தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

வெற்றிடங்கள்

திகதி விபரம் இறுதி திகதி பதிவிறக்கம்
2023.05.29 பதவி வெற்றிடம் 2023.06.12 பதிவிறக்கம்
2023.04.25 பதவி வெற்றிடம் 2023.05.10 பதிவிறக்கம்
2023.02.12 ඇබෑර්තු - නීති නිලධාරි තනතුර 2023.02.22 பதிவிறக்கம்
2022.12.22 தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அலுவலர் பதவி வெற்றிடங்களை நிரப்புதல் (பதிலாள் இன்றிய அடிப்படையில்) 2023.01.25 பதிவிறக்கம்
2022.12.22 தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பதவி வெற்றிடங்களை நிரப்புதல் (பதிலாள் இன்றிய அடிப்படையில்) 2023.01.25 பதிவிறக்கம்
2022.04.29 தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அலுவலர் பதவி வெற்றிடம் நிரப்புதல்- விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் காலத்தை விரிவாக்கல் 2022.05.31 பதிவிறக்கம்
2022.04.29 தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பதவி வெற்றிடம் நிரப்புதல்- விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் காலத்தை விரிவாக்கல் 2022.05.31 பதிவிறக்கம்
2022.04.01 சட்ட அலுவலர் - தரம் III பதவிக்கு நிரந்தர அடிப்படையில் ஆட்சேர்ப்புசெய்வதற்கான விண்ணப்பம் கோரல் 2022.04.22 பதிவிறக்கம்
2022.03.30 தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அலுவலர் பதவி வெற்றிடம் நிரப்புதல் 2022.04.30 பதிவிறக்கம்
2022.03.30 தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் பதவி வெற்றிடம் நிரப்புதல் 2022.04.30 பதிவிறக்கம்
2022.01.24 பதவி வெற்றிடம் 2022.02.03 பதிவிறக்கம்
2021.12.20 பதவி வெற்றிடம் 2021.12.31 பதிவிறக்கம்
2021.10.05 නීති නිලධාරි තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය   பதிவிறக்கம்
2021.04.28 பதவி வெற்றிடம் - சட்ட அலுவலர் பதவி 2021.05.11 பதிவிறக்கம்