தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

ஊடக அறிவித்தல்

 

ஊடக அறிவித்தல் - 2024

ஊடக அறிவித்தல் - 2023

இலக்கங்கள் திகதி

விபரம்

MR/LAE/2023/56 2023.09.27 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/56
MR/LAE/2023/54 2023.07.05 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/54
MR/LAE/2023/53 2023.07.04 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/53
MR/LAE/2023/52 2023.06.14 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/52
MR/LAE/2023/51 2023.06.09 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/51
MR/LAE/2023/50 2023.05.30 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/50
MR/LAE/2023/49 2023.04.25 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/49
MR/LAE/2023/48 2023.04.11 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/48
MR/LAE/2023/47 2023.04.11 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/47
MR/LAE/2023/46 2023.03.23 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/46
MR/LAE/2023/45 2023.03.16 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/45
MR/LAE/2023/44 2023.03.10 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/44
MR/LAE/2023/43 2023.03.10 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/43
MR/LAE/2023/42 2023.03.07 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/42
MR/LAE/2023/41 2023.03.03 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/41
MR/LAE/2023/40 2023.02.24 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/40
MR/LAE/2023/39 2023.02.24 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/39
MR/LAE/2023/38 2023.02.17 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/38
MR/LAE/2023/37 2023.02.14 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/37
MR/LAE/2023/36 2023.02.13 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/36
MR/LAE/2023/35 2023.02.12 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/35
MR/LAE/2023/34 2023.02.12 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/34
MR/LAE/2023/33 2023.02.09 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/33
MR/LAE/2023/32 2023.02.09 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/32
MR/LAE/2023/31 2023.02.09 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/31
MR/LAE/2023/30 2023.02.04 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/30
MR/LAE/2023/29 2023.01.31 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/29
MR/LAE/2023/28 2023.01.31 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/28
MR/LAE/2023/27 2023.01.30 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/27
MR/LAE/2023/26 2023.01.26 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/26
MR/LAE/2023/25 2023.01.21 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/25
MR/LAE/2023/24 2023.01.20 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/24
MR/LAE/2023/23 2023.01.19 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/23
MR/LAE/2023/22 2023.01.19 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/22
MR/LAE/2023/21 2023.01.19 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/21
MR/LAE/2023/20 2023.01.19 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/20
MR/LAE/2023/19 2023.01.18 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/19
MR/LAE/2023/18 2023.01.18 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/18
MR/LAE/2023/17 2023.01.17 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/17
MR/LAE/2023/16 2023.01.16 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/16
MR/LAE/2023/15 2023.01.14 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/15
MR/LAE/2023/14 2023.01.13 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/14
MR/LAE/2023/13 2023.01.13 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/13
MR/LAE/2023/12 2023.01.13 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/12
MR/LAE/2023/11 2023.01.12 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/11
MR/LAE/2023/10 2023.01.11 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/10
MR/LAE/2023/09 2023.01.10 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/09
MR/LAE/2023/08 2023.01.09 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/08
MR/LAE/2023/07 2023.01.07 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/07
MR/LAE/2023/06 2023.01.05 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/06
MR/LAE/2023/05 2023.01.05 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/05
MR/LAE/2023/04 2023.01.04 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/04
MR/LAE/2023/03 2023.01.04 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/03
MR/LAE/2023/02 2023.01.04 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/02
MR/LAE/2023/01 2023.01.04 ஊடக அறிவித்தல் - LAE/2023/01

ஊடக அறிவித்தல் - 2022

ஊடக அறிவித்தல் - 2021

இலக்கங்கள் திகதி

விபரம்

MR/31 2021.12.31 ஊடக அறிவித்தல் - 31
MR/30 2021.12.28 මාධ්‍ය නිවේදන - 30
MR/29 2021.12.10 ஊடக வௌியீடு இல.29
MR/28 2021.11.30 මාධ්‍ය නිවේදන - 28
MR/27 2021.11.23 මාධ්‍ය නිවේදන අංක- 27
MR/26 2021.11.03 ඡන්දය ලියාපදිංචි වීම සඳහා දේපල අයිතිය අවශ්‍ය නොවේ.
MR/25 2021.10.22 මාධ්‍ය නිවේදන අංක- 25
MR/24 2021.10.08 මාධ්‍ය නිවේදන අංක- 24
MR/23 2021.09.17 2021.09.17 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ තීරණ
MR/22 2021.09.09 මාධ්‍ය නිවේදන අංක- 22
MR/21 2021.08.31 2021.08.31 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගෙන ඇති බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
MR/20 2021.08.03 2021 වර්ෂයේ වාර්ෂික ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ මාර්ගගතව ලියාපදිංචිය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
MR/18 2021.07.07 2021.07.07 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගෙන ඇති බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
MR/17 2021.06.18 2021.06.18 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගෙන ඇති බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
MR/19 2021.07.16 මාධ්‍ය නිවේදන - අංක 19
# 2021.07.12 ඡන්දහිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධනය - 2021 ග්‍රාම නිලධාරි උපදෙස්
MR/15 2021.05.18 2021.05.18 වන දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් මතු දැක්වෙන නිවේදනය නිකුත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.
MR/16 2021.06.08 2021.06.08 වන දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් මතු දැක්වෙන තීරණ ගෙන ඇති බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
MR/14 2021.05.04 2021.05.04 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන නිවේදන නිකුත් කිරීමට තීරණ ගෙන ඇත.
MR/13 2021.04.23 2021.04.22 ஆந் திகதி கூடிய தேர்தல் ஆணைக்குழு, பின்வரும் தீர்மானங்களை எடுத்துள்ளதென்பது இத்தால் அறிவிக்கப்படுகிறது
MR/12 2021.04.22 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான தேருநர் இடாப்பின் வரைவைக் காட்சிப்படுத்தல்
# 2021.04.21 பகுதியளவில் மீள் குடியேற்ற நடவடிக்கைகள் ​மேற்கொள்ளப்பட்ட பிரதேசங்கள் மற்றும் மீள் குடியேற்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படாத பிரதேசங்களின் வாக்காளர்களை பதிவு செய்தல் தொடர்பான தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளல் சம்பந்தமான - பெயர்ப்பட்டியல்
# 2021.04.09 பகுதியளவில் மீள் குடியேற்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பிரதேசங்கள் மற்றும் மீள் குடியேற்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படாத பிரதேசங்களின் வாக்காளர்களை பதிவு செய்தல் தொடர்பான தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளல் சம்பந்தமான விசேட அறிவித்தல்
MR/11 2021.04.08 2021.04.07 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගෙන ඇති බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
MR/10 2021.03.30 2021.03.30 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගන්නා ලද බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
# 2021.03.16 தேருநர் இடாப்பு பிரித்தெடுப்புக்களை வழங்குவதனை வரையறுத்தல்
MR/09 2021.03.24 2021.03.23 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මතු දැක්වෙන තීරණ ගන්නා ලද බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ
MR/08 2021.03.08 2021.03.08 ஆந் திகதி ஒன்றுகூடிய தேர்தல் ஆணைக்குழு பின்வரும் முடிவுகளை எடுத்துள்ளதென்பது இத்தால் அறிவிக்கப்படுகின்றது.
MR/07 2021.03.01 2021.02.05 ஆம் திகதி நடைபெற்ற தேர்தல் ஆணைக்குழுக் கூட்டத்தின்போது கீழ் குறிப்பிடப்படும் தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டதாக இத்தால் அறிவிக்கப்படுகின்றது.
MR/06 2021.02.02 மியன்மாரின் ஆட்சியை இராணுவம் கைப்பற்றியமை மற்றும் தேர்தலில் போட்டியிட்டு தெரிவான பிரதிநிதிகள் மற்றும் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் அலுவலர்கள் கைது செய்யப்பட்டமை
MR/05 2021.01.29 2021.01.29 දින රැස් වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට පත්කොට ඇති කමිටුව වෙත මතු දැක්වෙන යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කරන ලද බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ.
MR/04 2021.01.22 2021 ජනවාරි මස 21 දින රැස්වූ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ගෙන ඇති තීරණ
MR/02 2021.01.07 தேருநர் இடாப்புக்களின் மீளாய்வு - 2020
# 2020.12.31 2020.12.31 ஆந் திகதி கூடிய தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் பின்வரும் தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதென்பது இத்தால் அறிவிக்கப்படுகிறது.
# 2020.10.14 அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளைப் பதிவுசெய்தல் - 2020

 

பாராளுமன்றத் தேர்தல்கள் - 2020

 
இலக்கங்கள் திகதி

விபரம்

MR/96 2020.08.12 2020 பாராளுமன்றத்‌ தேர்தலுக்காகப்‌ போட்டியிட்ட வேட்பாளர்கள்‌ அனைவருக்கும்‌ விடுக்கப்படுகின்ற அறிவித்தல்‌
MR/95 2020.08.06 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 07.00 am on 06.08.2020 to 04.00 pm on 06.08.2020
MR/94 2020.08.06 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 05.00pm on 05.08.2020 to 07.00 am on 06.08.2020
MR/93 2020.08.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 අගෝස්තු 05 - 2020.08.05 දින මැතිවරණ පැමිණිලි සාරාංශ සටහන
MR/92 2020.08.05 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 11.00 morning on 05.08.2020 to 02.00 p.m. on 05.08.2020
MR/91 2020.08.05 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 06.00 morning on 05.08.2020 to 11.00 a.m. on 05.08.2020
MR/90 2020.08.05 ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම ඡායාරූපගත/ වීඩියෝගත කර සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ මුදාහැරීමෙන් වැළකීම
MR/89 2020.08.05 ඡන්ද පොළ සූදානම් කිරීම පිළිබඳ හඬපටය
MR/89 2020.08.05 ඡන්ද පොළ සූදානම් කිරීම පිළිබඳව දැනුම්වත් කිරීම
MR/88 2020.08.05 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 12.00 noon on 04.08.2020 to 6.00 morning on 05.08.2020
MR/87 2020.08.04 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 12.00 noon on 03.08.2020 to 12.00 noon on 04.08.2020
MR/86 2020.08.04 தேர்தல்‌ பிணக்குகள்‌ தீர்வுப்‌ பிரிவின்‌ விஷேட தொலைபேசி இலக்கங்கள்‌ பற்றி அறிவித்தல்‌.
MR/85 2020.08.03 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 02.08.2020 to 12.00 p.m. on 03.08.2020
MR/84 2020.08.02 வாக்கெண்ணும்‌ பணிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள அரச அலுவலர்கள்‌ / அனைத்து அரசியல்‌ கட்சிகளின்‌ செயலாளர்கள்‌ / அதிகாரம்‌ பெற்ற முகவர்கள்‌ மற்றும்‌ சுயேச்சைக்‌ குழுக்களுக்கு விடுக்கப்படும்‌ அறிவித்தல்‌
MR/83 2020.08.03 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 01.08.2020 to 4.00 p.m. on 02.08.2020
MR/82 2020.08.02 தேர்தல்‌ முடிவுகளை ஒளி/லிபரப்புச்‌ செய்பும்‌ உரிமையை வழங்குதல்‌
MR/81 2020.08.02 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 31.07.2020 to 4.00 p.m. on 01.08.2020
MR/80 2020.08.01 பாராளுமன்றத்‌ தேர்தல்‌ 2020.08.05
MR/79 2020.08.01 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 30.07.2020 to 4.00 p.m. on 31.07.2020
MR/78 2020.08.01 பாராளுமன்றத்‌ தேர்தல்‌ 2020.08.05
MR/77 2020.07.31 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 29.07.2020 to 4.00 p.m. on 30.07.2020
MR/76 2020.07.30 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 28.07.2020 to 4.00 p.m. on 29.07.2020
MR/75 2020.07.29 அமைதிக்‌ காலப்பகுதியினுள்‌ பிரசார நடவடிக்கைகளை மட்டுப்படுத்தும்‌ தேவைப்பாடு
MR/73 2020.07.27 சமூக வலைத்தளங்களின்‌ செயற்பாட்டாளர்கள்‌, யூரியூப்‌ அலைவரிசைகளின்‌ உரிமையாளர்கள்‌, முகநூல்‌ பக்கங்களின்‌ நிருவாகிகள்‌ மற்றும்‌ அனைத்து சமூக வலைத்தளங்களின்‌ செயற்பாட்டாளர்களுக்கு விடுக்கப்படும்‌ அறிவித்தல்‌
MR/74 2020.07.29 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 27.07.2020 to 4.00 p.m. on 28.07.2020
MR/72 2020.07.28 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 26.07.2020 to 4.00 p.m. on 27.07.2020
MR/71 2020.07.25 Requirement to bring passport when electors who returned from abroad come to vote
MR/70 2020.07.25 Avoidance of the election of a candidate being guilty of a corrupt practice under Section 81 of the Parliamentary Elections Act, No.1 of 1981 for executing undue influence under Section 79
MR/68 2020.07.27 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 25.07.2020 to 4.00 p.m. on 26.07.2020
MR/69 2020.07.25 Brief explanation on voting and marking preferences Specimen of Ballot paper
MR/67 2020.07.26 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 24.07.2020 to 4.00 p.m. on 25.07.2020
MR/66 2020.07.25 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 23.07.2020 to 4.00 p.m. on 24.07.2020
MR/65 2020.07.24 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 22.07.2020 to 4.00 p.m. on 23.07.2020
MR/64 2020.07.23 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 21.07.2020 to 4.00 p.m. on 22.07.2020
MR/63 2020.07.22
அரசியல்‌ உரிமைகளை அனுபவிக்க உரித்துடைய அலுவலர்கள்‌ போன்றே அவ்வுரிமைகளை அனுபவிக்க உரித்துடையவரல்லாத பதவிநிலை அலுவலர்கள்‌ தேர்தல்‌ காலப்பகுதியில்‌ ஒழுங்குசெய்யப்படும்‌ அரசியல்‌ தன்மையிலான செயலமர்வுகள்‌, கலந்துரையாடல்கள்‌, சுமுக சந்திப்புகள்‌, விருந்துபசாரங்கள்‌ என்பவற்றில்‌ கலந்துகொள்ளாதிருப்பதற்கான தேவைப்பாடு
MR/62 2020.07.22 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 20.07.2020 to 4.00 p.m. on 21..07.2020
MR/61 2020.07.21 Special Period of Time for Marking the Postal Ballots
MR/60 2020.07.21 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 19.07.2020 to 4.00 p.m. on 20.07.2020
MR/58 2020.07.20 வாக்கு அடையாளமிடுதலும்‌ விருப்பு வாக்குகள்‌ அடையாளமிடுதலும்‌ தொடர்பான விளக்கம்‌
MR/59 2020.07.20 Election Propaganda Activities at Place Worship
MR/57 2020.07.20 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 18.07.2020 to 4.00 p.m. on 19.07.2020
MR/56 2020.07.19 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 17.07.2020 to 4.00 p.m. on 18.07.2020
MR/55 2020.07.18 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 16.07.2020 to 4.00 p.m. on 17.07.2020
MR/54 2020.07.17 Confirmation of Identity of the voter at the polling station
MR/53 2020.07.17 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 15.07.2020 to 4.00 p.m. on 16.07.2020
MR/52 2020.07.16 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 14.07.2020 to 4.00 p.m. on 15.07.2020
MR/51 2020.07.15 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 13.07.2020 to 4.00 p.m. on 14.07.2020
MR/50 2020.07.14 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 12.07.2020 to 4.00 p.m. on 13.07.2020
# 2020.07.10 කායික දුබලතාවයෙන් යුතු තැනැත්තන් සඳහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයට ඇතුළුවීමේ දොරටුවේ සිට ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය පිහිටි ගොඩනැගිල්ල දක්වා ත්‍රීරෝද රථ මගින් ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසීම
MR/49 2020.07.13 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 11.07.2020 to 4.00 p.m. on 12.07.2020
MR/48 2020.07.11 அரச துறையிலும்‌ தனியார்‌ துறையிலும்‌ பணிபுரிபவர்களுக்கு, தேசிய ரீதியில்‌ நடாத்தப்படும்‌ தேர்தல்களின்போது சம்பள அல்லது தனிப்பட்ட லீவு குறைப்பின்றி வாக்களிப்பதை இயலச்செய்யக்கூடிய விதத்தில்‌ லீவு வழங்குதல்‌
MR/45 2020.07.11 Leave for Employees to enable them to cast vote in terms of Section 122 of the Parliamentary Elections Act, No 1 of 1981
MR/47 2020.07.12 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 10.07.2020 to 4.00 p.m. on 11.07.2020
MR/46 2020.07.11 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 09.07.2020 to 4.00 p.m. on 10.07.2020
MR/44 2020.07.10 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 08.07.2020 to 4.00 p.m. on 09.07.2020
MR/43 2020.07.08 PParliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 07.07.2020 to 4.00 p.m. on 08.07.2020
MR/40 2020.07.08 Parliamentary Election - 05th August 2020 -Removal of Stickers, photographs and pictures on all vehicles and three wheelers that were pasted to promote parties/ independent groups/ candidates
MR/41 2020.07.08 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Prevention of misuse of Public Property at Local Government Institutions
MR/42 2020.07.08 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 06.07.2020 to 4.00 p.m. on 07.07.2020
MR/39 2020.07.07 Parliamentary Election - 05th August 2020 - Summary of Complaints Reported from 4.00 p.m. on 05.07.2020 to 4.00 p.m. on 06.07.2020
MR/37 2020.07.07 THE NEED TO REFRAIN FROM CANVASSING AND DISTRIBUTING HAND BILLS IN PUBLIC OFFICE OR INSTITUTIONS
MR/38 2020.07.06 PARLIAMENTARY ELECTION -05.08.2020 Extension of the Hourse of Poll
MR/36 2020.07.04 PARLIAMENTARY ELECTION -2020.08.05 Notice on Marking of Postal Ballots
MR/35 2020.07.04 Application for Special Transport Facilities by Physically Disabled Persons
MR/34 2020.07.03 Legal provisions regarding electors with disability to be accompanied by a person to assist in marking the ballot paper at the polling station
MR/33 2020.06.29 ​செல்லுபடியான அடையாள அட்டையொன்றைச் சமர்பிக்காத ஆளெவருக்கும் அஞ்சல் வாக்களிப்பதற்கு வாய்ப்பளிக்கப்படாமை
MR/31 2020.06.23 Parliamentary Election - 05th August 2020 Election Complaints Management Center
MR/30 2020.06.23 பாராளுமன்றத் தேர்தல்கள் - 2020.08.05 அஞ்சல் மூல வாக்கெடுப்பு
MR/29 2020.06.18 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020.08.05 - දේශපාලන ගුවන් ප්‍රචාර සඳහා රූපවාහිනි සහ ගුවන් විදුලි පහසුකම් ලබාදීම
MR/28 2020.06.16 Parliamentary General Election - 2020.08.05 Postal Voting Facility & Distribution of Poll Cards
MR/27 2020.06.12 Parliamentary General Election - 2020 Prescribing the Dates to Mark Postal Votes and to the Election Process
MR/26 2020.05.30 2021 ஆண்டில் முதலாம் ஆண்டுக்காக பாடசாலைகளுக்கு பிள்ளைகளை உள்வாங்குவதற்கென விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்புவதற்குத் தேவைப்படுகின்ற தேருநர் இடாப்பின் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளல்.
MR/25 2020.05.27 போட்டியிடுகின்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியற் கட்சிகளினதும் சுயேச்சைக் குழுக்களினதும் வேட்பாளர் பெயர்பட்டியல்
MR/24 2020.05.12 பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2020 அஞ்சல் மூல வாக்கு விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளல்
MR/23 2020.04.27 பாராளுமன்றத் தேர்தல் - 2020, அஞ்சல் வாக்கு விண்ணப்பங்களைக் கையேற்றல்.
MR/21 2020.04.27 பாராளுமன்றத் தேர்தல் - 2020, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மற்றும் நிராகரிக்கப்பட்ட பெயர்குறித்த நியமனங்கள் பற்றிய விபரம்.
MR/22 2020.04.03 COVID -19 ආපදා තත්වයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමේදී දේශපාලනමය ප්‍රචාරනයන් ලබා ගැනීමෙන් වැලකීමේ අවශ්‍යතාව
MR 2020.04.03

Names of each Recognized Political Party/Independent Group Names of Candidates as setout in the Nomination Paper
1.Colombo
2.Gampaha
3.Kalutara
4.Kandy
5.Matale
6.Nuwara Eliya
7.Galle
8.Matara
9.Hambantota
10.Jaffna
11.Vanni
12.Batticaloa
13.Digamadulla
14.Trincomalee
15.Kurunegala
16.Puttalam
17.Anuradhapura
18.Polonnaruwa
19.Badulla
20.Moneragala
21.Ratnapura
22.Kegalle
List of Persons Submitted Under Article 99A of the Constitution

MR/20 2020.03.18 Parliamentary General Election 2020 - Recieving Deposits and Nomination
MR/19 2020.03.17 Parliamentary General Election 2020 - Recieving Deposits and Nomination
MR/18 2020.03.17 அஞ்சல் வாக்கு விண்ணப்பங்களைக் கையேற்றல்
MR/17 2020.03.15 Request for Political Parties and Independent Groups Let's Not Leave Room For COVID 19
MR/16 2020.03.15 Parliamentary Elections-2020
MR/15 2020.03.14 Notice to Candidate appearing for Political Parties/ Independent group
MR/14 2020.03.14 Parliamentary General Election 2020 - Recieving Deposits and Nominatio
MR/13 2020.03.13 Parliamentary General Election 2020 - Recieving Deposits and Nominatio
MR/12 2020.03.12 Parliamentary General Election - 2020 Recieving Deposits (The Following deposists were recieved as at 11.03.2020)
MR/11 2020.03.11 Parliamentary General Election - 2020 Recieving Deposits (The Following deposists were recieved as at 10.03.2020)
# 2020.03.08 මැතිවරණයට පෙරාතුව විකාශනය කරන ලද ප්‍රචාරය කරන ලද හෝ පළ කරන ලද දේශපාලනඥයන් සහභාගි වූ වැඩසටහන් නැවත නැවත විකාශය කිරීම/ පලකිරීම
MR/10 2020.03.10 Obtaining Information of Deceased and Expatriate Voters
MR/09 2020.03.10 Facilities for Postal Voting For the Attention of Postal Voters and Certifying Officer
MR/08   Parliamentary General Election - 2020 Recieving Deposits (The Following deposists were recieved as at 06.03.2020)
MR/07   DEPOSITS FROM INDEPENDENT GROUP UNDER SECTION 16 OF THE PARLIAMENTARY ELECTIONS ACT, NO.1 OF 1981 AND NOMINATED CANDIDATES FROM POLITICAL PARTIES AND INDEPENDENT GROUPS FOR EACH ELECTORAL DISTRICT
MR/06   Procedure for casting vote where there is a reasonable fear of an inability to cast vote at a given polling station due to conditions prevailing ih the area within which his polling station is situated
MR/05 2020.03.06 Parliamentary General Election - 2020 Recieving Deposits (The Following deposists were recieved as at 03.03.2020
MR/04 2020.03.05 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය - 2020 ඇප තැන්පත් භාර ගැනීම (2020.03.04 දින දක්වා )
MR/03 2020.03.04 NOTICE TO ELIGIBLE PUBLIC OFFICERS/ OFFICERS OF THE SECURITY FORCES WHO EXPECT TO CAST THEIR VOTE BY POST
MR/02 2020/03/04 Parliamentary General Election - 2020 Recieving Deposits (The Following deposists were recieved as at 03.03.2020
MR/01 2020/02/26 Notice to the electors who to cast their vote by post at the forthcoming Parliamentary Election which is expected to be held in April or May 2020 and for which the Electoral Register for 2019 will be used