தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

மாகாண சபைத் தேர்தல்கள்

 

 • *
  மாகாண சபைத் தேர்தல்கள் முடிவுகள் – 2014 (ஊவா மாகாணம், தென் மாகாணம்)
 • *
  மாகாண சபைத் தேர்தல்கள் முடிவுகள் – 2013 (வட மாகாணம், வடமேல் மாகாணம்)
 • *
  மாகாண சபைத் தேர்தல்கள் முடிவுகள் – 2012 (கிழக்கு மாகாணம், வட ​மத்திய மாகாணம், சப்பிரகமுவ மாகாணம்)
 • *
  மாகாண சபைத் தேர்தல்கள் முடிவுகள் – 2009 (தென் மாகாணம், ஊவா மாகாணம், மேல் மாகாணம், மத்திய மாகாணம், வடமேல் மாகாணம்)
 • *
  மாகாண சபைத் தேர்தல்கள் முடிவுகள் – 2008 (சப்பிரகமுவ மாகாணம், வட மத்திய மாகாணம், கிழக்கு மாகாணம்)
 • *
  மாகாண சபைத் தேர்தல்கள் முடிவுகள் – 2004
 • மாகாண சபைத் தேர்தல்கள் முடிவுகள் – 1999

 • ***
  மேல் மாகானம்
 • ***
  வடமேல் மாகானம்
 • ***
  தென் மாகானம்
 • ***
  ஊவா மாகானம்
 • ***
  சப்ரகமுவ மாகானம்
 • ***
  மத்திய மாகானம்
 • ***
  வடமத்திய மாகானம்