தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO
  அங்கீகரிக்கப்பட்டஅரசியல் கட்சிகளின் பெயர்கள்,கட்சிகளுக்குஅனுமதிக்கப்பட்டசின்னங்கள் மற்றும்   குறித்தஒவ்வொருகட்சியின்செயலாளர் பெயர்,முகவரி,தொலைபேசி இலக்கம் முதலியவற்றைக் காட்டும் நிரல்

பதிவிறக்கம்

  தேர்தல்களின் நோக்கத்திற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியற் கட்சிகளின் பட்டியல்
  (வர்த்தமானப் பத்திரிக்கை 2263/22)
பதிவிறக்கம்


Last Modified Date இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்ட திகதி:

​அந்தந்த அரசியற் கட்சிகளின் தகவல்கள்
அரசியல் கட்சியின் பெயர் அனுமதிக்கப்பட்ட சின்னம் செயலாளரின் பெயர் தொலைபேசி இலக்கம் தொலைநகல்
இலக்கம்
கட்சி அலுவலக முகவரி கோப்பு இல. பதிவிறக்கம்
1
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்
image
துவிச்சக்கர வண்டி
திரு. ஜீ.ஜீ. பொன்னம்பலம் 0777301021,
0112581677,
0112586232,
0212223739
0112586254
“காங்கிரஸ் இல்லம்", இல.120, பிரதான வீதி,யாழ்ப்பாணம்
1
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

2
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை
image
கப்பல்
திரு. செபஸ்தியன் ஆரோக்கியநாயகம் 0262051163
0262053755
53,புலவு வீதி, சாம்பல்தீவு, திருகோணமலை
2
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி அரசியலமைப்பு

3
எங்கள் மக்கள் சக்தி கட்சி
image
கொடி
திரு. நிசாந்த ரத்நாயக்க 0717816888,
0342296337
0342296641
இல 390, ரத்கல்கொட வத்தை, கல்துடுவ, கோனகலபுர
32
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

4 அருணலு மக்கள் முன்னணி
image
நீர்க் குழாய்
திரு.கே.ஆர்.கிறிசான் 0777677847,
0719406445,
0112532833
-
இல.137/3, கட்டுபெலெல்ல சந்தி, ​வெல்லம்பிட்டிய
79
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

5 அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்
image
மயில்
திரு.எஸ்.சுபைர்தீன் 0777739392, 0775565500
0114506147
23/4, சாலெமன்ட் வீதி, கொழும்பு 06
3
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

6 இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சி
image
வீடு
திரு. பீ. சத்தியலிங்கம் (செயலாளர் - பதில்) 0212217227,
0212241861
0112215731
0112748470
இல. 16(30),மார்டின் வீதி, யாழ்;ப்பாணம்
5
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

7 ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி
image
கலப்பை
தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் தற்போது செயற்பாடற்றதெனக் கருதப்படும் ஓர் அரசியல் கட்சியாகும்.
1 ஒழுங்கை, மாகரம்பைக்குளம், பூந்தோட்டம், வவுனியா
6
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

8 ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி
image
வீணை
திரு. டக்ளஸ் தேவானந்தா 0777781891,
0112593515,
0112503467,
0212229824
0112585255,
0212229883
273, ஸ்டன்லி வீதி, யாழ்ப்பாணம்
7
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

9 ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி
image
வெற்றிலை
திரு. மஹிந்த அமரவீர 0112680127, 0113138127
0112680127
301, ரி.பி. ஜயா மாவத்தை, கொழும்பு 10
10
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

10 ஐக்கிய தேசிய சுதந்திர முன்னணி image
வாழைப்பழச் சீப்பு
திரு. மைத்திரி குணரத்ன 0777900000, 0112695069, 0772900900, 0773525526
0112695069,
0912286364
118, பான்ஸ் இடம், கொழும்பு 07.
70
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

11 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
image
யானை
திரு. பாலித்த ரங்கே பண்டார 0112865374, 0112865375
0112865374-75-80
“சிறிகொத்த", 400, கோட்டே வீதி, பிட்டகோட்டே
11
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

12 ஐக்கிய; தேசிய கூட்டமைப்பு
image
தராசு
திரு. மஸீஹூதீன் நயீமுல்லாஹ் 0727308408, 0777633538, 0812224388, 0112697505, 0812224399
0112665827, 0114018979, 0812224388, 0112177204, 0812224399
இல. 07, நொரிஸ் அவெனியு பொரள்ள, கொழும்பு 07
48
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

13 ஐக்கிய சனநாயக் கூட்டணி
image
இரட்டை இலைகள்
திரு. இசட். எம். ஹிதாயத்துல்லாஹ் 0112665830, 0773815317, 0112809194
0112672322, 0112303318
107,ரேல்வே அவனியு, கிருளப்பன,கொழும்பு 05.
14
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

14 ஐக்கிய மக்கள் கட்சி
image
கையடக்கத் தொலைபேசி
திரு. டிரான் அலஸ் 0777000777, 0112469769
0112695047
99/6 ,ரொஸ்மிட் இடம்,கொழும்பு 07
16
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

15 எக்சத் லங்கா பொதுஜன பக்ஷய
image
கோப்பை
தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் தற்போதுசெயற்பாடற்றதெனக் கருதப்படும் ஓர் அரசியல் கட்சியாகும்.
இல.48, ஈரியகஹ வீதி, சீதுவ
15
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

16 எக்சத் லங்கா மகா சபா கட்சி
image
நாகப் பாம்பு
தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் தற்போதுசெயற்பாடற்றதெனக் கருதப்படும் ஓர் அரசியல் கட்சியாகும்.
203/10, லேயார்ட்ஸ் ப்றோட்வே, கொழும்பு 14.
17
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

17 ஐக்கிய இடதுசாரி முன்னணி
image
தோணி
திரு. கீர்த்தி காரியவசம் 0773028609,
0112885394,
0710943009
0112885394
இல.157/6சி, கடவத்தை வீதி, நெதிமால, தெஹிவளை
71
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

18 ஐக்கிய சோசலிச கட்சி
image
முச்சக்கர வண்டி
திரு. சிறிதுங்க ஜயசூரிய 0775704444,
0112586199,
0114510289,
0112504647
 
-
53/6, ஈ.டீ. தாபரே மாவத்தை, நாராஹேன்பிட்ட, கொழும்பு 05
18
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

19 ஐக்கிய சமாதான கூட்டமைப்பு
image
வண்ணத்துப்பூச்சி
திரு. எம்.ரி.ஹசன் அலி 0777766984, 0112733553
0112736499
30, கடற்கரை வீதி, கல்கிசை
49
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

20 புதிய சுதந்திர முன்னணி
image
உண்டியல்
கலாநிதி கப்பில சப்புமல் பண்டார தெமினிமுல்ல 0773079570,
0812234137,
0813991799,
0767001075
-
963/பி, கனேமுல்ல வீதி,மாஎலிய, ஜா-எல.
19
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

21 மலையக மக்கள் முன்னணி
image
மண்வெட்டி
திரு. எஸ்.விஜயசந்திரன் 0718146487, 0741305999
0512222793
இல.88/2, டன்பார் வீதி, அட்டன்
20
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

22 தொழிலாளர் தேசிய முன்னணி
image
அரிவாள்
சவரிமுத்து வயலட் மேரி (பதில்) 0767707389,
0777797895,
0514924900,
0512225682
-
187ஏ, திம்புல வீதி, ஹற்றன்
72
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

23 மக்கள் விடுதலை முன்னணி
image
மணி
திரு. எம்.ரி. சில்வா 0775019079, 0112785612, 0112785545
0112786050
464/20, பன்னிபிட்டி வீதி, பெலவத்த பத்தரமுல்ல
21
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

24 மக்கள் சேவகர் கட்சி
image
கிட்டார்
திரு. ஜயந்த விஜேசிங்க 0112743542, 0764193543, 0713907505
-
178/4, கொத்தலாவல வீதி, மாகம்மன, ஹோமாகம
78
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

25 ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டணி
image
பித்தளை விளக்கு
திரு. வேலாயுதம் நல்லநாதர்
0112586289,
0774684963
0112559285
16,ஹேக் வீதி, பம்பலப்பிட்டி, கொழும்பு 04
22
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

26 ஜனசெத பெரமுண
image
உழவு இயந்திரம்
வண. பத்தரமுல்லே சீலரதன தேரர் 0777957608, 0112889998
0112882028,
0112889998
185,தேவால வீதி, தலங்கம தெற்கு, பத்தரமுல்ல
24
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

27 தேசிய காங்கிரஸ்
image
குதிரை
திரு. ஏ.எல்.எம்.அதாவுல்லா 0112512428
0112512428
4/147-1/1 தலக்கொட்டுவ பார்க் கொழும்பு 05
25
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

28 தேசிய மக்கள் சக்தி
image
திசைக்காட்டி
திரு. நிஹால் அபேசிங்ஹ 0112785612
0112786050
464/20, பன்னிப்பிட்டி வீதி, பெலவத்த, பத்தரமுல்ல
13
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

29 தேசிய மக்கள் கட்சி
image
மின் குமிழ்
திரு. ஏ.எஸ்.எம்.பெரேரா 0112854921, 0712224400
-
428/5, சுனேத்ராதேவி வீதி, பெப்பிலியான, நுகேகொடை
26
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

30 தேசிய சுதந்திர முன்னணி
image
பஞ்சாயுதம்
திரு பீ.ஏ.சரத் விஜேசிறி 0714676180, 0112890670
0112890671
342/1/4, ஈ.டப்ளியு. பெரேரா மாவத்தை, கோட்டே வீதி, பிட்டகோட்டே
27
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

31 தேசிய ஜனநாயக முன்னணி
image
மோட்டார் கார்
திரு. அருண த சொய்சா 0711950773, 0770030001
0114873810
19/ஏ1கொலிமுன்ன மடபத்த வீதி பிலியங்லை
50
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

32 ஜாதிக சங்வர்தன பெரமுன
image
தேங்காய்
திரு. ஏ.எச். ஸ் ரீவன் 0776932851, 0777965914
-
678/5, முத்தெட்டுகொட, இரண்டாம் ஒழுங்கை, தலங்கம வடக்கு, பத்தரமுல்ல
28
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

33 தேசிய ஐக்கிய முன்னணி
image
புறா
திரு எம். அசாத் எஸ். சாலி 0777707786, 0112868294
0112877905
இல. 16, 2 ஆம் ஒழுங்கை, நாவல வீதி, இராஜகிரிய
73
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

34 ஜாதிக ஹெல உறுமய
image
சங்கு
திரு. பந்துல சந்திரசேக்கர 0773023972, 0112866125
0112882585
இல. 199/9/1/1, ராஜகிரிய சந்திரவங்கய வீதி, ராஜகிரிய
30
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

35 சோசலிச மக்கள் மன்றம்
image
குடை
திரு. நீல் விஜேதிலக்க 0712096867, 0112430621
0112305963
இல.136, விகாரை வீதி, களுத்துறை வடக்கு.
54
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

36 தமிழ் மக்கள் கூட்டணி
image
மான்
திரு. சீ.வீ. விக்ணேருஷ்வரன் 0712219250, 0212214295
232, கோவில் வீதி, நல்லுர்,வவுனியா
83
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

37 தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி
image
மீன்
திரு. என்.சிவசக்தி 0714347480,
0242221898,
0771932301
0242221898
26/10, முதலாம் ஒழுங்கை, கண்டிவீதி, வவுனியா
8
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

38 தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள்
image
வள்ளம்
திரு. பீ. பிரசாந்தன் 0772957208, 0652248344, 0652057858 
0652248344
இல.91, வாவி வீதி 01, மட்டக்களப்பு
31
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

39 தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி
image
மின்சூள்
Mr. Chandra Schaffter 0772711044 
15/1, ஏகநாயக்க மாவத்தை, நுகேகொட
82
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

40 தமிழர் சமூக ஜனநாயகக் கட்சி
image
மெழுகுதிரி
திரு. கே. சிவராசா 0212222022,
0777760261
0212222022
294,கண்டிவீதி, யாழ்ப்பாணம்
39
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

41 தேச விமுக்தி ஜனதா பக்ஷய
image
நெற்கதிர்
திரு. டீ. கலன்சூரிய 0714261052, 0112803916
-
49/1/1, ஸ்ரீ சோரத்த மாவத்தை, கங்கொடவில, நுகேகொடை
33
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

42 தமிழ் ஈழ விடுதலை இயக்கம்
image
வெளிச்சவீடு
திரு. கோவிந்தன் கருணாகரன் 0776322335, 0652222540
-
134 A/1, 14ஆம் குறுக்கு வீதி, கண்ணகையம்மன் கோயில் வீதி, பூம்புகார், மட்டக்களப்பு.
34
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

43 தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி
image
சூரியன்
திரு. வீ.ஆனந்தசங்கரி 0777890171,
0212285446
0212223631
315, A9 வீதி, கிளிநொச்சி
35
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

44 புதிய ஜனநாயக முன்னணி
image
அன்னம்
திருமதி. சாமிலா பெரேரா 0777784010,
0112785531
-
9/6, ஜயந்தி மாவத்தை, பெலவத்த, பத்தரமுல்ல
36
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

45 புதிய ஜனநாயக மாக்சிச லெனினிசக் கட்சி
image
கேற்றில்
திரு. காசிப்பிள்ளை செந்திவேலன் 0112473757, 0779774427
011 2473757
இல. 121, ஹம்டன் ஒழுங்கை, வெள்ளவத்தை, கொழும்பு 06
80
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

46 நவ லங்கா நிதஹஸ் பக்ஷய
image
குதிரை லாடம்
திரு. திலக் வராகொட 0712736195, 0740111414, 0112912310
26,பியகம வீதி, பெத்தியாகொட, களனி
84
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

47 நவ சமசமாஜக் கட்சி
image
மேசை
கலாநிதி விக்ரமபாகு கருணாரத்ன 0777237241,
0777875758,
0775185438,
0112430621,
0112305963,
0112305963
17, பெரெக் ஒழுங்கை, கொழும்பு 02
37
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

48 நவ சிஹல உறுமய
image
வில்லும் அம்பும்
திரு. சரத் மனமேந்திர 0712901576,
0112248910
0112248911
75/5/பி, யூ.எல்.எல்.பெரேரா மாவத்தை, குருந்துகஹவத்த, துடெல்ல, ஜாஎல
38
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

49 பிவித்துரு ஹெல உறுமய image
பூ
திரு. உபுல் விஜேசேக்கர 0112877628, 0112877629
0112877626
இல. 448. கோட்டே வீதி, பிட்டகோட்டே
76
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

50 பிரஜைகள் முன்னணி
image
பஸ்
திரு.ஜெ.ஸ்ரீ றங்கா 0777310726
-
325/2/1, திம்பிரிகஸ்யாய வீதி, டொரின்டன் அவினியு, கொழும்பு 02
40
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

51 முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி
image
மடத்தல்
திரு. குமார் குணரத்னம் 0771037117,
0112874482, 0112824198
0718803259
22/1, மெல்டர் பிளேஸ், நுகேகொட
23
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

52 பொது சன ஐக்கிய முன்னணி
image
நாற்காலி
திரு. லசந்த அலகியவன்ன

0332282400, 0112680126

0112680187
இல.301, ரீ.பீ. ஜாயா மாவத்தை, கொழும்பு 10.
41
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

53 ஜனநாயக ஐக்கிய தேசிய முன்னணி
image
கழுகு
திரு. ஆரியவங்ச திசாநாயக்க 0716535027, 0112645568,
0777588049
0112646833
47ஏ, முதலாம் ஒழுங்கை, ராவத்தாவத்த, மொரட்டுவை
42
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

54 ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி
image
ஏணி
திரு .கே. ரீ.குருசாமி 0777372640, 0112729810, 0112473511, 0112336578, 0112473512  
0112435961, 0112883690
72, பாங்க்சோல்; வீதி, கொழும்பு 11
43
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

55 ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி
image
நங்கூரம்
திரு. நாகலிங்கம் இரட்ணலிங்கம் 0770794948,
0112586289,
0777952707
0112559285, 0112586289
16,ஹேக் வீதி பம்பலப்பிட்டி, கொழும்பு 04
44
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

56 ஜனநாயக தேசிய கூட்டணி
image
கேடயம்
திரு. பந்துல தி அல்விஸ் 0777381787
011 2695047
இல.1485/1A/1, பரோடா வத்த, ஹோகந்தர வீதி, பன்னிப்பிட்டி
45
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

57 ஜனநாயகக் கட்சி
image
தீப்பந்தம
திரு. கயா பஸ்நாயக்க 0115886378,
0722947731, 0115886373
-
619, வராகொட வீதி, களனி
68
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

58 ஜனநாயக இடதுசாரி முன்னணி
image
மணிக்கூடு
திரு. வாசுதேவ நாணாயக்கார 0718517344,
0723271211,
0112684820
0112684820
49-1/1, வினயாலங்கார மாவத்தை, கொழும்பு 10
46
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

59 மௌபிம ஜனதா பக்ஷய
image
விமானம்
திரு. தம்மிக்க பர்னாந்து 0777309175,
0114369036
0112723059
65/21 ஜீ, சினமன் கவுன்ட் ரெசிடென்சிஸ், விக்ரமசிங்க மாவத்தை, குமாரகேவத்த ,பத்தரமுல்ல
67
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

60 மஹஜன எக்சத் பெரமுன
image
வண்டிச்சில்லு
திரு. திஸ்ஸ ஜயவர்தன யாப்பா 0752142918. 0112718364, 0112088828
0112088828
10/21ஏ, ஜயசுந்தரபிளேஸ், எல்ஹேன வீதி, மஹரகம
47
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

61 நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி
image
இரட்டைக் கொடிகள்
திரு. ஏ.எல்.எம்.சபீல் 0773864498,
0652248266
0652248266
107/38, என்.எம்.ஆர்.எஸ். ஒழுங்கை, பழைய வீதி, காத்தான்குடி 04
74
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

62 இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் (அரசியல் பிரிவு)
image
சேவல்
திரு. ஜீவன் தொண்டமான்
0112301358,
0112574524
0112301355
இல. 72, ஆனந்த குமாரசுவாமி மாவத்தை, கொழும்பு 07.
51
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

63 லங்கா சமசமாஜக் கட்சி
image
சாவி
பேராசிரியர் திஸ்ஸ வித்தாரண 0773031442, 0112697544, 0112689847, 0112676770
0112686188
457, கலாநிதி கொல்வின் ஆர். த சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 02
52
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

64 லிபரல் ஜனநாயக கட்சி
image
புத்தகம்
திரு.அமல் ஏ. ரந்தெனிய 0777701396
0773503536
0112186434
0112186432
118, லேக் றைவ், ராஜகிரிய.
53
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

65 ஶ்ரீ லங்கா தொழிலாளர் கட்சி
image
கங்காரு
செல்வி பீ.டீ.கே.கே. பீ. லியனகே 0773265203,
0112687320,
0112698601,
0114404114
0112676703
7, சம்நர் பிலேஸ், கொழும்பு 08
55
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

66 .ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி
image
கை
திரு. தயாசிறி ஜயசேக்கர 0112686077,
0112677250,
0113138127
0112680187,
0112680127
301, ரி.பி. ஜாயா மாவத்தை, கொழும்பு 10
58
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

67 சமநிலம் கட்சி
image
கடிதஉறை
திரு. எம். தீப்தி குமார குணரத்ன 0382237526
-
5/9, ஆர்.எஸ். பர்னாந்து மாவத்தை, பாணந்துறை
59
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

68 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன
image
மலர் மொட்டு
திரு. சாகர காரியவசம் 0712777639, 0112518565
0112866007
இல.1316, நெலும் மாவத்தை, ஜயந்திபுர, பத்தரமுல்ல
56
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

69 ஸ்ரீ லங்கா முற்போக்கு முன்னணி
image
பூச்சாடி
தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் தற்போதுசெயற்பாடற்றதெனக் கருதப்படும் ஓர் அரசியல் கட்சியாகும்.
கில்வெல் பார்க், வாலஹேன, காக்கபல்லிய
60
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

70 ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய
image
கண்
திரு. அசங்க நவரத்ன 0714815575,
0372229993
0372229993
25, லிங்க்வுட் பிளேஸ், வெஹெர, குருணாகல
61
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

71 ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்
image
மரம்
திரு. எம். நிசாம் காரியப்பர் 0112436752,
0777308363,
0112396699
0112436752
தாருஸ்ஸலாம்", 53, வொக்சோல் ஒழுங்கை, கொழும்பு 02
62
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

72 ஸ்ரீ லங்கா கொமியூனிஸ்ட் கட்சி
image
நட்சத்திரம்
திரு. ஜீ.வீரசிங்க 0772619544, 0112695328
0112691610
91, கலாநிதி என்.எம்.பெரேரா மாவத்தை, கொழும்பு 08
63
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

73 இலங்கை சோசலிசக் கட்சி
image
பலூன்
திரு. மஹிந்த தேவகே 0777035167, 0112692502, 0714989854, 0778891793
-
495,மாக்கொல வடக்கு, மாக்கொல
75
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

74 ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
image
தொலைபேசி
திரு. ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்துமபண்டார 0112827368,
0777562550
0112827368
இல.592, பங்களா சந்தி,கோட்டே வீதி, பிட்டகோட்டே
4
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

75 சமத்துவக் கட்சி
image
கேடயம்
திரு. முருகேசு சந்திரகுமார் 0212285390, 0777811218
-
இல. 03, முதலாம் ஒழுங்கை, கனகபுரம், கிளிநொச்சி
81
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

76 சோஷலிஸ மக்கள் முன்னணி
image
மண் விளக்கு
பேராசிரியர் திரு திஸ்ஸ வித்தாரண 0112679544
011267677
457> கலாநிதி கொல்வின் ஆர.தி சில்வா மாவத்தை> கொழும்பு 02
65
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

77 சோசலிச சமத்துவக் கட்சி
image
கத்தரிக்கோல்
திரு. விஜே டயஸ் 0773562327,
0112869239
0112869239
716/1/1, கோட்டே வீதி, எத்துல் கோட்டே, கோட்டே
66
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

78 சிங்களதீப ஜாதிக்க பெரமுண
image
வாள்
திரு. ஜயந்த லியனகே 0372232932,
0705979465
-
14/5ஏ, தர்மபால மாவத்தை, பொல்அத்தபிட்டிய, குருணாகல்
69
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு

79 லங்கா மக்கள் கட்சி
image
வைரம்
திரு. சாலிக்க லக்பிரிய பெரேரா 0719008680, 0777440380
-
பௌத்த மத்திய நிலையம், அநகாரிக தர்மபால மாவத்தை, தெஹிவளை
77
பதவிதாங்குநர்கள்

கட்சி
அரசியலமைப்பு