தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

தொடர்புடைய தரவிறக்கங்கள்

விபரம்
பதிவிறக்கம்
(அ) அட்டவணை - (அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சின்னங்கள்) / (ஆ) அட்டவணை - (அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கிக் கொடுக்கப்பட்டில்லாத சின்னங்கள்)
E
1981 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இலக்க பாராமன்றத் தேர்தல்கள் சட்டத்தின் 8(9) ஆம் உப பிரிவின் கீழ் அரசியல் கட்சியொன்றாக அங்கீகரித்துக்கொள்ளல் தொடர்பாக சொல்லப்பட்ட சட்டத்தின் 7 ஆவது பிரிவில் குறிப்பிடப்படும் ஏற்பாடுகள் சம்பந்தமாக சொல்லப்பட்ட சட்டத்தின் 8(9) ஆம் உப பிரிவின் கீழ் வௌியிடப்படும் கட்டளைகள்.
E
அரசியற் கட்சிகளைப் பதிவு செய்தல்- 2022 (விண்ணப்பப்படிவம்)
தேர்தல் ஆணைக்குழு 1981 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க பாராளுமன்றத் தேர்தல்கள் சட்டத்தின் பிரிவு 7(4) (அ) இன் கீழான அறிவித்தல்
E
2009 ஆம் ஆண்டின் 58 ஆம் இலக்க பாராளுமன்றத் தேர்தல்கள் (திருத்தச்) சட்டம் E
1981 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இலக்க பாராளுமன்றத் தேர்தல்கள் சட்டம் E