தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு, தேர்தல்கள் செயலகம் . சரண மாவத்தை, இராஜகிரிய, 10107, ஶ்ரீ லங்கா
LOGO
 • *
  ஜனாதிபதித் தேர்தல் முடிவுகள் - 2015
 • *
  ஜனாதிபதித் தேர்தல் முடிவுகள் - 2010
 • *

  ஜனாதிபதித் தேர்தல் முடிவுகள் - 2005

 • *
  ஜனாதிபதித் தேர்தல் முடிவுகள் - 1999
 • *
  ஜனாதிபதித் தேர்தல் முடிவுகள் - 1994
 • *
  ஜனாதிபதித் தேர்தல் முடிவுகள் - 1988
 • *
  ஜனாதிபதித் தேர்தல் முடிவுகள் - 1982