මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය, සරණ මාවත, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව. 10107
LOGO

පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම

 

  • *
    පැමිණිලි විමර්ශණ පද්ධතිය (මෙම සේවාව නුදුරේදී ඔබ වෙත ලබා දෙනු ඇත.)
  • *
    කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම
  • *
    ෆේස් බුක් (Facebook) මගින් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම