මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

පළාත් පාලන ආයතන කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය ජාතික කමිටු වාර්තාව - 2022


 
# District Details
01 Colombo Municipal Council DOWNLOAD
02 Dehiwala - Mt.Lavinia Municipal Council DOWNLOAD
03 Sri Jayawardenepura Kotte Municipal Council DOWNLOAD
04 Kaduwela Municipal Council DOWNLOAD
05 Moratuwa Municipal Council DOWNLOAD
06 Kolonnawa Urban Council DOWNLOAD
07 Seethawakapura Urban council DOWNLOAD
08 Maharagama Urban Council DOWNLOAD
09 Kesbewa Urban Council DOWNLOAD
10 Boralesgamuwa Urban Council DOWNLOAD
11 Kotikawatta Mulleriyawa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Seethawaka Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
13 Homagama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Negombo Municipal Council DOWNLOAD
02 Gampaha Municipal Council DOWNLOAD
03 Wattala - Mabola Urban Council DOWNLOAD
04 Katunayaka - Seeduwa Urban Council DOWNLOAD
05 Minuwangoda Urban Council DOWNLOAD
06 Ja-Ela Urban Council DOWNLOAD
07 Peliyagoda Urban Council DOWNLOAD
08 Wattala Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Katana Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
10 Divulapitiya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
11 Mirigama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Minuwangoda Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
13 Attanagalla Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
14 Gampaha Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
15 Ja-Ela Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
16 Mahara Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
17 Dompe Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
18 Biyagama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
19  Kelaniya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Panadura Urban Council DOWNLOAD
02 Horana Urban Council DOWNLOAD
03 Kalutara Municipal Council DOWNLOAD
04 Beruwala Urban Council DOWNLOAD
05 Panadura Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
06 Bandaragama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Horana Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Madurawala Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Bulathsinhala Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
10 Mathugama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
11 Dodangoda Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Kalutara Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
13 Beruwala Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
14 Palindanuwara Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
15 Agalawaththa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
16 Walallawita Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
17 Millaniya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Kandy Municipal Council DOWNLOAD
02 Wattegama Urban Council DOWNLOAD
03 Kadugannawa Urban Council DOWNLOAD
04 Gampola Urban Council DOWNLOAD
05 Nawalapitiya Urban Council DOWNLOAD
06 Thumpane Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Harispattuwa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Akurana Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Poojapitiya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
10 Pathadumbara Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
11 Panwila Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Udadumbara Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
13 Minipe Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
14 Medadumbara Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
15 Kundasale Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
16 Pathahewaheta Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
17 Kandy Four Gravets and Gangawata Korale Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
18 Yatinuwara Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
19 Udunuwara Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
20 Udapalatha Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
21 Ganga Ihala Korale Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
22 Pasbage Korale Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Dambulla Municipal Council DOWNLOAD
02 Matale Municipal Council DOWNLOAD
03 Pallepola Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
04 Galewela Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
05 Dambulla Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
06 Ambanganga Korale Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Naula Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Laggala Pallegama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Wilgamuwa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
10 Matale Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
11 Yatawatta Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Ukuwela Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
13 Rattota Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Nuwara Eliya Municipal Council  DOWNLOAD
02 Hatton - Dickoya Urban Council DOWNLOAD
03 Thalawakele Lindula Urban Council  DOWNLOAD
04 Maskeliya Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
05 Norwood Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
06 Ambagamuwa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Agarapathana Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Kotagala Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
09 Nuwara Eliya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
10 Kothmale Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
11 Hanguranketha Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
12 Walapane Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Galle Municipal Council DOWNLOAD
02 Ambalangoda Urban Council  DOWNLOAD
03 Hikkaduwa Urban Council DOWNLOAD
04 Balapitiya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
05 Ambalangoda Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
06 Welivitiya - Divithura Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Karandeniya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Bentota Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Elpitiya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
10 Neluwa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
11 Thawalama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Nagoda Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
13 Niyagama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
14 Baddegama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
15 Yakkalamulla Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
16 Rajgama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
17 Akmeemana Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
18 Bope Poddala Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
19 Imaduwa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
20 Habaraduwa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Matara Municipal Council DOWNLOAD
02 Weligama Urban Council DOWNLOAD
03 Pitabaddara Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
04 Kotapola Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
05 Kirinda Puhulwella Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
06 Mulatiyana Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Pasgoda Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Athuraliya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Akuressa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
10 Malimbada Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
11 Hakmana Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Kamburupitiya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
13 Thihagoda Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
14 Dewinuwara Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
15 Dickwella Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
16 Matara Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
17 Weligama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Hambantota Municipal Council DOWNLOAD
02 Tangalle Urban Council DOWNLOAD
03 Weeraketiya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
04 Katuwana Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
05 Beliatta Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
06 Tangalle Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Angunakolapelessa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Ambalantota Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Thissamaharama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
10 Sooriyawewa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
11 Hambantota Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Lunugamwehera Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Jaffna Municipal Council DOWNLOAD
02 Valvettithurai Urban Council DOWNLOAD
03 Point Pedro Urban Council DOWNLOAD
04 Chavakachcheri Urban Council DOWNLOAD
05 Karainagar Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
06 Kayts Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Delft Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Velanai Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Valikamam West Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
10 Walikamam North Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
11 Valikamam South West Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Walikamam South Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
13 Walikamam East Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
14 Vadamarachchi South West Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
15 Point Pedro Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
16 Chawakachcheri Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
17 Nallur Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Pachchilaippalli Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
02 Karachchi Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
03 Poonakary Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Mannar Urban Council DOWNLOAD
02 Mannar Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
03 Nanattan Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
04 Musali Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
05 Manthai West Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Vavuniya Municipal Council  DOWNLOAD
02 Vavuniya North Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
03 Vengalasettikulam Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
04 Vavuniya South (Tamil) Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
05 Vavuniya South (Sinhala) Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Manthai East Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
02 Thunukkai Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
03 Puthukudiyiruppu Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
04 Maritimepattu Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Batticaloa Municipal Council DOWNLOAD
02 Eravur Urban Council DOWNLOAD
03 Kattankudy Urban Council DOWNLOAD
04 Koralai Pattu West Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
05 Eravur Pattu Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
06 Koralaipattu Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Koralaipattu North Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Manmunai South and Eruvil Pattu Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Manmunai Pattu Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
10 Manmunai West (Vavunatheev) Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
11 Manmunai South West Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Porathivu Pattu Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Kalmunai Municipal Council
02 Akkaripattu Municipal Council DOWNLOAD
03 Ampara Urban Council DOWNLOAD
04 Dehiattakandiya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
05 Damana Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
06 Uhana Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Mahaoya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Namaloya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Padiyathalawa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
10 Navithanveli Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
11 Sammanthurai Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Irakkamam Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
13 Akkaraipattu Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
14 Pothuvil Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
15 Addalaichenai Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
16 Alayadivembu Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
17 Lahugala Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
18 Karaithivu Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
19 Ninthavur Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
20 Thirukkovil Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Trincomalee Municipal Council DOWNLOAD
02 Kinniya Urban Council   DOWNLOAD
03 Verugal Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
04 Seruwila Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
05 Kanthale Pradeshiya Sabha   DOWNLOAD
06 Morawewa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Gomarankadawala Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Padavi Sri Pura Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Trincomalee Town and Gravets Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
10 Kuchchaveli Pradeshiya Sabha   DOWNLOAD
11 Thambalagamuwa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Muttur Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
13 Kinniya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Kurunegala Municipal Council  DOWNLOAD
02 Kuliyapitiya Urban Council  DOWNLOAD
03 Giribawa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
04 Galgamuwa Pradeshiya Sabha   DOWNLOAD
05 Polpithigama Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
06 Nikaweratiya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Kobeigane Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
08 Mahawa Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
09 Ibbagamuwa Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
10 Wariyapola Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
11 Panduwasnuwara Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Bingiriya Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
13 Udubaddawa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
14 Pannala Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
15 Kuliyapitiya Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
16 Alawwa Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
17 Narammala Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
18 Polgahawela Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
19 Kurunegala Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
20 Mawathagama Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
21 Rideegama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# District Details
01 Puttalam Municipal Council DOWNLOAD
02 Chilaw Urban Council DOWNLOAD
03 Kalpitiya Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
04 Puttalam Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
05 Wanathawilluwa Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
06 Karuwalagaswewa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Nawagattegama Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
08 Anamaduwa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Arachchikattuwa Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
10 Chilaw Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
11 Nattandiya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Wennappuwa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Anuradhapura Municipal Council  DOWNLOAD
02 Medawachchiya Pradeshiya Sabha   DOWNLOAD
03 Rambewa Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
04 Kebithigollewa Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
05 Padaviya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
06 Kahatagasdigiliya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Horowpothana Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Galenbindunuweva Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Thalawa Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
10 Nuwaragampalatha East Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
11 Nuwaragampalatha Central Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Nochchiyagama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
13 Rajanganaya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
14 Galnewa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
15 Ipalogama Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
16 Mihintale Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
17 Thirappane Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
18 Kekirawa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
19 Palagala Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Polonnaruwa Municipal Council DOWNLOAD
02 Elahera Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
03 Hingurakgoda Pradeshiya Sabha   DOWNLOAD
04 Medirigiriya Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
05 Lankapura Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
06 Welikanda Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Dimbulagala Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Polonnaruwa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Badulla Municipal Council DOWNLOAD
02 Bandarawela Municipal Council DOWNLOAD
03 Haputhale Urban Council DOWNLOAD
04 Mahiyangana Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
05 Rideemaliyadda Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
06 Soranathota Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Meegahakivula Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Kandaketiya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Passara Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
10 Lunugala Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
11 Badulla Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Hali Ela Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
13 Uva Paranagama Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
14 Welimada Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
15 Bandarawela Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
16 Ella Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
17 Haputale Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
18 Haldummulla Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Bibila Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
02 Medagama Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
03 Madulla Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
04 Siyambalanduwa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
05 Moneragala Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
06 Badalkumbura Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
07 Buttala Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
08 Katharagama Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
09 Wellawaya Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
10 Thanamalwila Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Ratnapura Municipal Council  DOWNLOAD
02 Balangoda Urban Council  DOWNLOAD
03 Embilipitiya Urban Council DOWNLOAD
04 Eheliyagoda Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
05 Ratnapura Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
06 Kuruwita Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Pelmadulla Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Balangoda Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Imbulpe Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
10 Godakawela Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
11 Kahawatta Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
12 Weligepola Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
13 Niwitigala Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
14 Ayagama Pradeshiya Sabha  DOWNLOAD
15 Kalawana Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
16 Embilipitiya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
17 Kolonna Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
# Name of Local Authority
01 Kegalle Municipal Council DOWNLOAD
02 Warakapola Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
03 Galigamuwa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
04 Kegalle Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
05 Rambukkana Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
06 Mawanella Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
07 Aranayaka Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
08 Yatiyantotoa Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
09 Bulatkohupitiya Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
10 Ruwanwella Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
11 Deraniyagala Pradeshiya Sabha DOWNLOAD
12 Dehiowita Pradeshiya Sabha DOWNLOAD