-21 1988 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க தேர்தல்கள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம் (சிங்கள மொழியில் மாத்திரம்) 
29/1988 1988-08-16 1988 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் இலக்க பாராளுமன்றத் தேர்தல்கள் (திருத்தச்) சட்டம் (சிங்கள மொழியில் மாத்திரம்) 
16/1988 1988-05-24 1988 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க ஜனாதிபதியைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான (திருத்தச்) சட்டம் (சிங்கள மொழியில் மாத்திரம்) 
15/1988 1988-05-24 1988 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க பாராளுமன்றத் தேர்தல்கள் (திருத்தச்) சட்டம் (சிங்கள மொழியில் மாத்திரம்) 
02/1988 1988-01-27 1988 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க மாகாண சபைத் தேர்தல்கள் சட்டம் (சிங்கள மொழியில் மாத்திரம்) 
24/1987 1987-05-15 1987 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்ளூர் அதிகார சபைகள் (திருத்தச்) சட்டம் (சிங்களம் மற்றும் தமிழ் மொழியில் மாத்திரம்)
20/1987 1987-04-16 1987 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்க உள்ளூர் அதிகார சபைகள் (திருத்தச்) சட்டம் (சிங்கள மொழியில் மாத்திரம்)
48/1983 1983-12-08 1983 ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம் இலக்க உள்ளூர் அதிகார சபைகள் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டம் (சிங்களம் மற்றும் தமிழ் மொழியில் மாத்திரம்)
15/1981 1981-03-12 1981 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க ஜனாதிபதியைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான சட்டம் (சிங்கள மொழியில் மாத்திரம்) 
E
07/1981 1981-02-27 1981 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க மக்கள் தீர்ப்புச் சட்டம் (ஆங்கில மொழியில் மாத்திரம்)
E
01/1981 1981-01-22 1981 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க பாராளுமன்றத் தேர்தல்கள் சட்டம் (சிங்கள மொழியில் மாத்திரம்) 
44/1980 1980-10-24 1980 ஆம் ஆண்டின் 44 ஆம் இலக்க வாக்காளர்களைப் பதிதல் சட்டம் (ஆங்கில மொழியில் மாத்திரம்) 
සි
E