தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO

நிர்வாக அறிக்கைகள்/ செயலாற்றுகை அறிக்கை

விபரம் பதிவிறக்கம்
2022 வரவு செலவுத் திட்ட குழு நிலை விவாதத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் செயலாற்றுகை அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் 2020 ஆம் ஆண்டின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் 2019 ஆம் ஆண்டின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் 2018 ஆம் ஆண்டின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் 2017 ஆம் ஆண்டின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2016 ஆம் ஆண்டின் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2015 ஆம் ஆண்டின் தேர்தல்கள் திணைக்களத்தின் / தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2014 ஆம் ஆண்டின் தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2013 ஆம் ஆண்டின் தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 2012 ஆம் ஆண்டிற்கான நிருவாக அறிக்கை
2011 ஆம் ஆண்டின் தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 2010 ஆம் ஆண்டிற்கான நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் நிருவாக அறிக்கை - 2009
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 2008 ஆம் ஆண்டிற்கான நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 2007 ஆம் ஆண்டிற்கான நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 2006 ஆம் ஆண்டிற்கான நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 2005 ஆம் ஆண்டிற்கான நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 2004 ஆம் ஆண்டிற்கான நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 2003 ஆம் ஆண்டிற்கான நிருவாக அறிக்கை
2002 ஆம் ஆண்டிற்கான தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் நிருவாக அறிக்கை
2001 ஆம் ஆண்டிற்கான தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 2000 ஆம் ஆண்டிற்கான நிருவாக அறிக்கை
1999 ஆம் ஆண்டிற்கான தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் நிருவாக அறிக்கை
1998 ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் நிருவாக அறிக்கை
1997 ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் நிருவாக அறிக்கை
1996 ஆம் ஆண்டிற்கான தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் நிருவாக அறிக்கை
1995 ஆம் ஆண்டிற்கான தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் நிருவாக அறிக்கை
1994 ஆம் ஆண்டிற்கான தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 1993 ஆம் ஆண்டின் நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 1992 ஆம் ஆண்டின் நிருவாக அறிக்கை
1991 ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 1990 ஆம் ஆண்டுக்கான நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 1989 ஆம் வருடத்திற்கான நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 1988 ஆம் வருடத்துக்கான நிர்வாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 1987 ஆம் ஆண்டிற்கான நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 1986 ஆம் வருடத்துக்கான நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 1985 ஆம் ஆண்டுக்கான நிருவாக அறிக்கை
தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் 1984 ஆம் ஆண்டுக்கான நிர்வாக அறிக்கை
1983 ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் நிருவாக அறிக்கை
1982 ஆம் ஆண்டிற்கான தேர்தல்கள் ஆணையாளரின் நிருவாக அறிக்கை
1981 ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்தல் ஆணையாளரின் நிருவாக அறிக்கை