தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

பெறுகைகள்

 

இலக்கங்கள் திகதி விபரம் இறுதி திகதி
# 2023.11.20 வழங்கல்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல் - 2024 2023.12.13
# 2021.11.22 வழங்கல் மற்றும் சேவை சம்பந்தமான வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல் - 2023 2022.12.14
# 2021.11.22 வழங்கல் மற்றும் சேவை சம்பந்தமான வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல் - 2022 2021.12.03