தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

தேர்தல் அறிக்கைகள்

விபரம் பதிவிறக்கம்
1947 -  முதன்முதல் பாராளுமன்றத் தேர்தல்
1960 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 19 ஆந் திகதி மற்றும் 1960 ஆம் ஆண்டு ஜுலை மாதம் 20 ஆந் திகதி  நடைபெற்ற பாராளுமன்றத் தேர்தல்கள் பற்றிய அறிக்கைகள்
1965 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 22 ஆந் திகதி நடைபெற்ற  இலங்கையின்  ஆறாவது பாராளுமன்றத் தேர்தல்  பற்றிய அறிக்கை
ஏழாவது பாராளுமன்றத் தேர்தல்
இலங்கையின் முதன்முதல் ஜனாதிபதித் தேர்தல் பற்றிய அறிக்கை