தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

பெயர்குறிக்கப்பட்ட அலுவலர்கள் மற்றும் தகவல் அலுவலர்கள் தொடர்பான விபர அறிக்கை

நிறுவனத்தின்/
திணைக்களத்தின்/ அலுவலகத்தின் பெயர்
பெயர் குறிக்கப்பட்ட அலுவலரா தகவல் அலுவலரா என்பது அலுவலரின் பெயர் கடமை முகவரி தொலைபேசி இலக்கம் தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
தேர்தல் ஆணைக்குழு பெயர் குறிக்கப்பட்ட அலுவலர் திரு. எம்.கே சமன் ஶ்ரீ ரத்நாயக்க தேர்தல்கள் ஆணையாளர் நாயகம், தேர்தல் ஆணைக்குழு, சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய. 0112885207 0112885208 cge@elections.gov.lk
தேர்தல் ஆணைக்குழு தகவல் அலுவலர் திரு. பி. பீ. சி. குலரத்ன மேலதிக தேர்தல்கள் ஆணையாளர்
(சட்டம் மற்றும் விசாரணை),
தேர்தல் ஆணைக்குழு, சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய.
0112867471 0112868448 addy.com.legal@elections.gov.lk
காலி மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் திரு. டப்ள்யு. எச். ஆர்.
விஜய குமார
பிரதித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், காலி. 0912234028 0912234018 galle@elections.gov.lk
மாத்தறை மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் செல்வி. டீ. டப்ளியு. போஷித்தா கௌமதி      உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், மாத்தறை. 0412222305 0412222305 matara@elections.gov.lk
களுத்துறை மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் திரு. காலிந்திர ஜயவீர பிரனாந்து பிரதித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர்,
மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், களுத்துறை.
0342222266 0342222247 kaluthara@elections.gov.lk
கண்டி மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் கலாநிதி எச்.டி.என்.எஸ்.
பிரனாந்து
பிரதித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், கண்டி. 0812233187 0812233190 kandy@elections.gov.lk
கொழும்ப (நகரம்) தேர்தல்கள் அலுவலகம தகவல் அலுவலர் திரு. எம்.எம்.எஸ்.கே. பண்டார மாபா பிரதித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர்,
கொழும்பு நகரத் தேர்தல்கள் அலுவலகம்,
5 ஆம் மாடி நில மெதுர, எல்விடிகல மாவத்தை,
நாராஹேன்பிட்ட,  கொழும்பு - 05.
0112369437 0112369279 colombocity@elections.
gov.lk
கொழும்ப மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் திரு. ஆர்.எஸ். வெதகே உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், 
கொழும்ப மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம்,
5 ஆம் மாடி நில மெதுர, எல்விடிகல மாவத்தை,
நாராஹேன்பிட்ட,  கொழும்பு - 05.
0112369438 0112369481 colombodistrict@elections.
gov.lk
கம்பஹா மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் திரு.டப்ல்யூ.ஏ.ஆர்.
விக்ரமசிங்ஹ
பிரதித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், கம்பஹா.
0332222047 0332223580 gampaha@elections.gov.lk
கம்பஹா (வடக்கு) மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் திருமதி. ஏ. அயந்தா
ஆனந்தி
உதவித் தேர்தல்கள்
ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், கம்பஹா.
0332237522 0332222743 gampahanorth@elections.
gov.lk
குருநாகல் மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் திரு. ஆர்.எம்.எச்.பி. ரத்நாயக்க  பிரதித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், 
மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், குருநாகல
0372222369 0372221549 kurunegala@elections.gov.
lk
யாழ்ப்பாண மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் திரு. ஆர். சீ. அமல்றாஜ் உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், யாழ்ப்பாணம். 0212222655 0212228002 jaffna@elections.gov.lk
கேகாலை மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் திரு.கே.எச்.எம்.எஸ்.பீ. கஸ்துரிசிங்க உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், கேகாலை. 0352222561 0352233050 kegalle@elections.gov.lk
அநுராதபுர மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம தகவல் அலுவலர் திரு. கே. முகுந்தன் உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், அநுராதபுர 0252222551 0252226440 anuradhapura@elections.
gov.lk
இரத்தினபுரி மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம தகவல் அலுவலர் திரு. சுரங்க அம்பகஹதென்ன பிரதித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், இரத்தினபுரி. 0452222023 0452223059 ratnapura@elections.gov.lk
மாத்தளை மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம தகவல் அலுவலர் திரு.எச்.ஏ.எரங்க புஷ்பகுமார உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், மாத்தளை. 0662222422 0662222422 matale@elections.gov.lk
பதுளை மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம தகவல் அலுவலர் திரு. கே. காந்தீபன் உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், பதுளை. 0552222424 0552222424 badulla@elections.gov.lk
மொணராகலை மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் திரு. என். றேகன் உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், மொணராகலை. 0552276315 0552276315 monaragala@elections.
gov.lk
நுவரெலியா மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் திரு. லஹிரு களுகம்பிட்டிய உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், நுவரெலியா 0522222325 0522222325 nuwaraeliya@elections.gov.
lk
அம்பாறை மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் திரு. ஏ.எம்.கே.எஸ்.
அத்தநாயக்க
உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், அம்பாறை. 0632224342 0632224342 ampara@elections.gov.lk
அம்பாந்தோட்டை மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் செல்வி. டீ. டப்ளியு.
போஷித்தா கௌமதி
உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், அம்பாந்தோட்டை. 0472256248 0472256248 hambantota@elections.
gov.lk
வவுனியா மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம தகவல் அலுவலர் திரு. ​ஜே.ஜெனிற்றன் உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், வவுனியா 0242222311 0242222311 vavuniya@elections.gov.lk
மன்னார் மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம் தகவல் அலுவலர் திரு. வீ. சிவராஜா உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், மன்னார் 0232222289 0232222289 mannar@elections.gov.lk
மட்டக்களப்பு மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம தகவல் அலுவலர் திரு. எம்.பி.எம்.
சுப்யான்
உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், மட்டக்களப்பு. 0652224312 0652224374 batticaloa@elections.gov.lk
திருகோணமலை மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம தகவல் அலுவலர் திரு.ஆர். சசீலன் உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், 
மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், திருகோணமலை�
0262222304 0262224975 trinco@elections.gov.lk
கிளிநொச்சி மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம தகவல் அலுவலர் திரு. டப்ல்யு. ஜீ. டப்ல்யு. ஞானதயாளன் உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், கிளிநொச்சி. 0212285664 0212285664 kilinochchi@elections.gov.lk
புத்தளம் மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம தகவல் அலுவலர் திரு. எஸ்.எல்.ஆர்.
ஜயநாயக்க
உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், புத்தளம். 0322265246 0322265246 puttalam@elections.gov.lk
பொலன்னறுவை மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம தகவல் அலுவலர் திரு. என்.பீ.பீ.ஐ.ஆர். குணரத்ன உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், பொலன்னறுவை 0272222012 0272222012 pollonnaruwa@elections.
gov.lk
முல்லைத்தீவு மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம தகவல் அலுவலர் திரு. ​ஜே.ஜெனிற்றன் உதவித் தேர்தல்கள் ஆணையாளர், மாவட்டத் தேர்தல்கள் அலுவலகம், முல்லைத்தீவு. 0212061426 0212061426 mulaitivu@elections.gov.lk