தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

பெறுகைகள்

 

இலக்கங்கள் திகதி விபரம் இறுதி திகதி
# 2021.11.22 வழங்கல் மற்றும் சேவை சம்பந்தமான வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல் - 2022 2022.12.14
# 2021.11.22 வழங்கல் மற்றும் சேவை சம்பந்தமான வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல் - 2022 2021.12.03