தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

1980 ஆம் ஆண்டின் 44 இலக்க வாக்காளர்களை பதிவு செய்தல் சட்டத்தின் 9(3) பிரிவிற்கேட்ப தேர்தல் மாவட்டத்தின் வாக்கெடுப்பு பிரதேசத்தினை வேறுபிரித்தல், வாக்கெடுப்புப் பிரதேசத்தின் மாவட்டங்களை மீண்டும் வேறுபிரித்தல் தொடர்பான அறிவித்தல்.

கொழும்பு வடக்கு பதிவிறக்கம்
கொழும்பு மத்தி பதிவிறக்கம்
பொரளை பதிவிறக்கம்
கொழும்பு கிழக்கு பதிவிறக்கம்
கொழும்பு மேற்கு பதிவிறக்கம்
தெஹிவளை பதிவிறக்கம்
இரத்மலானை பதிவிறக்கம்
கொலன்னாவை பதிவிறக்கம்
கோட்டே பதிவிறக்கம்
கடுவலை பதிவிறக்கம்
அவிஸ்ஸாவளை பதிவிறக்கம்
ஹோமாகம பதிவிறக்கம்
மஹரகம பதிவிறக்கம்
கெஸ்பேவ பதிவிறக்கம்
மொறட்டுவை பதிவிறக்கம்
பாணந்துறை பதிவிறக்கம்
பண்டாரகம பதிவிறக்கம்
ஹொரண பதிவிறக்கம்
புளத்சிங்கள பதிவிறக்கம்
மத்துகம பதிவிறக்கம்
களுத்துறை பதிவிறக்கம்
பேருவளை பதிவிறக்கம்
அகலவத்த பதிவிறக்கம்
கலகெதர பதிவிறக்கம்
ஹாரிஸ்பத்துவ பதிவிறக்கம்
பாத்ததும்பற பதிவிறக்கம்
உடுதும்பற பதிவிறக்கம்
தெல்தெனிய பதிவிறக்கம்
குண்டசாலை பதிவிறக்கம்
ஹேவாஹெட்ட பதிவிறக்கம்
செங்கடகலை பதிவிறக்கம்
கண்டி (மஹநுவர) பதிவிறக்கம்
யட்டிநுவர பதிவிறக்கம்
உடுநுவர பதிவிறக்கம்
கம்பளை பதிவிறக்கம்
நாவலபிட்டிய பதிவிறக்கம்
பலபிட்டிய பதிவிறக்கம்
அம்பலாங்கொடை பதிவிறக்கம்
கரந்தெனிய பதிவிறக்கம்
பெத்தர-எல்பிடிய பதிவிறக்கம்
ஹினிதும பதிவிறக்கம்
பத்தேகம பதிவிறக்கம்
ரத்கம பதிவிறக்கம்
காலி பதிவிறக்கம்
அக்மீமன பதிவிறக்கம்
ஹபராதுவ பதிவிறக்கம்
தெனியாய பதிவிறக்கம்
ஹக்மன பதிவிறக்கம்
அக்குரெஸ்ஸ பதிவிறக்கம்
கம்புறுப்பிட்டிய பதிவிறக்கம்
தெவிநுவர பதிவிறக்கம்
மாத்தறை பதிவிறக்கம்
வெலிகம பதிவிறக்கம்
ஊர்காவற்துறை பதிவிறக்கம்
வட்டுக்கோட்டை பதிவிறக்கம்
காங்கேசன்துறை பதிவிறக்கம்
மானிப்பாய் பதிவிறக்கம்
கோப்பாய் பதிவிறக்கம்
உடுப்பிட்டி பதிவிறக்கம்
பருத்தித்துறை பதிவிறக்கம்
சாவகச்சேரி பதிவிறக்கம்
நல்லூர் பதிவிறக்கம்
யாழ்ப்பாணம் பதிவிறக்கம்
கிளிநொச்சி பதிவிறக்கம்
கல்கமுவ பதிவிறக்கம்
நிக்கவெரட்டிய பதிவிறக்கம்
யாப்பஹுவ பதிவிறக்கம்
ஹிரியால பதிவிறக்கம்
வாரியபொல பதிவிறக்கம்
பண்டுவஸ்நுவர பதிவிறக்கம்
பிங்கிரிய பதிவிறக்கம்
கட்டுகம்பொல பதிவிறக்கம்
குளியாபிட்டிய பதிவிறக்கம்
தம்பதெனிய பதிவிறக்கம்
பொல்கஹவெல பதிவிறக்கம்
குருநாகல் பதிவிறக்கம்
மாவத்தகம பதிவிறக்கம்
தொடன்கஸ்லந்த பதிவிறக்கம்
மதவாச்சி பதிவிறக்கம்
ஹொரவுப்பொத்தான பதிவிறக்கம்
அநுராதபுரம் கிழக்கு பதிவிறக்கம்
அநுராதபுரம் மேற்கு பதிவிறக்கம்
கலாவெவ பதிவிறக்கம்
மிஹிந்தலை பதிவிறக்கம்
கெக்கிராவ பதிவிறக்கம்
மஹியங்கனை பதிவிறக்கம்
வியலும பதிவிறக்கம்
பஸ்ஸர பதிவிறக்கம்
பதுளை பதிவிறக்கம்
ஹாலி -எல பதிவிறக்கம்
ஊவா பரணகம பதிவிறக்கம்
வெலிமட பதிவிறக்கம்
பண்டாரவளை பதிவிறக்கம்
அப்புத்தளை பதிவிறக்கம்
எஹெலியகொட பதிவிறக்கம்
இரத்தினபுரி பதிவிறக்கம்
பெல்மடுல்ல பதிவிறக்கம்
பலாங்கொட பதிவிறக்கம்
றக்வானை பதிவிறக்கம்
நிவித்திகல பதிவிறக்கம்
கலவான பதிவிறக்கம்
கொலொன்ன பதிவிறக்கம்
தெதிகம பதிவிறக்கம்
கலிகமுவ பதிவிறக்கம்
கேகாலை பதிவிறக்கம்
றம்புக்கன பதிவிறக்கம்
மாவனல்லை பதிவிறக்கம்
அரனாயக பதிவிறக்கம்
யட்டியாந்தொட்டை பதிவிறக்கம்
ருவன்வெல்ல பதிவிறக்கம்
தெரணியகல பதிவிறக்கம்